Dieva vārdi Bībelē

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Mūsu garīgajā ceļojumā ir ļoti svarīgi izprast Dieva vārdus, jo tie mums sniedz ieskatu par Viņa īpašībām un Viņa attiecībām ar cilvēkiem. Katrs vārds atklāj atšķirīgu Viņa rakstura aspektu, un, iepazīstot šos vārdus, mēs gūstam dziļāku izpratni par to, kas Viņš ir un kā Viņš darbojas mūsu dzīvē.

Dieva vārdi Vecajā Derībā

Vecā Derība ir dievišķo vārdu dārgumu krātuve, kas atspoguļo Dieva daudzšķautņainās dabas bagātīgo gobelēnu. Sākot šo Dieva vārdu izpēti, mēs iedziļināsimies to nozīmēs, izcelsmē un nozīmīgumā, izgaismojot daudzos veidus, kādos Visvarenais ir atklājis sevi cilvēcei vēstures gaitā. Atklājot šo seno vārdu dziļumu un skaistumu, mēsvar bagātināt mūsu garīgo dzīvi un tuvoties Tam, kas ir visas gudrības, spēka un mīlestības avots.

Šajā bloga ierakstā mēs dosimies ceļojumā pa Vecās Derības lappusēm, aplūkojot tādus vārdus kā "Elohims" - varenais Radītājs, "Jehova Rafa" - Dievišķais Dziednieks un "El Šaddai" - Visvarenais Dievs. Iegremdējoties šo svēto vārdu izpētē, mēs ne tikai padziļināsim savu izpratni par Dieva raksturu, bet arī atklāsim, kā šīs mūžīgās patiesības var iedvesmot, mierināt un vadīt.mūs mūsu pašu garīgajā ceļā.

Pievienojieties mums, kad mēs iedziļināsimies Dieva vārdos un atklāsim noslēpumus dziļākām, intīmākām attiecībām ar Dievišķo. Šajā pētījumā mēs uzzināsim, kā labāk atpazīt Dieva klātbūtni un darbību mūsu dzīvē, kā arī vairāk novērtēsim Viņa neaptveramo mīlestību un žēlastību. Sāksim šo apgaismojošo ceļojumu kopā, un lai Dieva vārdu izpēte mums sniedzmūs arvien tuvāk sirdij Tā, kurš mūs pazīst un pilnīgi mīl.

Adonai

Nozīme: "Kungs" vai "Meistars".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "Adon", kas nozīmē "kungs" vai "kungs".

Piemērs: Psalms 8:1 (ESV) - "Ak, Kungs, mūsu Kungs (Adonai), cik majestātisks ir Tavs vārds visā zemē! Tu esi pacēlis savu godību virs debesīm."

Adonai apzīmē Dieva varu un suverenitāti pār visu radību. Kad mēs uzrunājam Dievu kā Adonai, mēs atzīstam Viņa kundzību un pakļaujamies Viņa vadībai un vadībai.

Elohim

Nozīme: "Dievs" vai "dievi".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas saknes El, kas nozīmē "varens" vai "spēcīgs".

Piemērs: 1. Mozus 1:1 (ESV) - "Iesākumā Dievs (Elohims) radīja debesis un zemi."

Elohim, pirmais Bībelē minētais Dieva vārds, uzsver Viņa kā Radītāja lomu. Šis vārds bieži tiek lietots, runājot par Dieva spēku un varenību, un tas mums atgādina, ka Viņš ir tas, kurš ir radījis visumu un visu, kas tajā ir.

Jahve

Nozīme: "ES ESMU, KAS ES ESMU" vai "Kungs".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas darbības vārda "būt", kas apzīmē Dieva mūžīgo, pašpietiekamo dabu.

Piemērs: 2. Mozus 3:14 (ESV) - "Dievs sacīja Mozum: "ES ESMU, KAS ES ESMU." Un viņš sacīja: "Saki Israēla tautai: "Es Es esmu sūtījis Mani pie jums."""

Jahve ir Dieva personiskais vārds, kas atklāj Viņa pašeksistenci, mūžību un nemainīgo dabu. Kad Dievs caur degošo krūmu uzrunāja Mozu, Viņš atklājās kā Jahve, lielais "Es Es Esmu", apliecinot Mozum, ka Viņš būs ar viņu visā viņa misijā, lai atbrīvotu izraēliešus no Ēģiptes.

El Olam

Nozīme: "mūžīgais Dievs" vai "mūžīgais Dievs".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "olam", kas nozīmē "mūžība" vai "pasaule bez beigām".

Piemērs: 1.Moz.gr.21:33 (ESV) - "Ābrahāms iestādīja tamariska koku Bērševā un tur piesauca Tā Kunga, mūžīgā Dieva (El Olam), vārdu."

El Olam ir vārds, kas uzsver Dieva mūžīgo dabu un Viņa nemainīgo raksturu. Kad Ābrahāms piesauca vārdu El Olam, viņš atzina Dieva mūžīgo klātbūtni un uzticību. Šis vārds mums atgādina, ka Dieva mīlestība un apsolījumi paliek mūžīgi.

El Roi

Nozīme: "Dievs, kas redz".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas vārdiem "El", kas nozīmē "Dievs", un "Roi", kas nozīmē "redzēt".

Piemērs: 1.Moz.gr.16:13 (ESV) - "Tā viņa sauca Tā Kunga vārdu, kas viņai runāja: "Tu esi redzošs Dievs" (El Roi), jo viņa sacīja: "Patiesi, es redzēju To, kas mani uzlūko.""

El Roi ir vārds, kas izceļ Dieva viszinību un Viņa līdzjūtīgās rūpes par Savu tautu. Hagara, Sāras kalpone, lietoja šo vārdu pēc tam, kad Dievs redzēja viņas ciešanas un parūpējās par viņas vajadzībām, kad viņa bija pamesta tuksnesī. Šis vārds mums atgādina, ka Dievs redz mūsu cīņas un rūpējas par mums, kad mums ir vajadzīga palīdzība.

El Shaddai

Nozīme: "Visvarenais Dievs" vai "Visvarenais Dievs".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "Shaddai", kas nozīmē "visvarens" vai "visvarens".

Piemērs: 1. Mozus 17:1 (ESV) - "Kad Ābrāms bija deviņdesmit deviņus gadus vecs, Tas Kungs (Jahve) parādījās Ābrāmam un sacīja viņam: "Es esmu Visvarenais Dievs (El Šaddai); staigā Manā priekšā un esi nevainojams.""

El Shaddai uzsver Dieva visvarenību un Viņa spēju nodrošināt visas mūsu vajadzības. Stāstā par Ābrahāmu Dievs atklāj Sevi kā El Shaddai, kad Viņš noslēdz derību ar Ābrahāmu un apsola padarīt viņu par daudzu tautu tēvu.

Jehova

Nozīme: "Tas Kungs", "Pašpastāvējošais" vai "Mūžīgais".

Etimoloģija: cēlies no ebreju vārda "YHWH" (יהוה), ko bieži dēvē par tetragramatonu un kas nozīmē "ES ESMU, KAS ES ESMU" vai "ES ES ESMU, KAS ES ESMU". Vārds Jehova ir latinizēta ebreju vārda YHWH forma, kas vēlāk tika vokalizēta ar patskaņiem no ebreju vārda "Adonai", kas nozīmē "Kungs".

Piemērs: 2. Mozus 3:14 (ESV) - "Dievs sacīja Mozum: "ES ESMU, KAS ES ESMU." Un viņš sacīja: "Saki Israēla tautai: "Es Es esmu sūtījis Mani pie jums."""

Jehova ir vissvētākais un godājamākais Dieva vārds ebreju Bībelē. Tas apzīmē Dieva mūžīgo, pašpietiekamo un nemainīgo dabu, uzsverot Viņa suverenitāti un dievišķo klātbūtni. Šis vārds mums atgādina par Dieva transcendentālo varenību, kā arī par Viņa ciešo saistību ar radību un Viņa tautu.

Jehova Čerebs

Nozīme: "Tas Kungs zobens".

Etimoloģija: cēlies no ebreju vārda "chereb", kas nozīmē "zobens" vai "ierocis".

Piemērs: 5. Mozus 33:29 (ESV) - "Laimīgs tu esi, Israēl, kas ir tev līdzīgs, tauta, ko glābj Tas Kungs, tavas palīdzības vairogs un tava triumfa zobens (Jehova Čerebs)!" (ESV).

Jehova Čerebs ir vārds, kas uzsver Dieva kā dievišķā karotāja lomu, kurš cīnās Savas tautas vārdā. Šis vārds tiek lietots, lai aprakstītu Dieva spēku un varenību, kas nodrošina uzvaru un aizsardzību tiem, kuri Viņam uzticas.

Jehova Eljons

Nozīme: "Tas Kungs Visaugstākais".

Etimoloģija: cēlies no ebreju vārda "elyon", kas nozīmē "augstākais" vai "visaugstākais".

