Bībeles panti par ražas novākšanu

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Bībele saka, ka Dievs svētī tos, kas Viņam paklausa.

"Svētīgs tas cilvēks, kas nestaigā ļaundaru padomos, nestāv grēcinieku ceļā un nesēž izsmējēju krēslā, bet viņa prieks ir Tā Kunga bauslībā, un par Viņa bauslību viņš pārdomā dienu un nakti. Viņš ir kā koks, kas iestādīts pie ūdens strautiem, kas dod augļus savā laikā, un tā lapas nenovīst. Visā, ko viņš dara, viņam klājas labi" (Psalmi 1:1-3).

Bībelē raža ir metafora gan garīgajam auglīgumam, gan tiesai. Mūsu produktivitāte Dieva valstībā ir saistīta ar mūsu ticību un paklausību.

Nākamie Bībeles panti par ražu var palīdzēt mums saprast, kā būt uzticamiem Jēzus mācekļiem.

Garīgais auglīgums ir ticības un paklausības rezultāts

Mateja 13:23

Kas iesēts labā augsnē, tas ir tas, kas dzird vārdu un saprot to. Viņš tiešām nes augļus un dod ražu, vienā gadījumā simtkārtīgu, citā sešdesmitkārtīgu, bet vēl citā trīsdesmitkārtīgu.

Vēstulē galatiešiem 6:9

Un nenogurstam darīt labu, jo, ja mēs nepadosimies, mēs savā laikā pļausim, ja vien mēs nepadosimies.

Ebrejiem 12:11

Šobrīd visas disciplīnas šķiet drīzāk sāpīgas nekā patīkamas, bet vēlāk tās dod mierīgus taisnības augļus tiem, kas ar to ir mācījušies.

Jēkaba 3:18

Un taisnības ražu mierā sēj tie, kas rada mieru.

Salamana pamācības 22:9

Kam ir dāsna acs, tas tiks svētīts, jo viņš dalās ar nabagiem savā maizē.

Hozejas 10:12

Sējiet sev taisnību, pļaujiet nelokāmu mīlestību, izravējiet savu papuvi, jo ir laiks meklēt Kungu, lai Viņš nāktu un lietotu pār jums taisnības lietu.

Jūs pļaujat to, ko sējat

Vēstulē galatiešiem 6:7-8

Nemaldieties: Dievs nav izsmiekls, jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Jo, kas sēj savai miesai, tas no miesas pļaus samaitātību, bet, kas sēj Garam, tas no Gara pļaus mūžīgo dzīvību.

2. Korintiešiem 9:6

Runa ir par to, ka, kas sēj taupīgi, tas arī pļaus taupīgi, un, kas sēj bagātīgi, tas arī pļaus bagātīgi.

Līdzība par Sējēju

Marka 4:3-9

Klausieties! Lūk, sējējs izgāja sēt. Un, kad viņš sēja, dažas sēklas nokrita gar ceļu, un putni nāca un tās apēda.

Cita sēkla nokrita uz akmeņainas zemes, kur tai nebija daudz augsnes, un tā uzreiz izauga, jo tai nebija augsnes dziļuma. Bet, kad saule uzlēca, tā tika apdedzināta, un, tā kā tai nebija saknes, tā nokalta.

Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi to aizauga un aizdusināja, un tā nedeva labību.

Un citas sēklas krita labā augsnē un deva labību, augot un augot, un dodot trīsdesmitkārtīgu, sešdesmitkārtīgu un simtkārtīgu ražu.

Un Viņš sacīja: "Kam ir ausis dzirdēt, tas lai klausās!"

Līdzība par augošo sēklu

Marka 4:26-29

Un viņš sacīja: "Ar Dieva valstību ir tā, it kā cilvēks būtu izkaisījis sēklu uz zemes. Viņš guļ un ceļas dienu un nakti, un sēkla dīgst un aug; viņš nezina, kā. Zeme pati ražo, vispirms vārpu, tad klēpi, tad pilno graudu klēpī. Bet, kad labība ir nobriedusi, tūdaļ viņš iebāž sirpi, jo ir pienācis pļaujas laiks."

Dieva ražai ir vajadzīgi strādnieki

Mateja 9:36-38

Kad Viņš redzēja ļaužu pūļus, Viņam bija līdzjūtība pret tiem, jo tie bija nomocīti un bezpalīdzīgi kā avis bez gana. Tad Viņš sacīja saviem mācekļiem: "Pļaujas ir daudz, bet strādnieku maz; tādēļ lūdziet dedzīgi pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus uz savu pļauju."

Lūkas 10:2

Pēc tam Kungs iecēla septiņdesmit divus citus un sūtīja viņus pa diviem priekšā uz visām pilsētām un vietām, kur viņš pats grasījās iet. Un viņš tiem sacīja: "Pļaujas ir daudz, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet dedzīgi Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus Savai pļaukai." Un Viņš tiem sacīja: "Pļaujas ir daudz, bet strādnieku ir maz."

Jāņa ev. 4:35-38

Vai jūs nesakāt: "Vēl ir četri mēneši, tad nāks raža?" Redziet, Es jums saku, paceliet acis un redziet, ka lauki ir balti ražai. Jau tas, kas pļauj, saņem algu un vāc augļus mūžīgajai dzīvei, lai sējējs un pļāvēja priecātos kopā. Jo te ir spēkā teiciens: "Viens sēj, otrs pļauj." Es jūs sūtīju pļaut to, par ko jūs nestrādājāt.Citi ir strādājuši, un jūs esat iesaistījušies viņu darbā.

