Bībeles panti par trauksmi

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

Amerikas Savienotajās Valstīs aptuveni 40 miljoni pieaugušo cieš no trauksmes, kas ir viena no visizplatītākajām garīgās veselības problēmām, ar ko saskaras amerikāņi. Trauksme ir trauksmes sajūta, piemēram, bažas vai bailes, kas var būt viegla vai smaga. Ikviens cilvēks kādā dzīves posmā piedzīvo trauksmi, un tā var būt normāla reakcija uz noteiktiem dzīves notikumiem. Taču, ja trauksme kļūst pārmērīga vai pastāvīga, tā var izraisītir trauksmes traucējumu pazīme, kas prasa ārstēšanu.

Trauksme var izpausties mūsu ķermenī kā galvassāpes vai sāpes vēderā. Tā var ietekmēt mūsu uzvedību, liekot mums izcelties niknā dusmībā vai bailēs. Daudzi cilvēki bezmiega naktīs pārdzīvo bezmiega pilnas naktis, kad viņus moka trauksmainas domas.

Lai gan trauksme izpaužas ārēji, mūsu ķermenī un uzvedībā, tās saknes meklējamas mūsu domās. Prāts ir cīņas lauks, kurā var izcīnīt uzvaru pār trauksmi. Koncentrējot savas domas uz Dieva apsolījumiem, mūsu trauksme un bailes var tikt mazinātas.

Turpmākie Bībeles panti par trauksmi sniedz mums vadlīnijas un mierinājumu, kad jūtamies satraukti vai pārņemti. Vēstulē Filipiešiem 4:6 mums tiek atgādināts, lai mēs par neko neuztraucamies, bet lūgšanā ar pateicību nesam savas lūgšanas Dievam.

1.Pēt.5:6-7 mudina mūs pazemoties zem Dieva varenās rokas un nodot visas savas raizes Viņam, jo Viņš rūpējas par mums.

Jesajas grāmatā 35:4 ir teikts, lai mēs būtu stipri un nebaidītos, jo Dievs nāks un glābs mūs.

Psalmi 127:2 mums atgādina, ka mūsu darbs būs veltīgs, ja mēs būsim pilni rūpju, bet Dievs dos miegu saviem mīļajiem.

Mūsu ticība Dievam var būt spēcīgs līdzeklis, lai pārvarētu trauksmi. Bībele sniedz mums mierinošus pantus, kas palīdz mums grūtos brīžos palikt iesakņotiem ticībā. Mēs varam smelties spēku no apziņas, ka Dievs ir ar mums un ir apsolījis nekad mūs neatstāt. Ar lūgšanu un pateicību mēs varam atbrīvoties no savām raizēm un atpūsties mierā, ko sniedz Dievs.

Bībeles panti par trauksmi

Filipiešiem 4:6

Par neko nebīstieties, bet visā ar pateicību un lūgšanu lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam.

1.Pēt.5:6-7

Tāpēc pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu īstajā laikā, un visas savas rūpes uzvelciet Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

Psalms 127:2

Tas ir veltīgi, ka tu agri celies un vēlu ej atpūsties, ēdot rūpju maizi, jo Viņš dod saviem mīļajiem miegu.

Salamana pamācības 12:25

Trauksme cilvēka sirdī viņu nomāc, bet labs vārds viņu iepriecina.

Jesajas 35:4

Sakiet tiem, kam ir nemierīga sirds: "Esiet stipri, nebaidieties! Lūk, jūsu Dievs nāks ar atriebību, ar Dieva atalgojumu. Viņš nāks un jūs izglābs."

Jeremijas 17:8

Viņš ir līdzīgs kokam, kas iestādīts pie ūdens, kas izlaiž savas saknes pie straumes, un nebaidās, kad iestājas karstums, jo tā lapas paliek zaļas, un nav nemierīgs sausuma gadā, jo tas nepārstāj nest augļus.

Neuztraucieties

Mt.ev.6:25

Tādēļ Es jums saku: neuztraucieties par savu dzīvību, ko ēdīsit un ko dzersit, nedz arī par savu miesu, ko ģērbsit. Vai dzīvība nav vairāk nekā ēdiens un miesa vairāk nekā apģērbs?

Mateja ev. 6:27-29

Un kurš no jums, būdams nemierīgs, var pielikt kaut vienu stundu pie savas dzīves ilguma? Un kāpēc jūs raizējaties par apģērbu? Aplūkojiet lauka lilijas, kā tās aug: tās ne strādā, ne vērpj, bet es jums saku: pat Salamans visā savā godībā nebija tērpies kā viena no tām.