Piemērs: Psalms 7:17 (ESV) - "Es pateikšos Tam Kungam par Viņa taisnību, un es dziedāšu slavu Tā Kunga Visaugstākā (Jehovas Eljona) vārdam."

Jehova Eljons ir vārds, kas uzsver Dieva augstāko suverenitāti un varu pār visu radību. Kad mēs piesaucam Jehovu Eljonu, mēs atzīstam Viņa augstāko varu un pakļaujamies Viņa valdīšanai savā dzīvē.

Jehovas 'Ezri

Nozīme: "Tas Kungs, mans palīgs".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "'azar", kas nozīmē "palīdzēt" vai "palīdzēt".

Piemērs: Psalmi 30:10 (ESV) - "Dzirdi, Kungs, un esi man žēlīgs! Kungs, esi mans palīgs (Jehova 'Ezri)!".

Jehova 'Ezri ir vārds, kas uzsver Dieva kā mūsu vienmēr klātesošā palīga lomu grūtos brīžos. Šis vārds atgādina, ka mēs varam lūgt Dieva palīdzību un ka Viņš vienmēr ir gatavs mums palīdzēt mūsu cīņās.

Jehova Gibbor

Nozīme: "Tas Kungs, varenais karotājs".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "gibbor", kas nozīmē "varens" vai "spēcīgs".

Piemērs: Jeremijas 20:11 (ESV) - "Bet Tas Kungs ir ar mani kā briesmīgs karotājs (Jehova Gibors), tāpēc mani vajātāji paklups, tie mani nepārspēs."

Jehova Gibors ir vārds, kas izceļ Dieva spēku un varenību kaujā. Šis vārds bieži tiek lietots kontekstā, kad Dievs cīnās savas tautas vārdā un atbrīvo to no ienaidniekiem.

Jehova Go'el

Nozīme: "Tas Kungs, mūsu izpircējs".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas darbības vārda "ga'al", kas nozīmē "izpirkt" vai "rīkoties kā radiniekam-atpirkējam".

Piemērs: Jesajas 49:26 (ESV) - "Tad visa miesa zinās, ka Es esmu Tas Kungs, tavs Glābējs, un tavs Pestītājs (Jehova Go'el), Jēkaba Varenais."

Jehova Go'el ir vārds, kas uzsver Dieva izpērkošo mīlestību un Viņa kā mūsu Glābēja lomu. Šis vārds bieži tiek lietots kontekstā ar Dieva apsolījumu atbrīvot Savu tautu no apspiestības un verdzības, galu galā norādot uz Jēzus Kristus izpirkšanas darbu.

Jehova Hashopet

Nozīme: "Tas Kungs tiesnesis" Etimoloģija: Izvasinājums no ebreju valodas vārda "shaphat", kas nozīmē "tiesāt" vai "pārvaldīt". Piemērs: Tiesnešu 11:27 (ESV) - "Tāpēc es neesmu grēkojis pret jums, bet jūs man darāt ļaunu, karojot pret mani. Tas Kungs, Tiesnesis (Jehova Hašopets), izlem šodien starp Israēla tautu un Amonas tautu."

Jehova Hašopets ir vārds, kas uzsver Dieva kā augstākā tiesneša un valdnieka lomu pār visu radību. Šis vārds tiek lietots kontekstā ar Jeftas lūgumu Dievam pēc uzvaras pret amonītiem, atgādinot mums, ka Dievs ir taisnīgs tiesnesis, kas izšķir strīdus un nodrošina taisnības uzvaru.

Jehova Hosenu

Nozīme: "Tas Kungs, mūsu Radītājs".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas darbības vārda "asah", kas nozīmē "darīt" vai "radīt".

Piemērs: Psalms 95:6 (ESV) - "Ak, nāciet, pielūgsim un nolieksimies; nolieksimies ceļos Tā Kunga, mūsu Radītāja (Jehovas Hosenu) priekšā!"

Jehova Hosenu ir vārds, kas uzsver Dieva radošo spēku un Viņa kā visu lietu Radītāja lomu. Šis vārds mums atgādina, ka Dievs mūs ir radījis un cieši pazīst, un aicina mūs pielūgt un godināt Viņu kā mūsu Radītāju.

Jehova Hošija

Nozīme: "Tas Kungs glābj".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas darbības vārda "yasha", kas nozīmē "glābt" vai "atbrīvot".

Piemērs: Psalms 20:9 (ESV) - "Ak, Kungs, glāb (Jehova Hošija) ķēniņu! Lai Viņš atbild mums, kad mēs saucam."

Jehova Hošija ir vārds, kas izceļ Dieva glābjošo spēku un Viņa spēju atbrīvot mūs no mūsu nelaimēm. Šis vārds atgādina, ka Dievs ir mūsu glābējs nelaimes brīžos un ka mēs varam Viņu piesaukt pēc palīdzības un glābšanas.

Jehova Jirē

Nozīme: "Tas Kungs nodrošinās".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas darbības vārda "ra'ah", kas nozīmē "redzēt" vai "nodrošināt".

Piemērs: 1. Mozus 22:14 (ESV) - "Tā Ābrahāms nosauca to vietu: "Tas Kungs nodrošinās" (Jehova Jireh); kā līdz šai dienai ir teikts: "Uz Tā Kunga kalna tas tiks nodrošināts."""

Jehova Jirē ir Dieva vārds, kas uzsver Viņa nodrošinājumu mūsu vajadzībām. Šo vārdu Ābrahāms saņēma pēc tam, kad Dievs bija sagādājis aunu kā aizvietotāju viņa dēlam Īzākam, kuru viņš bija aicināts upurēt. Šis stāsts mums atgādina, ka Dievs redz mūsu vajadzības un nodrošinās tās Savā perfektajā laikā.

Jehova Kanna

Nozīme: "Tas Kungs ir greizsirdīgs".

Etimoloģija: cēlies no ebreju vārda "qanna", kas nozīmē "greizsirdīgs" vai "dedzīgs".

Piemērs: 2. Mozus 34:14 (ESV) - "Jo tev nebūs pielūgt nevienu citu dievu, jo Tas Kungs, kura vārds ir Jealous (Jehova Kanna), ir greizsirdīgs Dievs."

Jehova Kanna ir vārds, kas uzsver Dieva kaislīgo mīlestību uz Savu tautu un Viņa vēlmi pēc tās nedalītas uzticības. Šis vārds mums atgādina, ka Dievs ir greizsirdīgs uz mūsu mīlestību un pielūgsmi un ka mēs nedrīkstam atdot savu uzticību citiem dieviem vai elkiem.

Jehova Keren-Yish'i

Nozīme: "Tas Kungs, manas glābšanas rags".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas vārdiem "keren", kas nozīmē "rags", un "ješua", kas nozīmē "glābšana" vai "atbrīvošana".

Piemērs: Psalms 18:2 (ESV) - "Tas Kungs ir mana klints, mans cietoksnis un mans atbrīvotājs, mans Dievs, mana klints, pie kuras es patveros, mans vairogs un manas glābšanas rags (Jehovas Keren-Jišī), mans cietoksnis".

Jehova Keren-Jiš'i ir vārds, kas uzsver Dieva spēku glābt un atbrīvot Savu tautu. Raga attēls simbolizē spēku un varu, atgādinot mums, ka Dievs ir varens, lai glābtu, un ka mēs varam paļauties uz Viņu, lai glābtu.

Jehova Mači

Nozīme: "Tas Kungs, mans patvērums".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "machaseh", kas nozīmē "patvērums" vai "patvērums".

Piemērs: Psalmi 91:9 (ESV) - "Jo Tu esi darījis To Kungu par savu mājokli - Visaugstāko, kas ir mans patvērums (Jehova Mači) -".

Jehova Mači ir vārds, kas uzsver Dieva kā mūsu drošā patvēruma lomu briesmu brīžos. Šis vārds ir atgādinājums, ka mēs varam atrast mierinājumu un aizsardzību Dievā, ja uzticamies Viņam un padarām Viņu par savu mājvietu.

Jehovas Magen

Nozīme: "Tas Kungs, mans vairogs".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "magen", kas nozīmē "vairogs" vai "aizsargs".

Piemērs: Psalms 3:3 (ESV) - "Bet Tu, Kungs, esi vairogs (Jehova Magen) ap mani, mana godība un manas galvas pacēlājs."

Jehova Magen ir vārds, kas uzsver Dieva kā mūsu aizbildņa un aizstāvja lomu. Kad mēs piesaucam Jehovu Magen, mēs atzīstam Viņa spēju pasargāt mūs no ļaunuma un palīdzēt mums stāties pretī mūsu izaicinājumiem.

Jehova Mekodišķem

Nozīme: "Tas Kungs, kas tevi svētī".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas darbības vārda "qadash", kas nozīmē "svētīt" vai "padarīt svētu".

