Bībeles vārsmas par dziedināšanu

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Dievs redz mūsu ciešanas. Dievs ir žēlsirdīgs un līdzjūtīgs. Viņš zina mūsu vajadzības, pat pirms mēs tās spējam izteikt.

Dievs dziedina mūsu slimības, atvieglojot sāpes mūsu ķermenī. Viņš dod mums mieru, kad esam nemierīgi, un nomierina mūsu bailes, kad jūtamies vāji. Kad atzīstamies savos grēkos, Dievs mums piedod, atjaunojot mūsu dvēseli. Pat ciešanās Dievs darbojas, sagatavojot mūs debesu godībai.

Bībele ir Dieva vārds. Mēs varam uzticēties Dievam, ka Viņš par mums rūpēsies, ja mēs savu cerību liekam uz Viņa apsolījumiem. Savās grūtībās vērsieties pie Dieva, jo Viņš dod atpūtu nogurušajiem un atjauno mūsu dvēseli.

">

Svētie Raksti par dziedināšanu

Jeremijas 17:14

Izdziedini mani, Kungs, un es būšu dziedināts; izglāb mani, un es būšu izglābts, jo Tu esi mans slavētājs.

Jēkaba 5:14-15

Ja kāds no jums ir slims, lai viņš aicina draudzes vecākos, un tie lai lūdzas par viņu, svaidīdami viņu ar eļļu Tā Kunga vārdā. Un ticības lūgšana izglābs slimnieku, un Tas Kungs viņu uzmodinās. Un, ja viņš ir darījis grēkus, tad viņam tiks piedoti.

Psalms 6:2

Esi man žēlīgs, Kungs, jo es esmu nomākts, dziedini mani, Kungs, jo mani kauli ir satraukušies.

Psalmi 103:2-5

Svētī Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti visus Viņa labumus, kas piedod visu tavu netaisnību, kas dziedina visas tavas slimības, kas atpestī tavu dzīvību no bedres, kas vainago tevi ar nemainīgu mīlestību un žēlastību, kas apmierina tevi ar labumiem, lai tava jaunība atjaunotos kā ērglim.

Atklāsmes gr.21:4

Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, un vairs nebūs ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo iepriekšējais ir pagājis.

2. Mozus 23:25

Jūs kalposiet Tam Kungam, savam Dievam, un Viņš svētīs jūsu maizi un jūsu ūdeni, un es atņemšu no jums slimības.

1 Pētera 2:24

Viņš pats nesa mūsu grēkus savā miesā pie koka, lai mēs mirtu grēkam un dzīvotu taisnībai. Ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.

Jesajas 53:5

Bet Viņš tika ievainots par mūsu pārkāpumiem, Viņš tika satriekts par mūsu netaisnībām, uz Viņu gulēja sods, kas mums nesa mieru, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Jeremijas 33:6

Redzi, Es tai atnesīšu veselību un dziedināšanu, un Es tos dziedināšu un atklāsīšu tiem pārpilnību un drošību.

Psalms 147:3

Viņš dziedina salauztās sirdis un apsaitē viņu brūces.

Psalms 41:3

Kungs atbalsta viņu slimības gultā; viņa slimības laikā jūs atjaunojat viņa veselību.

3 Jāņa 1:2

Mīļie, es lūdzos, lai jums viss labi klātos un lai jums būtu laba veselība, jo jūsu dvēselei klājas labi.

Salamana pamācības 17:22

Priecīga sirds ir labas zāles, bet nomākts gars izžāvē kaulus.

2.Laiku 7:14

Ja mana tauta, kas tiek saukta manā vārdā, pazemosies, lūgsies un meklēs manu vaigu, un novērsīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es dzirdēšu no debesīm un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi.

Psalmi 41:1-3

Svētīgs ir tas, kas ņem vērā nabagu! Bēdu dienā Tas Kungs viņu izglābj; Tas Kungs viņu sargā un uztur dzīvu; viņu sauc par svētītu zemē; Tu viņu neatdod viņa ienaidnieku varai. Tas Kungs viņu uztur viņa slimības gultā; viņa slimības laikā Tu viņu atgūsti pilnīgu veselību.

Salamana pamācības 4:20-22

Mans dēls, esi uzmanīgs uz maniem vārdiem, pieliec savu ausu maniem vārdiem. Lai tie nepazūd no tava redzesloka, paturi tos savā sirdī, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un dziedināšana visai viņu miesai.

Psalms 146:8

Tas Kungs atver acis aklajiem. Tas Kungs paceļ tos, kas ir noliekti; Tas Kungs mīl taisnos.

Psalms 147:3

Viņš dziedina salauztās sirdis un apsaitē viņu brūces.

Salamana pamācības 12:25

Trauksme cilvēka sirdī viņu nomāc, bet labs vārds viņu iepriecina.

Salamana pamācības 17:22

Priecīga sirds ir labas zāles, bet nomākts gars izžāvē kaulus.

Jesajas 38:16-17

Tu atjaunoji man veselību un ļāvi man dzīvot. Protams, tas bija man par labu, ka es cietu tādas ciešanas. Savā mīlestībā Tu mani pasargāji no pazušanas bedres, Tu visus manus grēkus esi atmetis aiz muguras.