Mateja ev. 6:30-33

Bet, ja Dievs tā apģērbj lauka zāli, kas šodien ir dzīva, bet rīt tiek iemesta krāsnī, vai Viņš neapģērbs daudz vairāk jūs, jūs, mazticīgie? Tāpēc nebrīnieties, sacīdami: "Ko mums ēst?" vai "Ko mums dzert?", vai "Ko mums valkāt?" vai "Ko mums valkāt?" Jo pagāni meklē visas šīs lietas, un jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums tās visas ir vajadzīgas. Bet meklējiet vispirms valstību.Dieva un Viņa taisnības, un tas viss jums tiks pievienots.

Mt.ev.6:34

Tādēļ neraizējieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi rūpēsies. Pietiek šai dienai tās pašas rūpes.

Marka 13:11

Un, kad viņi jūs iztiesās un nodos tiesai, nevajag iepriekš raizēties, ko jums sacīt, bet sakiet to, kas jums tajā stundā tiks dots, jo ne jūs runājat, bet Svētais Gars.

Lūkas 10:40-42

Bet Marta bija noraizējusies ar daudz kalpošanu. Viņa piegāja pie Viņa un sacīja: "Kungs, vai Tev nerūp, ka mana māsa mani ir atstājusi kalpot vienu? Tad saki viņai, lai man palīdz." Bet Kungs viņai atbildēja: "Marta, Marta, tu esi noraizējusies un satraukusies par daudzām lietām, bet viena lieta ir vajadzīga. Marija ir izvēlējusies labo daļu, kas viņai netiks atņemta." Un Viņš sacīja: "Kungs, vai Tev nerūp, ka mana māsa ir atstājusi mani vienu kalpot?

Lūkas 12:24-26

Padomājiet par kraukļiem: tie nedz sēj, nedz pļauj, tiem nav ne noliktavas, ne klēts, un tomēr Dievs tos baro. Cik gan daudz vērtīgāki par putniem esat jūs! Un kurš no jums, būdams nemierīgs, var pielikt kaut vienu stundu pie sava mūža ilguma? Ja jūs nespējat paveikt tik mazu lietu kā šī, tad kāpēc jūs raizējaties par pārējo?

1.Korintiešiem 7:32-34

Es gribu, lai jūs būtu brīvi no raizēm. Neprecējies vīrietis ir noraizējies par Tā Kunga lietām, par to, kā iepriecināt Kungu. Bet precējies vīrietis ir noraizējies par pasaulīgām lietām, par to, kā iepriecināt sievu, un viņa intereses dalās. Un neprecējusies vai saderināta sieviete ir noraizējusies par Tā Kunga lietām, par to, kā būt svēta miesā un garā. Bet precējusies sieva ir noraizējusies par pasaulīgām lietām, par to, kāiepriecināt vīru.

Ņemiet savas trauksmainās domas gūstā

Rom.12:2

Neatbilstiet šai pasaulei, bet pārveidojieties, atjaunojot savu prātu.

2. Korintiešiem 10:5

Mēs sagraujam argumentus un katru pretenziju, kas vēršas pret Dieva atziņu, un mēs sagūstām ikvienu domu, lai padarītu to paklausīgu Kristum.

Filipiešiem 4:8

Visbeidzot, brāļi, viss, kas ir patiess, viss, kas ir godājams, viss, kas ir taisnīgs, viss, kas ir šķīsts, viss, kas ir tīrs, viss, kas ir jauks, viss, kas ir slavējams, ja ir kāda izcilība, ja ir kaut kas slavēšanas vērts, domājiet par to.

Jāņa ev. 8:31-32

Ja jūs paliksiet manā Vārdā, jūs patiesi būsiet mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus.

Neuztraucieties

Psalmi 34:17

Kad taisnie sauc pēc palīdzības, Tas Kungs viņus dzird un izglābj no visām nelaimēm.

Psalms 42:5

Kādēļ, mana dvēsele, tu esi nomākts, kādēļ esi tik nemierīgs? Liec savu cerību uz Dievu, jo es vēl slavēšu Viņu, savu Glābēju un savu Dievu.

Jāņa 14:1

Lai jūsu sirdis nav satrauktas. Ticiet Dievam, ticiet arī man.

Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai tās nebīstas.

Nebaidieties

Psalms 34:4

Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja un atbrīvoja mani no visām manām bailēm.

Psalms 56:3

Kad man ir bail, es paļaujos uz tevi.

Jesajas 41:10

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

2. Timotejam 1:7

Jo Dievs mums ir devis nevis baiļu garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.