Piemērs: 2. Mozus 31:13 (ESV) - "Tev jārunā Israēla tautai un jāsaka: "Tev pāri visam tev jāievēro Mani sabati, jo tā ir zīme starp Mani un tevi visās tavās paaudzēs, lai tu zinātu, ka Es, Tas Kungs, tevi svētu (Jehova Mekodišķem).""

Jehova Mekoddiškem ir vārds, kas izceļ Dieva darbu mūsu dzīvē, lai mūs nošķirtu un darītu svētus. Šis vārds tiek lietots kontekstā ar Dieva derību ar Izraēlu, uzsverot nepieciešamību Dieva tautai atšķirties no apkārtējās pasaules.

Jehova Metsudhathi

Nozīme: "Tas Kungs, mans cietoksnis".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "metsudah", kas nozīmē "cietoksnis" vai "cietoksnis".

Piemērs: Psalms 18:2 (ESV) - "Tas Kungs ir mana klints un mans cietoksnis (Jehova Metsudhathi), un mans izglābējs, mans Dievs, mana klints, pie kuras es patveros, mans vairogs, un manas pestīšanas rags, mans cietoksnis."

Jehova Metsudhathi ir vārds, kas uzsver Dieva kā mūsu cietokšņa un drošības vietas lomu. Šis vārds atgādina, ka mēs varam atrast spēku un aizsardzību Dievā, kad saskaramies ar izaicinājumiem un pārbaudījumiem.

Jehovas miskabi

Nozīme: "Tas Kungs, mans augstais tornis".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "misgab", kas nozīmē "augsts tornis" vai "cietoksnis".

Piemērs: Psalms 18:2 (ESV) - "Tas Kungs ir mana klints, mans cietoksnis un mans Pestītājs, mans Dievs, mana klints, pie kuras es patveros, mans vairogs un manas glābšanas rags, mans augstais tornis (Jehova Misqabbi)".

Jehova Misqabbi ir vārds, kas uzsver Dieva kā mūsu patvēruma un stiprinājuma lomu bēdu brīžos. Kad mēs piesaucam Jehovu Misqabbi, mēs atzīstam Viņa spēju pasargāt un pasargāt mūs no briesmām.

Jehova Nakeh

Nozīme: "Tas Kungs, kas sit".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas darbības vārda "nakah", kas nozīmē "sist" vai "sist".

Piemērs: Ecēhiēla 7:9 (ESV) - "Un Mana acs nebūs saudzīga, un Es nežēlos. Es sodīšu jūs pēc jūsu ceļiem, kamēr jūsu bauslības būs jūsu vidū. Tad jūs zināsiet, ka Es esmu Tas Kungs, kas sit (Jehova Nakeh)."

Jehova Nakeh ir vārds, kas uzsver Dieva taisnīgumu un Viņa spēju piespriest sodu tiem, kas nepakļaujas Viņa baušļiem. Šis vārds tiek lietots kontekstā ar Dieva brīdinājumu izraēliešiem par gaidāmajām nepaklausības sekām.

Jehova Nekamot

Nozīme: "atriebības Kungs".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "naqam", kas nozīmē "atriebties" vai "atriebties".

Piemērs: Psalms 94:1 (ESV) - "Ak, Kungs, atriebības Dievs (Jehova Nekamot), atriebības Dievs, atspīdi!"

Jehova Nekamot ir vārds, kas uzsver Dieva kā taisnīguma izpildītāja un netaisnību atriebēja lomu. Šis vārds atgādina, ka Dievs galu galā nodrošinās taisnīgumu un sodu par ļaundariem un ka Viņš attaisnos Savu tautu.

Jehova Nissi

Nozīme: "Tas Kungs ir mans karogs".

Etimoloģija: cēlies no ebreju vārda "nês", kas nozīmē "karogs" vai "standarts".

Piemērs: 2. Mozus 17:15 (ESV) - "Un Mozus uzcēla altāri un nosauca to vārdā: "Tas Kungs ir mans karogs" (Jehova Nissi)."

Jehova Nissi ir vārds, kas simbolizē Dieva aizsardzību un vadību pār Savu tautu. Mozus lietoja šo vārdu pēc tam, kad Dievs deva Izraēlam brīnumainu uzvaru pār amalekiešiem. Tas kalpo kā atgādinājums, ka Dievs mūs vada un aizstāv mūsu garīgajās cīņās.

Jehovas 'Ori

Nozīme: "Tas Kungs, mana gaisma".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "'or", kas nozīmē "gaisma".

Piemērs: Psalms 27:1 (ESV) - "Tas Kungs ir mana gaisma (Jehovas Ori) un mana pestīšana; no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīvības cietoksnis; no kā man baidīties?" (ESV).

Jehova Ori ir vārds, kas uzsver Dieva kā mūsu garīgās gaismas un ceļveža lomu. Šis vārds atgādina, ka Dievs apgaismo mūsu ceļu, kliedē mūsu bailes un vada mūs cauri tumsai.

Jehova Qadosh

Nozīme: "Svētais"

Etimoloģija: cēlies no ebreju vārda "qadosh", kas nozīmē "svēts" vai "svēts".

Piemērs: Jesajas 40:25 (ESV) - "Ar ko tad jūs mani salīdzināsiet, ka es būtu viņam līdzīgs? saka Svētais (Jehova Kādošs)."

Jehova Qadosh ir vārds, kas uzsver Dieva svētumu un Viņa aicinājumu, lai Viņa tauta būtu svēta, kā Viņš ir svēts. Šis vārds atgādina, ka Dievs ir nošķirts no visas radības, pārsniedzot cilvēcisko izpratni, un ka mums jācenšas atspoguļot Viņa svētumu savā dzīvē.

Jehova Raah

Nozīme: "Tas Kungs, mans gans".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas darbības vārda "ra'ah", kas nozīmē "kopt" vai "ganīt".

Piemērs: Psalms 23:1 (ESV) - "Tas Kungs ir mans gans (Jehova Raah), man netrūks trūkuma."

Jehova Raah ir vārds, kas izceļ Dieva maigās rūpes un vadību par Savu tautu. Šis vārds ir plaši izmantots 23. psalmā, kur Dāvids pielīdzina Dievu ganu, kas nodrošina, aizsargā un vada savas avis.

Jehova Rafa

Nozīme: "Tas Kungs, kas dziedina".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas darbības vārda "rapha", kas nozīmē "dziedināt" vai "atjaunot".

Piemērs: 2. Mozus 15:26 (ESV) - "Sakot: "Ja tu rūpīgi klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsi, kas Viņa acīs ir pareizi, un klausīsi Viņa baušļiem un ievērosi visus Viņa likumus, tad Es tev neuzliku nevienu no slimībām, ko Es uzliku ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, tavs dziednieks (Jehova Rafa).""

Jehova Rafa ir vārds, kas uzsver Dieva spēju dziedināt un atjaunot mūs gan fiziski, gan garīgi. Šis vārds tika atklāts izraēliešiem pēc viņu atbrīvošanas no Ēģiptes, kad Dievs apsolīja, ka pasargās viņus no slimībām, kas mocīja ēģiptiešus, ja viņi ievēros Viņa baušļus.

Jehova Sabaots

Nozīme: "Karaspēka Kungs" vai "armiju Kungs".

Etimoloģija: cēlies no ebreju vārda "tsaba", kas nozīmē "armija" vai "karaspēks".

Piemērs: 1. Samuēla 1:3 (ESV) - "Šis vīrs gadu no gada mēdza doties no savas pilsētas, lai pielūgtu un upurētu karavīru Tam Kungam (Jehovai Sabaotam) Šilo, kur abi Ēlija dēli, Hofnijs un Fineass, bija Tā Kunga priesteri."

Jehova Sabaots ir vārds, kas apzīmē Dieva spēku un varu pār visiem debesu un zemes spēkiem. Šis vārds bieži tiek lietots garīgās cīņas kontekstā, atgādinot mums, ka Dievs ir mūsu aizstāvis un glābējs bēdu laikā.

Jehova Šaloms

Nozīme: "Tas Kungs ir miers".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "shalom", kas nozīmē "miers" vai "veselums".

Piemērs: Tiesnešu 6:24 (ESV) - "Tad Gideons tur uzcēla Tam Kungam altāri un nosauca to: "Tas Kungs ir miers" (Jehova Šalom). Līdz pat šai dienai tas joprojām stāv Ofrā, kas pieder Abiezritiem.""

Jehova Šalom ir vārds, kas uzsver Dieva spēju ienest mieru un pilnību mūsu dzīvē. Gideons lietoja šo vārdu pēc tam, kad Dievs viņam nodrošināja uzvaru pār midiāniešiem, neskatoties uz viņa bailēm un nedrošību. Šis vārds mums atgādina, ka Dievs ir mūsu dzīves miera avots.

Jehova Šamma

Nozīme: "Tas Kungs ir tur".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju valodas darbības vārda "sham", kas nozīmē "būt klāt" vai "būt tur".