Jesajas 40:29

Viņš dod spēku nogurušajiem un palielina spēku vājajiem.

Jesajas 57:18-29

"Es esmu redzējis viņu ceļus, bet Es tos dziedināšu; Es tos vadīšu un atjaunosim mierinājumu Israēla sērojošajiem, radīšu slavu viņu lūpām. Miers, miers, tiem, kas tālu un tuvu," saka Tas Kungs, "un Es tos dziedināšu."

Jeremijas 30:17

Jo Es jums atgriezīšu veselību, un jūsu brūces Es dziedināšu, pasludina Tas Kungs.

Mt.ev.9:35

Jēzus gāja cauri visām pilsētām un ciemiem, mācīja sinagogās, pasludinot labo vēsti par valstību un dziedinādams ikvienu slimību un saslimšanu.

Mateja ev. 10:1

Un Viņš aicināja pie sevis savus divpadsmit mācekļus un deva viņiem varu pār nešķīstajiem gariem, lai tie tos izdzen un dziedina katru slimību un katru postu.

Mateja 11:28

Nāciet pie manis visi, kas strādājat un esat apgrūtināti, un es jūs atpūtināšu.

Marka 5:34

Un viņš sacīja viņai: "Meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi; ej mierā un esi dziedināta no savas slimības."

Skatīt arī: 26 Bībeles panti par dusmām un to, kā tās kontrolēt - Bībeles lappuses

Lūkas 4:18

Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Viņš mani ir svaidījis, lai pasludinātu labo vēsti nabagiem. Viņš mani ir sūtījis pasludināt gūstekņiem brīvību un aklajiem atgriezt redzi, lai atbrīvotu apspiestos.

Lūkas 6:19

Un viss ļaužu pulks meklēja Viņam pieskarties, jo no Viņa iznāca spēks un visus dziedināja.

Romiešiem 5:3-5

Mēs ne tikai priecājamies savās ciešanās, bet arī priecājamies par savām ciešanām, zinot, ka ciešanas rada izturību, izturība - raksturu, raksturs - cerību, un cerība mūs nekaunas, jo Dieva mīlestība ir ielikta mūsu sirdīs caur Svēto Garu, kas mums ir dots.

2. Korintiešiem 4:16-17

Tāpēc mēs nezaudējam drosmi. Lai gan mūsu ārējais "es" iet bojā, mūsu iekšējais "es" atjaunojas dienu no dienas. Jo šīs vieglās īslaicīgās ciešanas sagatavo mums mūžīgu godības svaru, kas nav salīdzināms.

Filipiešiem 4:19

Un mans Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības pēc savas bagātības godībā Kristū Jēzū.

3 Jāņa 1:2

Mīļie, es lūdzos, lai jums viss labi klājas un lai jums būtu laba veselība, jo jūsu dvēselei klājas labi.

Baiļu un trauksmes dziedināšana

4. Mozus 6:24-26

Lai Kungs jūs svētī un sargā, lai Kungs dara savu vaigu pār jums un ir jums žēlīgs, lai Kungs paceļ savu vaigu pār jums un dod jums mieru.

Psalms 23:4

Pat ja es eju pa nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani, Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina.

Psalmi 91:1-2

Kas dzīvo Visaugstākā patvērumā, tas atpūšas Visvarenā ēnā. Es sacīšu par To Kungu: "Viņš ir mans patvērums un mans cietoksnis, mans Dievs, uz kuru es paļaujos." Viņš ir mans patvērums un mans cietoksnis.

Jesajas 41:10

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

Jesajas 54:17

Neviens ierocis, kas pret tevi vērsts, neizdosies, un tu atspēko katru mēli, kas pret tevi ceļas tiesā. Tas ir Tā Kunga kalpu mantojums un viņu attaisnošana no Manis, saka Tas Kungs.

Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai tās nebīstas.

Filipiešiem 4:6-7

Par neko nebīstieties, bet visā ar pateicību un lūgšanu lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam. Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

1 Jāņa 4:18

Mīlestībā nav baiļu, bet pilnīga mīlestība izdzēš bailes. Jo bailes ir saistītas ar sodu, un, kas baidās, tas nav pilnīgs mīlestībā.

Lūgšanas par dziedināšanu

Papildu resursi

Vārtus vētra - Nathan Cook

Daudziem ir kļuvis par dzīvesveidu pievērt acis uz ciešanām, kas ir mums apkārt. Taču ir iespējams arī cits ceļš. Kad tu atsakies no sevis un upuriski mīli tos, kam tas ir nepieciešams, tu uzbrūk elles vārtiem un ieņem zemi Kungam Jēzum.

Šī grāmata iepazīstina ar Dieva piedošanas un dziedināšanas misiju un sniedz ceļvedi, kā mēs varam iesaistīt pasauli ar Kristus mīlestību.

Šis ieteiktais resurss ir nopērkams Amazon. Noklikšķinot uz saites, jūs nokļūsiet Amazon veikalā. Kā Amazon asociētais darbinieks es nopelnu procentus no pārdošanas no atbilstošiem pirkumiem. Ieņēmumi, ko es nopelnu no Amazon, palīdz uzturēt šo vietni.

Skatīt arī: Bībeles panti par Dieva Valstību - Bībeles lappuses

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.