Dieva mīlestības apskāviens zaudējuma brīdī: 25 mierinoši Bībeles panti par nāvi

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Ievads

Mīļota cilvēka zaudējums ir ārkārtīgi grūts un emocionāls pārdzīvojums, ar kuru kādā dzīves brīdī nākas saskarties ikvienam no mums. Šajos sāpju un bēdu laikos daudzi mierinājumu un atbalstu rod ticībā, vēršoties pie Dieva pēc mierinājuma, cerības un sapratnes. Šajā rakstā mēs aplūkosim Bībeles pantu krājumu, kas runā tieši uz to cilvēku sirdi, kuri sēro,Sniedzot maigu pārliecību par pēcnāves dzīvi un mūsu Debesu Tēva nebeidzamo mīlestību. Lai šie Rakstu panti jums kalpo kā ceļvedis, palīdzot izjust mieru un sniedzot mūžīgas saiknes apsolījumu ar jūsu mīļo un dārgo aizgājēju, kad jūs pārdzīvojat zaudējumu un bēdas.

Mierinoši pantiņi sērojošām sirdīm

Psalmi 34:18

"Tas Kungs ir tuvu salauztajiem sirdīs un glābj tos, kas ir satriekti garā."

Skatīt arī: 35 spēcīgi Bībeles panti par neatlaidību

Jesajas 41:10

"Tāpēc nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu un tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.""

Mateja 5:4

"Svētīgi tie, kas sēro, jo tie tiks mierināti."

Jāņa 14:27

"Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu. Es jums nedodu to, ko pasaule dod. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai jūs nebīstas."

Atklāsmes gr.21:4

"Viņš noslaucīs katru asaru no viņu acīm un vairs nebūs ne nāves, ne sēru, ne raudāšanas, ne sāpju, jo vecā kārtība ir pagājusi."

Cerība un pārliecība par mūžīgo dzīvību

Jāņa 11:25-26

"Jēzus sacīja viņai: "Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība, kas man tic, tas dzīvos, kaut arī mirs, un, kas dzīvo, ticēdams man, tas nemirs nekad. Vai tu tam tici?""

Romiešiem 6:23

"Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā."

1.Korintiešiem 15:54-57

"Kad gaistošais būs apveltīts ar gaistošo un mirstīgais - ar nemirstīgo, tad piepildīsies rakstītais: "Nāve ir aprijusies uzvarā. Kur, nāve, ir tava uzvara? Kur, nāve, ir tavs dzelonis?""

2. Korintiešiem 5:8

"Es saku, ka mēs esam pārliecināti un labprātāk gribētu būt prom no miesas un mājās ar Kungu."

1 Tesaloniķiešiem 4:14

"Jo mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšāmcēlies, un tādēļ mēs ticam, ka Dievs atvedīs līdzi Jēzum tos, kas Viņā aizmiguši."

Ticība zaudējuma priekšā

Psalms 23:4

"Pat ja es eju cauri tumšākajam ielejai, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani; Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina."

Psalms 116:15

"Dārga Tā Kunga acīs ir Viņa uzticīgo kalpu nāve."

Salamana pamācības 3:5-6

"Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu, visos savos ceļos paklausiet Viņam, un Viņš taisnos jūsu ceļus."

Romiešiem 8:28

"Un mēs zinām, ka Dievs visu dara par labu tiem, kas Viņu mīl un kas ir aicināti pēc Viņa nodoma.""

Rom.14:8

"Ja mēs dzīvojam, mēs dzīvojam Tā Kunga dēļ, un ja mēs mirstam, mēs mirstam Tā Kunga dēļ." Tātad, vai mēs dzīvojam vai mirstam, mēs piederam Tam Kungam."

Debesu atkalapvienošanās apsolījums

Jāņa 14:2-3

"Mana Tēva namā ir daudz istabu; ja tas tā nebūtu, vai tad Es jums būtu teicis, ka eju tur, lai jums sagatavotu vietu? Un, ja Es aizeju un sagatavoju jums vietu, tad Es atgriezīšos un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur Es esmu."