Piemērs: Ecēhiēla 48:35 (ESV) - "Pilsētas apkārtmērs būs 18 000 elkoņu. Un pilsētas vārds no tā laika būs: "Tas Kungs ir tur" (Jehova Šamma)."

Jehova Šamma ir vārds, kas uzsver Dieva pastāvīgo klātbūtni kopā ar Savu tautu. Šis vārds tiek lietots saistībā ar Jeruzalemes atjaunošanu nākotnē, simbolizējot Dieva mājvietu kopā ar Savu tautu un nodrošinot tai drošību un aizsardzību.

Skatīt arī: 34 aizraujoši Bībeles panti par debesīm

Jehova Tsidkenu

Nozīme: "Tas Kungs, mūsu taisnība".

Etimoloģija: atvasināts no ebreju vārda "tsedeq", kas nozīmē "taisnība" vai "taisnīgums".

Piemērs: Jeremijas 23:6 (ESV) - "Viņa dienās Jūda tiks izglābta, un Israēls dzīvos drošībā. Un tas ir vārds, kurā Viņš tiks saukts: "Tas Kungs ir mūsu taisnība" (Jehova Tsidkenu).""

Jehova Tsidkenu ir vārds, kas uzsver Dieva taisnību un Viņa spēju darīt mūs taisnus caur ticību Jēzum Kristum. Šis vārds tiek lietots kontekstā ar apsolījumu par nākamo Mesiju, kurš iedibinās taisnības un taisnības valdīšanu.

Jehova Tsuri

Nozīme: "Tas Kungs, mana klints".

Etimoloģija: cēlies no ebreju vārda "tsur", kas nozīmē "klints" vai "cietoksnis".

Piemērs: Psalms 18:2 (ESV) - "Tas Kungs ir mana klints, mans cietoksnis un mans glābējs, mans Dievs, mana klints, pie kuras es patveros, mans vairogs un manas glābšanas rags, mans cietoksnis."

Jehova Tsuri ir vārds, kas uzsver Dieva nelokāmību un Viņa kā mūsu stingrā pamata lomu. Šis vārds bieži tiek lietots kontekstā ar to, ka Dievs ir spēka un patvēruma avots tiem, kas Viņam uzticas.

Jēzus vārdi

Jēzus vārdi ir spēcīgs atgādinājums par Viņa identitāti un misiju uz zemes. Visā Bībelē Jēzus tiek saukts ar daudziem dažādiem vārdiem un tituliem, no kuriem katrs atklāj atšķirīgu Viņa rakstura un darba aspektu. Daži vārdi uzsver Viņa dievišķību, bet citi - Viņa cilvēcību. Daži runā par Viņa kā Glābēja un Pestītāja lomu, bet citi norāda uz Viņa spēku un varu kā Ķēniņa.Kungi un kungu Kungs.

Šajā nodaļā mēs izpētīsim dažus nozīmīgākos Jēzus vārdus, to nozīmi un Bībeles atsauces, kas tos apraksta. Pētot šos vārdus, mēs varam padziļināt savu izpratni par to, kas ir Jēzus un kāda ir Viņa ietekme uz mūsu dzīvi. Katrs vārds atspoguļo dziļo mīlestību un žēlastību, ko Jēzus sniedz mums, aicinot mūs iepazīt Viņu pilnīgāk un iet tuvāk.sadraudzība ar Viņu.

Jēzus

Nozīme: Jēzus nozīmē glābējs. Jēzus ir Glābējs, kas nāca, lai glābtu cilvēci no grēka un samierinātu mūs ar Dievu.

Etimoloģija: Vārds "Jēzus" ir atvasināts no grieķu vārda "Iesous", kas ir ebreju vārda "Yeshua" jeb "Joshua" transliterācija angļu valodā. Gan ebreju, gan grieķu valodā šis vārds nozīmē "Jahve glābj" jeb "Jahve ir pestīšana".

Piemērs: Mt.ev.1:21 (ESV) - "Viņa dzemdēs dēlu, un tev būs Viņu saukt vārdā Jēzus, jo Viņš izglābs savu tautu no grēkiem."

Vārds "Jēzus" izceļ Viņa kā Glābēja lomu, kurš nāca, lai glābtu cilvēci no grēkiem un samierinātu mūs ar Dievu. Viņš ir tas, kurš mums piedāvā glābšanu un grēku piedošanu un kurš caur Savu upurēto nāvi pie krusta dod mums pieeju Tēvam. Viņš ir arī tas, kurš caur Savu augšāmcelšanos dod mums jaunu dzīvi un cerību.

Vārds "Jēzus" uzsver arī Viņa dievišķo dabu un varu, jo tikai Dievam ir vara mūs glābt un atpestīt. Saucot Jēzu par "Jahve glābj", mēs atzīstam Viņa unikālo spēju glābt mūs no grēka un nāves varas un piedāvāt mums mūžīgo dzīvību.

Kopumā vārds "Jēzus" iedvesmo ticīgajos uzticību, pateicību un bijību, jo mēs apzināmies Viņa spēku un mīlestību. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir paļauties uz Viņu un sekot Viņa mācībai, kā arī aicina mūs dalīties ar citiem ar Viņa pestīšanas un cerības vēsti. Tas mums arī atgādina par neticamo dāvanu, kas mums ir dota Jēzū, pasaules Glābējā.

Dieva Dēls

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus dievišķo dabu un unikālās attiecības ar Dievu Tēvu kā Viņa vienpiedzimušajam Dēlam.

Skatīt arī: 20 Bībeles panti par paklausību vecākiem

Etimoloģija: Frāze "Dieva Dēls" ir tulkojums grieķu terminam "huios tou theou", kas parādās visā Jaunajā Derībā.

Piemērs: Mt.ev.16:16 (ESV) - "Sīmanis Pēteris atbildēja: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls (huios tou theou)."

Vārds "Dieva Dēls" apliecina Jēzus dievišķību, kas ir līdztiesīgs un mūžīgs ar Dievu Tēvu. Tas uzsver Viņa unikālās attiecības ar Dievu kā Viņa Dēlu, daloties Viņa dabā un godībā. Šis nosaukums arī uzsver Jēzus lomu pestīšanas nodrošināšanā cilvēcei un atklāj Dieva mīlestības dziļumu pret mums. Ticot Jēzum kā Dieva Dēlam, mums ir pieejama mūžīgā dzīvība un atjaunota dzīve.attiecības ar mūsu Radītāju.

Cilvēka dēls

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus cilvēcību, identificējot Viņu kā cilvēces pārstāvi un kā to, kurš nāca kalpot un atdot savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem. Tas arī uzsver Viņa varu un varu kā to, kuram Dievs Daniēla pravietiskajā vīzijā bija devis valdīšanu un ķēnišķību.

Etimoloģija: Frāze "Cilvēka Dēls" ir aramiešu valodas termina "bar nasha" un ebreju valodas termina "ben adam" tulkojums, kas abi nozīmē "cilvēks" vai "mirstīgais".

Piemērs: Marka 10:45 (ESV) - "Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem."

Daniēla vīzijā Cilvēka Dēlam tiek dota vara un kundzība pār visām tautām, tautām un valodām. Šo varu nedod cilvēku valdnieki vai valdības, bet gan pats Dievs. Cilvēka Dēls ir liela spēka un majestātiska figūra, kas nāk uz debesu mākoņiem, lai saņemtu mūžīgo valstību, kura nekad netiks iznīcināta.

Jaunajā Derībā Jēzus sevi dēvē par Cilvēka Dēlu, tādējādi identificējoties ar Daniēla pravietisko vīziju un apliecinot Savu varu un varu. Viņš arī izmanto šo titulu, lai uzsvērtu Savu kalpa lomu, nākot atdot Savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem. Pēc Savas otrās atnākšanas Cilvēka Dēls atgriezīsies godībā, lai tiesātu tautas un nodibinātu Savu mūžīgo valstību uz zemes.

Tādējādi vārds "Cilvēka Dēls" ietver gan Jēzus cilvēcību, gan Viņa dievišķību, Viņa kalpošanu un Viņa varu, Viņa upurējošo nāvi un Viņa triumfējošo atgriešanos. Tas mums atgādina, ka Jēzus ir gan pilnīgi Dievs, gan pilnīgi cilvēks, tas, kurš nāca, lai mūs glābtu un atpestītu, un tas, kurš kādu dienu valdīs pār visām tautām taisnībā un tiesiskumā.

Dāvida dēls

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus cilvēcisko dabu un Viņa saistību ar ķēniņa Dāvida ciltsrakstiem, apliecinot, ka Viņš ir apsolītais Mesija, kas nāca glābt savu tautu.

Etimoloģija: Frāze "Dāvida dēls" ir atvasināta no Vecās Derības, kur pravietis Natans pareģoja, ka viens no Dāvida pēcnācējiem nodibinās mūžīgo valstību (2.Sam.7:12-16). Šī frāze parādās visā Jaunajā Derībā, īpaši evaņģēlijos.

