Bībeles panti par ticību

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Bībelē ir daudz rakstīts par ticību. Kad mēs ticam Dievam, mēs ticam, ka Dievs eksistē un ir cēls. Mēs ticam, ka Dieva apsolījumi ir patiesi, un ticam, ka Viņš gādās par tiem, kas Viņu meklē. Dieva lielākais apsolījums ir tas, ka Viņš glābs savu tautu no grēka un nāves. Ja mēs ticam Jēzum, mēs tiksim glābti no mūsu grēka sekām. "Jo no žēlastības jūs esatesat pestīti ticībā, un tas nav no jums pašiem, bet ir Dieva dāvana" (Efeziešiem 2:8).

Mēs augam ticībā, kad pārdomājam Dieva vārdu: "Tātad ticība nāk no klausīšanās, un klausīšanās - no Kristus vārda." (Romiešiem 10:7) Lasot un klausoties turpmāk minētos Bībeles pantus par ticību, mēs varam vairot savu ticību Dievam.

Bībeles panti par ticību

Ebrejiem 11:1

Bet ticība ir pārliecība par to, uz ko ceram, pārliecība par to, kas nav redzams.

Ebrejiem 11:6

Un bez ticības nav iespējams Viņam izpatikt, jo ikvienam, kas vēlas pietuvoties Dievam, ir jātic, ka Dievs pastāv un ka Viņš atalgo tos, kas Viņu meklē.

Romiešiem 10:17

Tātad ticība nāk no dzirdēšanas, un dzirdēšana - no Kristus vārda.

Salamana pamācības 3:5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu. Visos savos ceļos atzīstiet Viņu, un Viņš taisnos jūsu ceļus.

Psalms 46:10

Klusējiet un ziniet, ka Es esmu Dievs. Es būšu paaugstināts starp tautām, Es būšu paaugstināts virs zemes!

Psalmi 37:5-6

Uzticiet savu ceļu Tam Kungam, paļaujieties uz Viņu, un Viņš rīkosies. Viņš atnesīs jūsu taisnību kā gaismu un jūsu taisnību kā saullēktu.

Lūkas 1:37

Jo Dievam nav nekā neiespējama.

Lūkas ev. 18:27

Bet Viņš teica: "Kas neiespējams cilvēkiem, tas iespējams Dievam."

Marka 9:23

Tam, kas tic, viss ir iespējams.

Jāņa 11:40

Tad Jēzus sacīja: "Vai Es jums neesmu sacījis, ka, ja jūs ticēsiet, jūs redzēsiet Dieva godību?"

Glābts ticībā

Jāņa ev. 3:16

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Efeziešiem 2:8-9

Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav jūsu pašu nopelns, tā ir Dieva dāvana, nevis darbu rezultāts, lai neviens nevar lepoties.

Romiešiem 10:9-10

Ja tu ar savu muti apliecināsi, ka Jēzus ir Kungs, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu būsi pestīts. Jo ar sirdi cilvēks tic un tiek taisnots, bet ar muti apliecina un tiek pestīts.

Galatiešiem 2:16

Taču mēs zinām, ka cilvēks tiek attaisnots nevis bauslības darbos, bet ticībā Jēzum Kristum, tādēļ arī mēs ticam Kristum Jēzum, lai tiktu attaisnoti ticībā Kristum, nevis bauslības darbos, jo bauslības darbos neviens netiks attaisnots.

Romiešiem 5:1-2

Tādēļ, tā kā mēs ticībā esam attaisnoti, mums ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Caur Viņu mēs ticībā esam ieguvuši arī pieeju šai žēlastībai, kurā stāvam, un mēs priecājamies Dieva godības cerībā.

Skatīt arī: Bībeles panti par laika galu

1.Pēt.1:8-9

Lai gan jūs Viņu neesat redzējuši, jūs Viņu mīlat. Lai gan jūs Viņu tagad neredzat, jūs Viņam ticat un priecājaties neizsakāmā un godības pilnā priekā, gūstot savas ticības iznākumu - savu dvēseļu pestīšanu.

Jāņa 1:12

Bet visiem, kas Viņu pieņēma un ticēja Viņa Vārdam, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem.