1 Tesaloniķiešiem 4:16-17

"Jo Kungs pats nāks no debesīm ar skaļu pavēli, ar erceņģeļa balsi un ar Dieva bazūnes saucienu, un mirušie Kristū celsies augšā pirmie. Pēc tam mēs, kas vēl esam dzīvi un palikuši, tiksim kopā ar viņiem paņemti debesīs, lai gaisā satiktu Kungu. Un tā mēs būsim pie Kunga mūžīgi."

Atklāsmes gr.7:16-17

"Nekad vairs tie nealkstēs badā, nekad vairs nepūtīs slāpes. Saule viņus nekarsēs, nedz arī karstums. Jo Jērs pie troņa centrā būs viņu gans, Viņš viņus vedīs pie dzīvā ūdens avotiem. Un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm." Un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm.

Skatīt arī: Māceklības ceļš: Bībeles panti, kas stiprina jūsu garīgo izaugsmi

Atklāsmes gr.21:1-4

"Tad es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija pārgājušas, un jūras vairs nebija. Es redzēju Svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, no Dieva no debesīm nākošu, sagatavotu kā līgava, kas skaisti tērpta savam vīram.""

Ebrejiem 12:1

"Tāpēc, tā kā mūs ieskauj tik liels liecinieku mākonis, atmetīsim visu, kas traucē, un grēku, kas tik viegli iepin. Un ar neatlaidību skriesim mums iezīmēto skrējienu.""

Mierīga atpūta aizgājējiem

Salamans Mācītājs 12:7

"Un putekļi atgriežas zemē, no kuras tie cēlušies, un gars atgriežas pie Dieva, kas to devis."

Jesajas 57:1-2

"Taisnie iet bojā, un neviens to neņem pie sirds; dievbijīgie tiek aizvesti, un neviens nesaprot, ka taisnie tiek aizvesti, lai tiktu pasargāti no ļaunuma. Tie, kas taisnīgi staigā, ieiet mierā; tie atrod atpūtu, kad guļ nāvē.""

Filipiešiem 1:21

"Jo man dzīvot ir Kristus un mirt ir ieguvums."

2. Timotejam 4:7-8

"Es esmu cīnījies labo cīņu, es esmu pabeidzis skrējienu, es esmu saglabājis ticību. Tagad mani gaida taisnības kronis, ko Kungs, taisnīgais Tiesnesis, tajā dienā man piešķirs - un ne tikai man, bet arī visiem, kas ilgojas pēc Viņa parādīšanās."

1.Pēt.1:3-4

"Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs! Savā lielajā žēlastībā Viņš mums ir devis jaunu dzimšanu dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem un mantojumu, kas nekad nepazudīs, nesabojās un neizplēn.""

Lūgšana par mierinājumu tiem, kas zaudējuši tuviniekus

Debesu Tēvs, mēs nākam pie Tevis ar smagām sirdīm, meklējot mierinājumu un mierinājumu mūsu bēdās. Mēs lūdzam Tevi apskāvināt ar Savām mīlošajām rokām tos, kuri sēro par mīļotā cilvēka zaudējumu, un piepildīt viņu sirdis ar Savu mieru, kas pārspēj visu saprašanu.

Kungs, mēs zinām, ka Tu esi tuvu salauztajiem sirdīs un ka Tu glāb garā satriektos. Lai šajā grūtajā laikā jūtama Tava klātbūtne un lai Tu dod spēku, kas nepieciešams, lai turpinātu. Atgādini mums par Savu mūžīgo mīlestību un mūžīgās dzīvības apsolījumiem tiem, kas Tev tic.

Palīdzi mums uzticēties Tavam perfektajam plānam, zinot, ka Tu visu dari to labā, kas Tevi mīl. Atceroties savu tuvinieku dzīves, mēs Tev pateicamies par mirkļiem, kas mums bija kopīgi, un par mācībām, ko mēs no viņiem iemācījāmies. Lai viņu atmiņas mums ir svētība un iedvesmas avots dzīvot saskaņā ar Tavu gribu.

Nākamajās dienās, Kungs, vadi mūs cauri mūsu bēdām un palīdzi mums rast mierinājumu Tavā Vārdā. Dod mums cerību apziņā, ka kādu dienu mēs atkal tiksimies ar saviem mīļajiem Tavā Debesu valstībā, kur vairs nebūs ne asaru, ne sāpju, ne ciešanu.

Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.