Piemērs: Mt.ev.1:1 (ESV) - "Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, ģenealoģijas grāmata."

Jaunajā Derībā nosaukums "Dāvida dēls" ir nozīmīgs, jo tas saista Jēzu ar apsolīto Mesiju, kas nāks no Dāvida cilts. Mateja evaņģēlija 1. nodaļā Jēzus ģenealoģija sākas ar apgalvojumu, ka Jēzus ir Dāvida dēls, tādējādi apliecinot Viņa saistību ar Jūdas ķēnišķo līniju. Visā evaņģēlijā cilvēki atzīst Jēzu par Dāvida Dēlu un lūdz Viņu dziedināšanu un žēlastību.pamatojoties uz šo savienojumu.

Šis nosaukums uzsver Jēzus cilvēcību un Viņa identificēšanos ar savu tautu, jo Viņš ir dzimis Dāvida ciltī un dzīvojis tās vidū. Tas arī uzsver Jēzus kā apsolītā Mesijas lomu, kurš glābs savu tautu un nodibinās mūžīgo valstību, piepildot Vecās Derības pravietojumus. Ticot Jēzum kā Dāvida Dēlam, mēs atzīstam Viņu par mūsu Glābēju un Ķēniņu, kurš nāca, laisamierināt mūs ar Dievu un iedibināt Viņa valdīšanu pār visu radību.

Mesija vai Kristus

Nozīme: "Mesija" un "Kristus" dažādās valodās ir viens un tas pats vārds. Abi termini nozīmē "svaidītais" un attiecas uz apsolīto Glābēju un Ķēniņu, kuru Dievs svaidīja, lai piepildītu Vecās Derības mesiāniskos pravietojumus.

Etimoloģija: "Mesija" ir ebreju valodas vārds "mashiach", bet "Kristus" - grieķu valodas vārds "christos".

Piemērs: Jāņa 1:41 (ESV) - "Viņš [Andrejs] vispirms atrada savu brāli Sīmani un sacīja viņam: "Mēs esam atraduši Mesiju" (kas nozīmē Kristu)."

Vārds "Mesija/Krists" uzsver Jēzus kā ilgi gaidītā cilvēces Glābēja lomu, kuru Dievs svaidīja, lai piepildītu Vecās Derības pravietojumus. Tas apliecina Viņa kā Dieva Dēla identitāti, kurš nāca meklēt un glābt pazudušos, lai sniegtu grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību visiem, kas Viņam tic. Vārds "Mesija/Krists" arī uzsver Viņa varu un autoritāti, jo Viņš ir tas, kurš ticēs Viņam.kādu dienu atgriezīsies, lai nodibinātu Savu valstību uz zemes un valdītu pār visām tautām.

Glābējs

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu, jo Viņš mūs glābj no grēka un nāves, piedāvājot mums mūžīgo dzīvību caur ticību Viņam.

Etimoloģija: Vārds "Glābējs" cēlies no latīņu valodas vārda "salvator", kas nozīmē "tas, kas glābj". Grieķu valodas ekvivalents ir "soter", kas bieži parādās Jaunajā Derībā.

Piemērs: Titam 2:13 (ESV) - "Gaidot mūsu svētīgo cerību, mūsu lielā Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus godības parādīšanos."

Vārds "Glābējs" ir galvenais Jēzus identitātes aspekts Jaunajā Derībā, jo tas uzsver Viņa kā Glābēja lomu, kurš mūs glābj no mūsu grēkiem. Bībele māca, ka visi cilvēki ir grēcīgi un nošķirti no Dieva, nespēj paši sevi glābt. Bet ar savu nāvi un augšāmcelšanos Jēzus samaksāja sodu par mūsu grēkiem un piedāvā mums glābšanu un mūžīgo dzīvi kā bezmaksas dāvanu, kas pieejama visiem, kas liek savuticība Viņam.

Vārds "Glābējs" uzsver arī Jēzus dievišķo dabu, jo tikai Dievam ir vara glābt mūs no grēka un nāves. Saucot Jēzu par Glābēju, mēs atzīstam Viņu par Dieva Dēlu, kas nācis uz zemes, lai piedāvātu mums ceļu uz glābšanu un mūžīgo dzīvību. Šis vārds ticīgajiem iedveš cerību un paļāvību, jo mēs gaidām dienu, kad Jēzus atgriezīsies un nodibinās Savu valstību uz zemes.

Kopumā vārds "Glābējs" mums atgādina par Jēzus mīlestību uz mums un Viņa upuri mūsu labā, piedāvājot mums iespēju samierināties ar Dievu un saņemt mūžīgās dzīvības dāvanu.

Emmanuel

Nozīme: Šis vārds nozīmē "Dievs ar mums", uzsverot Jēzus dievišķo dabu un Viņa kā Dieva apsolījuma būt ar savu tautu piepildījuma lomu. Etimoloģija: Vārds "Emanuēls" ir atvasināts no ebreju frāzes "Immanu El", kas parādās Jesajas 7:14 un Mt 1:23. Piemērs: Mt 1:23 (ESV) - "Lūk, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Emanuēls" (konozīmē - Dievs ar mums).

Vārds "Emanuēls" uzsver Jēzus unikālo identitāti, jo Viņš ir gan pilnībā Dievs, gan pilnībā cilvēks. Tas apliecina Viņa lomu, kas aizpilda plaisu starp Dievu un cilvēci, piedāvājot mums pestīšanu un mūžīgo dzīvību caur ticību Viņam. Vārds "Emanuēls" mums arī atgādina, ka Dievs vienmēr ir ar mums, pat mūsu cīņu un grūtību vidū, un ka Viņa klātbūtnē mēs varam rast mierinājumu un spēku.

Dieva Jērs

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus upurējošo nāvi un Viņa lomu kā tam, kurš uzņemas pasaules grēkus.

Etimoloģija: Frāze "Dieva Jērs" nāk no Jāņa Kristītāja Jēzus apraksta Jāņa ev. 1:29: "Lūk, Dieva Jērs, kas uzņem pasaules grēkus!".

Piemērs: Jāņa 1:29 (ESV) - "Nākamajā dienā viņš redzēja Jēzu, kas nāca viņam pretī, un sacīja: "Lūk, Dieva Jērs, kas atņem pasaules grēku!""

Nosaukums "Dieva Jērs" ir spēcīga metafora Jēzus upuriskajai nāvei pie krusta, kas samaksāja sodu par mūsu grēkiem un samierināja mūs ar Dievu. Vecajā Derībā jērus bieži izmantoja kā upurus, lai izpirktu cilvēku grēkus. Jēra asinis tika uzskatītas par šķīstīšanas un piedošanas simbolu. Jēzus nāve pie krusta tiek uzskatīta par augstāko upuri, jo Viņš brīvprātīgiatdeva savu dzīvību, lai atņemtu mūsu grēkus un samierinātu mūs ar Dievu.

Vārds "Dieva Jērs" uzsver arī Jēzus pazemību un lēnprātību, jo Viņš bija gatavs uzņemties pasaules grēkus un nomirt pazemojošā nāvē pie krusta. Saucot Jēzu par Dieva Jēru, mēs atzīstam Viņu par to, kurš samaksāja cenu par mūsu grēkiem, piedāvājot mums piedošanu un glābšanu caur ticību Viņam.

Kopumā vārds "Dieva Jērs" mums atgādina par Jēzus upuri mūsu labā un aicina mūs atbildēt ar ticību un pateicību. Tas uzsver Viņa nāves un augšāmcelšanās nozīmi un sniedz mums cerību un pārliecību, ka mūsu grēki var tikt piedoti un mēs varam tikt samierināti ar Dievu.

Alfa un Omega

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus mūžīgo un visaptverošo dabu, jo Viņš ir visu lietu sākums un gals.

Etimoloģija: Frāze "Alfa un Omega" ir atvasināta no grieķu alfabēta, kur alfa ir pirmais burts un omega - pēdējais. Šī frāze ir lietota Atklāsmes grāmatā, lai aprakstītu Jēzu Kristu.

Piemērs: Atklāsmes grāmata 22:13 (ESV) - "Es esmu Alfa un Omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals."

Tituls "Alfa un Omega" ir spēcīga Jēzus mūžīgās un visaptverošās dabas izpausme. Kā visu lietu sākums un gals Viņš pastāvēja pirms visas radības un turpinās pastāvēt mūžīgi. Šis tituls arī uzsver Jēzus dievišķo dabu, jo tikai Dievs var pretendēt uz to, ka Viņš ir visu lietu sākums un gals.

Vārds "Alfa un Omega" arī uzsver Jēzus suverenitāti un varu pār visu radību, jo Viņam pieder visa vara un Viņam ir galīgā kontrole pār visumu. Saucot Jēzu par Alfu un Omegu, mēs atzīstam Viņu par visas dzīvības avotu un visu lietu uzturētāju.