Jāņa ev. 3:36

Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība; kas neklausa Dēlu, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmas paliek uz viņu.

Jāņa evaņģēlijs 8:24

Es jums teicu, ka jūs mirsiet savos grēkos, jo, ja jūs neticēsiet, ka Es esmu Viņš, jūs mirsiet savos grēkos.

1 Jāņa 5:1

Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva, un ikviens, kas mīl Tēvu, mīl to, kas ir dzimis no Viņa.

Jāņa 20:31

Bet tie ir rakstīti, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai, ticēdami, jūs iegūtu dzīvību Viņa vārdā.

1 Jāņa 5:13

To es rakstu jums, kas ticat Dieva Dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība.

Ticības lūgšanas

Marka 11:24

Lai ko jūs lūgtu lūgšanā, ticiet, ka esat to saņēmuši, un tas būs jūsu.

Mt.ev.17:20

Ja tev būs ticība kā sinepju graudiņam, tu teiksi šim kalnam: "Pārvietojies no šejienes uz turieni," un tas pārvietosies, un tev nebūs nekā neiespējama.

Jēkaba 1:6

Bet, kad jūs lūdzat, jums jātic, nevis jāšaubās, jo tas, kas šaubās, ir kā jūras vilnis, ko vējš pūš un mētā.

Lūkas ev. 17:5

Apustuļi sacīja Kungam: "Palieliniet mūsu ticību!"

Dziedināts ar ticību

Jēkaba 5:14-16

Vai kāds no jums ir slims? Viņš lai izsauc draudzes vecākos, un tie lai lūdzas par viņu, svaidīdami viņu ar eļļu Tā Kunga vārdā. Un ticības lūgšana izglābs slimnieku, un Tas Kungs viņu uzmodinās. Un, ja viņš ir darījis grēkus, viņam tiks piedoti. Tādēļ izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdzieties cits par citu, lai jūs tiktu dziedināti. Lūgšanataisns cilvēks ir spēcīgs un efektīvs.

Marka 10:52

Un Jēzus viņam sacīja: "Ej savu ceļu, tava ticība tevi ir dziedinājusi." Un viņš tūdaļ atguva redzi un sekoja Viņam ceļā.

Mt.ev.9:22

Un Jēzus pagriezās un, ieraudzījis viņu, sacīja: "Ņemies par sevi, meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi." Un tūdaļ sieviete kļuva vesela.

Mateja ev. 15:28

Tad Jēzus viņai atbildēja: "Ak, sieva, liela ir tava ticība! Lai tev notiek, kā tu vēlies!" Un viņas meita uzreiz tapa dziedināta.

Apustuļu darbi 3:16

Un Viņa vārds - ticība Viņa vārdam - ir stiprinājis šo vīru, kuru jūs redzat un pazīstat, un ticība, kas ir caur Jēzu, ir devusi šim vīram šo nevainojamo veselību jūsu visu klātbūtnē.

Dzīvot ar ticību

Galatiešiem 2:20

Es esmu krustā sists kopā ar Kristu. Ne jau es dzīvoju, bet Kristus dzīvo manī. Un dzīvi, ko tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani mīlēja un atdeva sevi par mani.

2. Korintiešiem 5:7

Jo mēs staigājam ticībā, nevis redzēdami.

Habakuka 2:4

Redzi, viņa dvēsele ir uzpūtusies, tā nav taisna viņā, bet taisnais dzīvos savā ticībā.

Romiešiem 1:17

Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības ticībā, kā rakstīts: "Taisnais dzīvos ticībā."

Efeziešiem 3:16-17

Lai pēc savas godības bagātības Viņš dotu jums stiprināties ar spēku caur savu Garu jūsu iekšienē, lai Kristus ticībā iemājo jūsu sirdīs, lai jūs, iesakņojušies un nostiprinājušies mīlestībā.