Ebrejiem 13:5-6

Turiet savu dzīvi brīvu no mīlestības uz naudu un esiet apmierināti ar to, kas jums ir, jo Viņš ir teicis: "Es jūs nekad nepametīšu un neatstāšu." Tāpēc mēs varam droši sacīt: "Tas Kungs ir mans palīgs, es nebaidīšos, ko cilvēks man var darīt?"

1.Pēt.3:14

Bet, ja arī tev nāktos ciest taisnības dēļ, tu būsi svētīts. Nebīsties no tiem, nedz raizējies par tiem, nedz raizējies.

1 Jāņa 4:18

Mīlestībā nav baiļu, bet pilnīga mīlestība izdzēš bailes. Jo bailes ir saistītas ar sodu, un, kas baidās, tas nav pilnīgs mīlestībā.

Esi stiprs

5. Mozus 31:6

Esi stiprs un drosmīgs. Nebīsties un nebīsties no tiem, jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir tas, kas iet ar tevi. Viņš tevi neatstās un nepametīs.

Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis? Esiet stipri un drosmīgi! Nebīstieties un nebīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir ar jums, lai kur jūs ietu.

Jesajas 35:4

Sakiet tiem, kam ir nemierīga sirds: "Esiet stipri, nebaidieties! Lūk, jūsu Dievs nāks ar atriebību, ar Dieva atalgojumu. Viņš nāks un jūs izglābs."

Jesajas 40:31

Bet tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savus spēkus; tie celsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenogurst.

Skatīt arī: 35 noderīgi Bībeles panti par gavēni

Uzticība Kungam

Salamana pamācības 3:5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu. Visos savos ceļos atzīstiet Viņu, un Viņš taisnos jūsu ceļus.

Jeremijas 17:7-8

Svētīgs tas cilvēks, kas paļaujas uz To Kungu, kura paļāvība ir Kungs. Viņš ir kā koks, kas iestādīts pie ūdens, kas izlaiž savas saknes pie straumes, un nebīstas, kad nāk karstums, jo tā lapas paliek zaļas, un nav nemierīgs sausuma gadā, jo tas nepārstāj nest augļus.

Uzvelciet savas rūpes Dievam

Psalms 55:22

Uzvelciet savu nastu Kungam, un Viņš jūs uzturēs; Viņš nekad neļaus taisnajiem aizskarties.

Mateja 11:28-30

Nāciet pie Manis visi, kas strādājat un esat apgrūtināti, un Es jūs atpūtināšu. Ņemiet uz sevi Manu jūgu un mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgs sirdī, un jūs atradīsiet atpūtu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir viegls, un Mana nasta ir viegla.

Saņemiet Dieva mieru

Kolosiešiem 3:15

Un lai Kristus miers valda jūsu sirdīs, uz ko patiesi esat aicināti vienā miesā. Un esiet pateicīgi.

2 Tesaloniķiešiem 3:16

Lai pats miera Kungs dod jums mieru visos laikos un visos veidos. Lai Kungs ir ar jums visiem.

Psalms 23

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks trūkuma. Viņš liek man gulēt zaļās ganībās. Viņš vada mani pie klusiem ūdeņiem. Viņš atjauno manu dvēseli.

Viņš vada mani taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat ja es eju pa nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani; Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina.

Tu klāj galdu manu ienaidnieku priekšā, Tu svaidi manu galvu ar eļļu, mans kauss pārplūst. Protams, labestība un žēlastība mani pavadīs visas mana mūža dienas, un es dzīvoju Tā Kunga namā mūžīgi.

Lūgšana, lai pārvarētu trauksmi

Dievs,

Skatīt arī: 20 Bībeles panti par Svēto Rakstu iedvesmu

Tu mani esi aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Tu redzi manu izmisumu, bet neesi mani tam atstājis. Tu sniedzies uz šo pasauli, lai dāvātu man prieku.

Kungs, es atzīstu, ka es cīnos ar trauksmainām domām. Mani pārņem bailes un šaubas. Es tās atdodu Tev un lūdzu, lai Tu manas šaubas aizstātu ar savu patiesību.

Paldies par laipnību, ko tu man rādi katru dienu. Paldies par to, ka nekad mani neatstāj un nepamet.

Palīdzi man likt savu cerību un paļāvību uz Tevi. Palīdzi man katru dienu staigāt ticībā un būt pateicīgam, atceroties Tavus apsolījumus un Tavu labestību. Atjauno manu prātu ar Tava vārda patiesību.

Amen.

Vairāk Lūgšanas par trauksmi

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.