Kopumā vārds "Alfa un Omega" iedveš ticīgajos bijību un godbijību, kad mēs apceram Jēzus Kristus plašumu un varenību. Tas mums atgādina par Viņa mūžīgo dabu, Viņa dievišķo spēku un Viņa suverenitāti pār visu radību. Tas arī mudina mūs paļauties uz Viņu kā uz To, kam pieder mūsu dzīves sākums un beigas un kas var mūs vest uz mūžīgo dzīvi ar Viņu.

Ķēniņu karalis

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus augstāko varu un suverenitāti pār visām zemes un debesu varām.

Etimoloģija: Vārds "ķēniņu ķēniņš" nāk no Vecās Derības, kur tas tiek lietots, lai aprakstītu spēcīgus valdniekus, kuriem ir vara pār citiem ķēniņiem. Tas tiek lietots arī Jaunajā Derībā, lai aprakstītu Jēzu Kristu.

Piemērs: 1. Timotejam 6:15 (ESV) - "Viņš ir svētītais un vienīgais valdnieks, ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs."

Tituls "Ķēniņu Ķēniņš" ir spēcīga deklarācija par Jēzus augstāko varu un suverenitāti pār visām zemes un debesu varām. Tas uzsver Viņa kā visu valdnieku valdnieka, visaugstākās varas Visumā, stāvokli. Šis tituls arī uzsver Jēzus dievišķo dabu, jo tikai Dievs var pretendēt uz augstāko varu pār visām lietām.

Vārds "Ķēniņu Ķēniņš" arī uzsver Jēzus kā Tā Kunga lomu, kurš galu galā pasaulē ieviesīs taisnīgumu un mieru. Kā visu valdnieku valdniekam Viņam ir vara sakaut visu ļaunumu un nodibināt Savu valstību uz zemes. Saucot Jēzu par Ķēniņu Ķēniņu, mēs atzīstam Viņa augstāko varu un pakļaujamies Viņa vadībai un kundzībai.

Kopumā vārds "Ķēniņu Ķēniņš" ticīgajos izraisa godbijību un bijību, jo mēs atzīstam Jēzus augstāko varu un suverenitāti pār visu radību. Tas mums sniedz arī cerību un pārliecību, ka kādu dienu Viņš atgriezīsies un nodibinās Savu valstību uz zemes, nesot taisnīgumu, mieru un prieku visiem, kas Viņam uzticas.

Pestītājs

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu kā tam, kurš maksā cenu, lai izpirktu mūs no grēka un nāves, piedāvājot mums brīvību un jaunu dzīvi.

Etimoloģija: Vārds "izpircējs" cēlies no latīņu valodas vārda "redemptor", kas nozīmē "tas, kas izpērk". Grieķu valodas ekvivalents ir "lutrotes", kas Jaunajā Derībā tiek lietots, lai aprakstītu Jēzu Kristu.

Piemērs: Titam 2:14 (ESV) - "Kas atdeva Sevi par mums, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par īpašumu labiem darbiem dedzīgus ļaudis."

Vārds "Izpircējs" uzsver Jēzus lomu kā tam, kurš maksā cenu, lai izpirktu mūs no grēka un nāves. Vecajā Derībā izpircējs bija kāds, kurš maksāja cenu, lai izpirktu atpakaļ cilvēku vai īpašumu, kas bija zaudēts vai pārdots. Jēzus tiek uzskatīts par galveno izpircēju, jo Viņš samaksāja cenu par mūsu grēku ar savām asinīm, piedāvājot mums piedošanu un brīvību no grēka un nāves varas.

Vārds "Pestītājs" arī uzsver Jēzus mīlestību un līdzcietību pret mums, jo Viņš bija gatavs atdot savu dzīvību, lai glābtu mūs no mūsu grēkiem. Saucot Jēzu par savu Pestītāju, mēs atzīstam Viņa upuri mūsu labā un paļaujamies uz Viņu kā uz To, kas mums piedāvā jaunu dzīvi un cerību.

Kopumā vārds "Pestītājs" ticīgajos iedvesmo pateicību un pazemību, jo mēs apzināmies savu grēcīgumu un vajadzību pēc glābšanas. Tas mums atgādina par Jēzus mīlestību pret mums un Viņa gatavību samaksāt visaugstāko cenu, lai mūs izpirktu un samierinātu ar Dievu. Tas mums arī sniedz cerību un pārliecību, ka ticībā Viņam mēs varam saņemt piedošanu un atjaunot sevi jaunā dzīvē.

Vārds

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus kā Dieva vēstnesi cilvēcei, atklājot patiesību par Dieva dabu, gribu un plānu attiecībā uz cilvēci.

Etimoloģija: Nosaukums "Vārds" cēlies no grieķu valodas vārda "logos", kas apzīmē runāto vai rakstīto vārdu. Jaunajā Derībā vārds "logos" tiek lietots, lai aprakstītu Jēzu Kristu.

Piemērs: Jņ.ev.1:1 (ESV) - "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs."

Nosaukums "Vārds" Jaunajā Derībā ir unikāls un nozīmīgs, jo tas uzsver Jēzus kā Dieva komunikācijas līdzekļa cilvēcei lomu. Tāpat kā vārdi nodod nozīmi un atklāj patiesību, Jēzus atklāj patiesību par Dieva dabu, gribu un plānu attiecībā uz cilvēci. Viņš ir perfekts Dieva atspoguļojums cilvēcei, parādot mums, kāds ir Dievs un kā mēs varam veidot attiecības ar Viņu.

Vārds "Vārds" arī uzsver Jēzus dievišķo dabu, jo Jāņa evaņģēlijā ir teikts, ka "Vārds bija Dievs." Tas uzsver Jēzus vienlīdzību ar Dievu Tēvu un izceļ Viņa unikālās attiecības ar Viņu.

Kopumā vārds "Vārds" ticīgajos izraisa bijību un apbrīnu, jo mēs apceram Jēzus Kristus plašumu un varenību. Tas mums atgādina par Viņa kā pilnīga Dieva vēstījuma cilvēcei lomu un aicina mūs ticībā un paklausībā atbildēt uz Viņa vēsti. Tas mums arī sniedz cerību un pārliecību, ka mēs varam iepazīt Dievu un Viņa gribu savai dzīvei caur mūsu attiecībām ar Jēzu, Vārdu.kļuvusi par miesu.

Dzīvības maize

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu kā tam, kas mūs uztur un sātina, sniedzot mums garīgo barību un mūžīgo dzīvību.

Etimoloģija: Frāze "Dzīvības maize" ir atvasināta no Jēzus mācības Jņ.ev.6:35, kur Viņš saka: "Es esmu dzīvības maize; kas nāk pie manis, tam nebūs izsalkt, un, kas man tic, tam nebūs slāpēt nekad."

Piemērs: Jņ.ev.6:35 (ESV) - "Jēzus tiem sacīja: "Es esmu dzīvības maize; kas nāk pie manis, tam nebūs izsalkt, un, kas man tic, tam nebūs slāpēt nekad.""

Nosaukums "Dzīvības maize" ir spēcīga metafora Jēzus lomai, sniedzot mums garīgu uzturu un barību. Tāpat kā maize remdē mūsu fizisko izsalkumu, Jēzus remdē mūsu garīgo izsalkumu, sniedzot mums uzturu, kas nepieciešams pilnvērtīgai un jēgpilnai dzīvei. Viņš ir mūsu spēka, cerības un prieka avots, piedāvājot mums mūžīgo dzīvi caur ticību Viņam.

Vārds "Dzīvības maize" uzsver arī Jēzus līdzjūtību un mīlestību pret mums, jo Viņš ir gatavs apmierināt mūsu visdziļākās vajadzības un nodrošināt mūs ar visu nepieciešamo, lai mēs varētu attīstīties. Saucot Jēzu par Dzīvības maizi, mēs atzīstam Viņa spēku un pietiekamību un uzticamies Viņam kā Tam, kas patiesi spēj mūs apmierināt un uzturēt visos dzīves pārbaudījumos.

Kopumā nosaukums "Dzīvības maize" iedvesmo ticīgajos pateicību un pazemību, jo mēs apzināmies savu vajadzību pēc garīgās barības un atzīstam Jēzus spēku un nodrošinājumu mūsu dzīvē. Tas mums atgādina par Viņa mīlestību pret mums un Viņa vēlmi apmierināt mūsu visdziļākās vajadzības, kā arī aicina mūs nākt pie Viņa un uzticēties Viņam, lai saņemtu mūsu dienišķo maizi.

Pasaules gaisma

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu kā tam, kurš izgaismo grēka tumsu un nes cilvēcei cerību un glābšanu.

Etimoloģija: Frāze "Pasaules gaisma" ir atvasināta no Jēzus mācības Jāņa evaņģēlija 8:12, kur Viņš saka: "Es esmu pasaules gaisma. Kas Man seko, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."

Piemērs: Jāņa evaņģēlijs 8:12 (ESV) - "Jēzus atkal uz tiem runāja, sacīdams: "Es esmu pasaules gaisma, kas seko Man, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.""