Skatīt arī: Svētības nelaimē: Dieva pārpilnības svinēšana Psalmā 23:5 - Bībeles lappuse

Labie darbi apliecina mūsu ticību

Jēkaba 2:14-16

Kāds labums, mani brāļi, ja kāds saka, ka viņam ir ticība, bet nav darbu? Vai šī ticība var viņu glābt? Ja kāds brālis vai māsa ir slikti apģērbti un viņiem trūkst ikdienas pārtikas, un kāds no jums viņiem saka: "Ejiet mierā, sildieties un sātinieties," bet nedod viņiem miesai nepieciešamās lietas, kāds labums no tā? Tā arī ticība pati par sevi, ja tai nav darbu, ir mirusi.

Jēkaba 2:18

Bet kāds teiks: "Tev ir ticība, bet man ir darbi." Rādi man savu ticību neatkarīgi no darbiem, un es tev parādīšu savu ticību ar saviem darbiem.

Mateja 5:16

Tāpat arī jūsu gaisma lai spīd citu priekšā, lai tie redz jūsu labos darbus un lai tie slavē jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Efeziešiem 2:10

Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.

Kā pastāvēt ticībā

Efeziešiem 6:16

Jebkurā gadījumā paņemiet ticības vairogu, ar kuru jūs varat nodzēst visas ļaunā liesmojošās šautras.

1 Jāņa 5:4

Jo ikviens, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir uzvara, kas uzvar pasauli - mūsu ticība.

1.Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, kas nebūtu parasta cilvēkam. Dievs ir uzticīgs, un Viņš neļaus tev tikt kārdinātam pāri savām spējām, bet līdz ar kārdinājumu Viņš dos arī glābšanās ceļu, lai tu varētu to izturēt.

Ebrejiem 12:1-2

Tāpēc, tā kā mūs ieskauj tik liels liecinieku mākonis, nolieciet arī mēs visus smagumus un grēkus, kas tik cieši pieķeras, un ar izturību skrienam mums paredzēto skrējienu, raugoties uz Jēzu, mūsu ticības pamatlicēju un pilnveidotāju, kas Viņam dotā prieka dēļ panesis krustu, nicinādams kaunu, un sēž pie Dieva troņa labās rokas.

1.Korintiešiem 16:13

Esiet modri, stāviet stingri ticībā, esiet drosmīgi, esiet stipri.

Jēkaba 1:3

Jo jūs zināt, ka jūsu ticības pārbaudījums rada izturību.

1.Pēt.1:7

Lai jūsu ticības pārbaudītā patiesība - dārgāka par zeltu, kas iet bojā, lai gan pārbaudīts ugunī, - tiktu atzīta par slavu, godību un godu Jēzus Kristus atklāsmes brīdī.

Ebrejiem 10:38

Bet mans taisnais dzīvos ticībā, un, ja viņš atkāpjas, tad mana dvēsele viņā negūst nekādu patiku.

2. Timotejam 4:7

Es esmu cīnījies labo cīņu, es esmu pabeidzis skrējienu, es esmu saglabājis ticību.

Kristiešu citāti par ticību

Lūdzieties tā, it kā viss būtu atkarīgs no Dieva. Strādājiet tā, it kā viss būtu atkarīgs no jums. - - Augustīns

Kad mēs strādājam, mēs strādājam. Kad mēs lūdzam, Dievs strādā. - Hadsons Teilors

Ticība nav jēdziens, bet gan reāls, spēcīgs, būtisks izsalkums, pievilcīga vai magnētiska tieksme pēc Kristus, kas, tā kā tā izriet no dievišķās dabas sēklas mūsos, tā arī piesaista un savieno ar sev līdzīgo. - Viljams Likums

Ticība ir dzīva, drosmīga paļāvība uz Dieva žēlastību, kas ir tik droša un pārliecinoša, ka cilvēks varētu likt uz spēles savu dzīvību tūkstoš reižu. - - Mārtiņš Luters

Jūs esat radīti Dievam un Dievam, un, kamēr jūs to nesapratīsiet, dzīvei nekad nebūs jēgas. - - Riks Vorens

Ticība ir ticēt, ja ticēt ir ārpus saprāta spēkiem. - - Voltaire

Patiesa ticība nozīmē neko neaizturēt. Tā nozīmē visu cerību likt uz Dieva uzticību Viņa apsolījumiem. - - Francis Čans

Neticīgs ir tas, kas atvadās, kad ceļš satumst. - J. R. R. R. Tolkīns

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.