Godiniet Dievu ar saviem pirmajiem augļiem

Salamana pamācības 3:9

Godiniet Kungu ar savu bagātību un ar visu savu ražas pirmajiem augļiem.

Dievs vairosies

3. Mozus 26:3-4

Ja jūs staigāsiet pēc Maniem likumiem, ievērosiet Manus baušļus un pildīsiet tos, tad Es jums došu lietus savā laikā, un zeme dos savu ražu, un lauka koki dos savus augļus.

Jesajas 9:3

Tu esi vairojis tautu, Tu esi vairojis tās prieku, tā priecājas Tavā priekšā kā prieks par ražu, kā priecājas, kad dala laupījumu.

Maleahija 3:10

Nesiet pilnu desmito tiesu uz krātuvi, lai manā namā būtu pārtika. Un tā mani pārbaudiet, saka Kungs, ja Es jums neatvēršu debesu logus un neizliešu jums svētību, līdz vairs nebūs vajadzības.

Psalms 85:12

Jā, Tas Kungs dos, kas ir labs, un mūsu zeme dos ražu.

Jāņa ev. 15:1-2

Es esmu īstais vīnogulājs, un mans Tēvs ir vīnkopis. Katru zaru, kas manī nenes augļus, Viņš atņem, un katru zaru, kas nes augļus, Viņš apzāģē, lai tas nes vairāk augļu.

2. Korintiešiem 9:10-11

Tas, kas sniedz sēklu sējējam un maizi pārtikai, sniegs un vairos jūsu sēklu sēšanai un vairos jūsu taisnības ražu. Jūs tiksiet bagātināti visos veidos, lai būtu dāsni visos veidos, kas caur mums radīs pateicību Dievam.

Raža kā Dieva tiesas metafora

Jeremijas 8:20

Pļaujas laiks ir pagājis, vasara ir beigusies, un mēs neesam izglābti.

Hozejas 6:11

Arī tev, Jūda, ir noteikta raža, kad Es atjaunošu savas tautas likteni.

Skatīt arī: 23 Bībeles panti par žēlastību

Joēla 3:13

Ielieciet sirpi, jo raža ir nogatavojusies. Ienāciet, staigājiet, jo vīna spieķis ir pilns. Tvertnes pārplūst, jo to ļaunums ir liels.

Mateja 13:30

Ļaujiet abām augt kopā līdz ražai, un pļaujas laikā Es sacīšu pļāvējiem: "Vispirms savāciet nezāles un savelciet tās saišķos, lai tās sadedzinātu, bet kviešus savelciet manā klētiņā.

Mt.ev.13:39

Un ienaidnieks, kas tos sēj, ir velns. Pļaujas laiks ir laikmeta noslēgums, un pļāvēji ir eņģeļi.

Jēkaba 5:7

Tāpēc esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Redziet, kā zemnieks gaida dārgo zemes augli, būdams pacietīgs attiecībā uz to, līdz tas saņem agro un vēlo lietu.

Atklāsmes gr.14:15

Un cits eņģelis iznāca no svētnīcas un skaļā balsī aicināja to, kas sēdēja uz mākoņa: "Ieliec savu sirpi un pļauj, jo ir pienākusi pļaujas stunda, jo zemes raža ir pilnībā nobriedusi."

Ražas svētki

2. Mozus 23:16

Jūs svinēsiet Pļaujas svētkus - sava darba pirmos augļus, ko esat sējuši uz lauka. Jūs svinēsiet Savākšanas svētkus gada beigās, kad jūs savāksiet no lauka sava darba augļus.

2. Mozus 34:21

Sešas dienas tev jāstrādā, bet septītajā dienā tev jāatpūšas. Aršanas laikā un ražas laikā tev jāatpūšas.

5. Mozus 16:13-15

Septiņas dienas tu svinēsi Stādu svētkus, kad būsi savācis ražu no savas kulšanas vietas un no sava vīna spieķa. Savos svētkos priecāsies tu un tavs dēls un meita, tavs kalps un kalpone, tavs kalps un kalpone, levīts, viesmīlīgais, bezpajumtnieks un atraitne, kas ir tavās pilsētās. Septiņas dienas tu svinēsi svētkus Tam Kungam, savam Dievam, tajā vietā, kur ir tavs kalps un tava kalpone.ko Tas Kungs izvēlēsies, jo Tas Kungs, tavs Dievs, svētīs tevi visā tavā ražā un visos tavu roku darbos, un tu būsi pilnīgi priecīgs.

Krājuma vākšanas likumi

3. Mozus 19:9-10

Kad tu pļauj savas zemes ražu, tev nebūs pļaut savu lauku līdz pašai tā malai, nedz arī vākt ražu pēc savas ražas. Un tu nebūsi noņēmis savu vīna dārzu kailu, nedz arī savāc nokritušās vīnogas no sava vīna dārza. Tev tās būs atstāt nabagiem un iebraucējiem: Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs.

Rutes 2:23

Tā viņa turējās tuvu Boaza jaunām sievietēm, vācot ražu līdz miežu un kviešu ražas beigām. Un viņa dzīvoja kopā ar savu sievastēvu.

Skatīt arī: 32 Bībeles panti par pacietību

Sēšanas un ražas novākšanas laiks

Salamans Mācītājs 3:1-2

Visam ir savs laiks, un katrai lietai zem debess ir savs laiks: laiks piedzimt un laiks mirt, laiks stādīt un laiks izrakt iestādīto.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.