Nosaukums "Pasaules gaisma" ir spēcīga metafora Jēzus lomai, kas izgaismo grēka tumsu un nes cilvēcei cerību un glābšanu. Tāpat kā gaisma kliedē tumsu un atklāj patiesību, Jēzus atklāj patiesību par Dieva mīlestību un Viņa plānu mūsu dzīvei. Viņš ir mūsu cerības un glābšanas avots, piedāvājot mums ceļu uz mūžīgo dzīvi caur ticību Viņam.

Vārds "Pasaules gaisma" arī uzsver Jēzus varu un autoritāti, jo Viņš ir tas, kurš nes patiesību un atmasko maldus. Saucot Jēzu par Pasaules gaismu, mēs atzīstam Viņa suverenitāti un pakļaujam sevi Viņa vadībai un vadībai.

Kopumā nosaukums "Pasaules gaisma" ticīgajiem iedveš cerību un paļāvību, jo mēs paļaujamies uz Jēzu, ka Viņš mūs izvedīs cauri grēka tumsai un ievedīs mūžīgās dzīves gaismā. Tas mums atgādina par Viņa spēku un varu un aicina mūs sekot Viņam, cenšoties dzīvot gaismā un atspoguļot Viņa mīlestību un patiesību apkārtējai pasaulei.

Ceļš

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu kā tam, kurš ar savu mācību un upurēto nāvi pie krusta nodrošina ceļu pie Dieva un mūžīgo dzīvību.

Etimoloģija: Frāze "Ceļš" ir atvasināta no Jēzus mācības Jņ.ev.14:6, kur Viņš saka: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur Mani."

Piemērs: Jņ.ev.14:6 (ESV) - "Jēzus viņam sacīja: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur Mani.""

Virsraksts "Ceļš" uzsver Jēzus lomu, jo Viņš ir tas, kurš nodrošina ceļu pie Dieva un mūžīgo dzīvību. Viņš ir tas, kurš mums rāda, kā dzīvot, mācot, kā mīlēt Dievu un kā mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš arī piedāvā mums ceļu uz glābšanu caur Savu upurēto nāvi pie krusta, samaksājot cenu par mūsu grēkiem un samierinot mūs ar Dievu.

Vārds "Ceļš" arī uzsver Jēzus patiesumu un autentiskumu, jo Viņš ir vienīgais, kas patiesi var mūs vest pie Dieva un mūžīgās dzīvības. Saucot Jēzu par Ceļu, mēs atzīstam Viņu par vienīgo ceļu uz pestīšanu un uzticamies Viņam kā tam, kas mums sniedz cerību un pārliecību par mūžīgo dzīvību.

Kopumā nosaukums "Ceļš" iedvesmo ticīgos ticībā un apņēmībā, jo mēs uzticamies Jēzum, kas mūs vedīs cauri dzīvei un aizvedīs uz mūžīgo dzīvi kopā ar Viņu. Tas mums atgādina par Viņa patiesumu un autentiskumu un aicina mūs sekot Viņam no visas sirds, dzīvojot saskaņā ar Viņa mācību un atspoguļojot Viņa mīlestību un patiesību apkārtējai pasaulei.

Patiesība

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus kā patiesības iemiesotāja lomu, atklājot Dieva būtību un Viņa plānu cilvēcei.

Etimoloģija: Frāze "Patiesība" ir atvasināta no Jēzus mācības Jņ.ev.14:6, kur Viņš saka: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur Mani."

Piemērs: Jņ.ev.14:6 (ESV) - "Jēzus viņam sacīja: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur Mani.""

Nosaukums "Patiesība" ir spēcīga Jēzus kā patiesības iemiesojuma izpausme. Viņš atklāj patiesību par Dieva būtību, Viņa gribu un Viņa plānu cilvēcei. Viņš atmasko maldus un maldināšanu, parādot mums ceļu, kā dzīvot saskaņā ar Dieva standartiem un principiem.

Vārds "Patiesība" arī uzsver Jēzus autentiskumu un uzticamību, jo Viņš ir tas, kurš runā patiesību bez izkropļojumiem un manipulācijām. Saucot Jēzu par Patiesību, mēs atzīstam Viņu par visas patiesības un gudrības avotu un uzticamies Viņam kā tam, kurš var mūs vadīt cauri dzīvei un vest uz mūžīgo dzīvi ar Viņu.

Kopumā nosaukums "Patiesība" ticīgajiem vieš uzticību un paļāvību, jo mēs atzīstam Jēzus autoritāti un uzticamību, atklājot patiesību par Dievu un Viņa plānu mūsu dzīvei. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir dzīvot saskaņā ar Dieva patiesību un pretoties viltus un maldiem visās to izpausmēs. Tas arī aicina mūs sekot Jēzum ar visu sirdi, pakļaujot sevi Viņam.vadību un vadību, kad mēs cenšamies dzīvot patiesībā un atspoguļot Viņa mīlestību un gudrību pasaulei ap mums.

Dzīve

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus kā patiesās un mūžīgās dzīvības avota lomu, piedāvājot mums iespēju dzīvot pārpilnībā un piedzīvot Dieva mīlestības pilnību.

Etimoloģija: Frāze "Dzīvība" ir atvasināta no Jēzus mācības Jņ.ev.14:6, kur Viņš saka: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur Mani."

Piemērs: Jāņa 11:25-26 (ESV) - "Jēzus viņai sacīja: "Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, lai arī mirst, tomēr dzīvos, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs mūžīgi.""

Nosaukums "Dzīvība" uzsver Jēzus kā patiesās un mūžīgās dzīvības avota lomu. Viņš mums piedāvā iespēju dzīvot pārpilnībā un piedzīvot Dieva mīlestības pilnību gan tagad, gan mūžībā. Viņš ir tas, kurš dod mums dzīves mērķi un jēgu, sniedz cerību un pārliecību grūtību un izaicinājumu priekšā.

Vārds "Dzīvība" arī uzsver Jēzus varu pār nāvi, jo Viņš ir tas, kurš mums piedāvā mūžīgo dzīvību caur Savu upurēto nāvi pie krusta un augšāmcelšanos no mirušajiem. Saucot Jēzu par Dzīvību, mēs atzīstam Viņu par to, kurš mums piedāvā mūžīgās dzīvības dāvanu, un uzticamies Viņam kā tam, kurš patiesi spēj apmierināt mūsu sirds dziļākās ilgas.

Kopumā nosaukums "Dzīvība" iedvesmo ticīgajos pateicību un cerību, jo mēs apzināmies Jēzus spēku un nodrošinājumu mūsu dzīvē. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir dzīvot Viņa mīlestības pilnībā un pieņemt bagātīgo dzīvi, ko Viņš mums piedāvā. Tas arī aicina mūs dalīties ar šo dzīvības vēsti ar citiem, piedāvājot viņiem iespēju piedzīvot Dieva mīlestības pilnību un dāvanu.mūžīgo dzīvību caur ticību Jēzum Kristum.

Labais gans

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu kā tam, kurš rūpējas par saviem sekotājiem, aizsargā un vada tos, līdzīgi kā gans rūpējas par savu ganāmpulku.

Etimoloģija: Frāze "Labais gans" ir atvasināta no Jēzus mācības Jāņa ev. 10:11, kur Viņš saka: "Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm."

Piemērs: Jņ.ev.10:14-15 (ESV) - "Es esmu labais gans, Es pazīstu Savas un Manas pazīst Mani, tāpat kā Tēvs pazīst Mani un Es pazīstu Tēvu, un Es atdodu savu dzīvību par avīm."

Vārds "Labais Gans" uzsver Jēzus lomu kā tam, kurš rūpējas par saviem sekotājiem, aizsargā un vada viņus. Viņš ir tas, kurš ved mūs uz zaļām ganībām un klusiem ūdeņiem, piedāvājot atpūtu un atspirdzinājumu mūsu dvēselēm. Viņš ir arī tas, kurš mūs aizstāv no briesmām un glābj no ļaunuma, upurējošā mīlestībā atdodot savu dzīvību par mums.

Vārds "Labais Gans" uzsver arī Jēzus līdzjūtību un personīgās attiecības ar saviem sekotājiem, jo Viņš pazīst katru no mums tuvāk un rūpējas par mums individuāli. Saucot Jēzu par Labo Ganu, mēs atzīstam Viņa nodrošinājumu un aizsardzību mūsu dzīvē un uzticamies Viņam kā tam, kurš var mūs vadīt cauri dzīves pārbaudījumiem un vest uz mūžīgo dzīvi.

Kopumā vārds "Labais Gans" iedvesmo ticīgajos uzticību un pateicību, jo mēs atzīstam Jēzus rūpes un nodrošinājumu par mums. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir cieši sekot Viņam un pakļauties Viņa vadībai un vadībai. Tas arī aicina mūs dalīties Viņa mīlestībā un līdzjūtībā ar citiem, sniedzot palīdzību tiem, kas ir apmaldījušies un kam nepieciešama Viņa aprūpe un aizsardzība.

Vīnogulājs

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus kā Viņa sekotāju garīgās barības un izaugsmes avota lomu un to, cik svarīgi ir palikt Viņā, lai dzīvotu auglīgi.

Etimoloģija: Frāze "Vīnogulājs" ir atvasināta no Jēzus mācības Jņ.ev.15:5, kur Viņš saka: "Es esmu vīnogulājs, jūs esat zariņi. Kas paliek Manī un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs neko nevarat darīt."

Piemērs: Jņ.ev.15:5 (ESV) - "Es esmu vīnogulājs, bet jūs esat zari; kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nevarat darīt."

Nosaukums "Vīnogulājs" uzsver Jēzus kā Viņa sekotāju garīgās barības un izaugsmes avota lomu. Tāpat kā vīnogulājs nodrošina zarus ar barības vielām, kas nepieciešamas, lai tie nestu augļus, Jēzus nodrošina mūs ar garīgo barību, kas mums nepieciešama, lai dzīvotu auglīgu un jēgpilnu dzīvi. Viņš ir mūsu spēka, cerības un prieka avots, un ticībā Viņam mums piedāvā mūžīgo dzīvību.

Vārds "Vīnogulājs" arī uzsver, cik svarīgi ir palikt Jēzū, lai dzīvotu auglīgi. Paliekot ar Viņu saistīti caur lūgšanu, Bībeles studēšanu un paklausību Viņa mācībai, mēs varam piedzīvot Viņa mīlestības pilnību un Viņa Gara spēku savā dzīvē. Mēs varam nest augļus, kas slavē Dievu un svētī apkārtējos, piepildot Dieva doto mērķi un pozitīvi ietekmējot mūsu dzīvi.pasaulē.

Kopumā nosaukums "Vīnakmens" iedvesmo ticīgos ticībā un apņēmībā, jo mēs paļaujamies uz Jēzu, ka Viņš nodrošinās mūs ar visu, kas nepieciešams garīgai izaugsmei un auglīgai dzīvei. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir palikt Viņā un dzīvot saskaņā ar Viņa mācībām, un aicina mūs dalīties Viņa mīlestībā un patiesībā ar apkārtējo pasauli, nesot augļus, kas nes slavu Dievam un sekmē Viņa valstības attīstību.

Brīnišķīgs padomdevējs

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus kā gudrības, vadības un mierinājuma avota lomu Viņa sekotājiem un Viņa spēju sniegt risinājumus dzīves problēmām.

Etimoloģija: Frāze "Brīnišķīgais Aizstāvis" ir atvasināta no pravietiskajiem vārdiem Jesajas 9:6, kur teikts: "Jo mums bērns ir dzimis, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārds būs brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera Kungs."

Piemērs: Jesajas 9:6 (ESV) - "Jo mums bērns ir dzimis, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārds būs brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera Kungs."

Tituls "Brīnišķīgais padomdevējs" uzsver Jēzus kā gudrības, vadības un mierinājuma avota lomu Viņa sekotājiem. Viņš ir tas, kurš piedāvā mums risinājumus dzīves problēmām, sniedzot mums zināšanas un izpratni, kas mums ir nepieciešama, lai pieņemtu gudrus lēmumus un dzīvotu saskaņā ar Dieva gribu. Viņš ir arī tas, kurš sniedz mums mierinājumu un iedrošinājumu grūtībās un izaicinājumos,stiprina mūs un dod mums cerību.

Vārds "Brīnišķīgais Padomdevējs" arī uzsver Jēzus dievišķo dabu un varu, jo Viņš ir tas, kuram piemīt pilnīgas zināšanas un izpratne. Saucot Jēzu par Brīnišķīgo Padomdevēju, mēs atzīstam Viņa suverenitāti un uzticamies Viņam kā tam, kurš patiesi var mūs vadīt dzīvē un sniegt mums gudrību un spēku, kas nepieciešams, lai mēs varētu attīstīties.

Kopumā vārds "Brīnišķīgais padomdevējs" ticīgajos iedveš pārliecību un pateicību, jo mēs atzīstam Jēzus spēku un nodrošinājumu mūsu dzīvē. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir meklēt Viņa vadību un gudrību visās dzīves jomās, un aicina mūs pilnībā uzticēties Viņam, kad saskaramies ar šīs pasaules izaicinājumiem un iespējām. Tas arī aicina mūs dalīties Viņa mīlestībā un gudrībā ar citiem, piedāvājot.viņiem cerību un mierinājumu, ko tikai Viņš var sniegt.

Varenais Dievs

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus dievišķo dabu un spēku, kā arī Viņa spēju nest glābšanu un atbrīvošanu saviem sekotājiem.

Etimoloģija: Frāze "varenais Dievs" ir atvasināta no pravietiskajiem vārdiem Jesajas 9:6, kur teikts: "Jo mums bērns ir dzimis, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārdu sauks brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera Kungs."

Piemērs: Jesajas 9:6 (ESV) - "Jo mums bērns ir dzimis, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārds būs brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera Kungs."

Tituls "Varenais Dievs" uzsver Jēzus dievišķo dabu un varu. Viņš ir tas, kam pieder visa vara un kundzība, un Viņam ir vara nest glābšanu un atbrīvošanu Saviem sekotājiem. Viņš ir tas, kas uzvarēja grēku un nāvi ar Savu upurējošo nāvi pie krusta un augšāmcelšanos no mirušajiem, dodot mums cerību uz mūžīgo dzīvi caur ticību Viņam.

Vārds "Varenais Dievs" arī uzsver Jēzus suverenitāti un varenību, jo Viņš ir tas, kurš valda pār visu radību un kurš kādu dienu tiesās dzīvos un mirušos. Saucot Jēzu par Vareno Dievu, mēs atzīstam Viņa dievišķo dabu un varu un uzticamies Viņam kā tam, kurš patiesi var mūs glābt un atbrīvot no grēka un nāves.

Kopumā vārds "Varenais Dievs" ticīgajos izraisa bijību un godbijību, jo mēs atzīstam Jēzus spēku un varenību. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir pakļauties Viņa varai un dzīvot saskaņā ar Viņa gribu, un aicina mūs pilnībā uzticēties Viņam, cenšoties sekot Viņam un kalpot Viņam ar savu dzīvi. Tas arī aicina mūs dalīties Viņa pestīšanas un atbrīvošanas vēstījumā ar citiem, piedāvājot viņiem.iespēja piedzīvot varenā Dieva spēku un mīlestību.

Mūžīgais Tēvs

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus mūžīgo un mīlošo dabu, kā arī Viņa lomu kā tam, kurš rūpējas par saviem sekotājiem, aizsargā un nodrošina viņus kā līdzjūtīgs tēvs.

Etimoloģija: Frāze "Mūžīgais Tēvs" ir atvasināta no pravietiskajiem vārdiem Jesajas 9:6, kur teikts: "Jo mums bērns ir dzimis, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārds būs brīnišķīgs padomdevējs, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera kņazs".

Piemērs: Jesajas 9:6 (ESV) - "Jo mums bērns ir dzimis, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārds būs brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera Kungs."

Nosaukums "Mūžīgais Tēvs" uzsver Jēzus mūžīgo un mīlošo dabu, kā arī Viņa lomu, kas rūpējas par saviem sekotājiem, aizsargā un nodrošina viņus kā līdzjūtīgs tēvs. Viņš ir tas, kurš mums sniedz drošību un stabilitāti kā mīloša ģimene, ved mūs cauri dzīves pārbaudījumiem un sniedz mums mierinājumu un atbalstu, kas mums nepieciešams, lai mēs varētu attīstīties.

Vārds "Mūžīgais Tēvs" uzsver arī Jēzus uzticību un pastāvību, jo Viņš ir tas, kurš mūs nekad neatstās un nepametīs. Viņš ir tas, kurš ticībā uz Viņu mums piedāvā mūžīgās dzīvības dāvanu, apliecinot mums savu nebeidzamo mīlestību un rūpes.

Kopumā vārds "Mūžīgais Tēvs" iedvesmo ticīgajos uzticību un pateicību, jo mēs atzīstam Jēzus mūžīgo un mīlošo dabu. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir meklēt Viņa vadību un nodrošinājumu visās dzīves jomās, un aicina mūs pilnībā uzticēties Viņam, kad mēs pārvietojamies šīs pasaules izaicinājumos un iespējās. Tas arī aicina mūs dalīties Viņa mīlestībā un līdzjūtībā ar citiem, piedāvājot viņiem.cerību un drošību, ko tikai Viņš var sniegt.

Miera princis

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu, jo Viņš ir tas, kurš nes izlīgumu starp Dievu un cilvēci un piedāvā mums mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu.

Etimoloģija: Frāze "Miera Kungs" ir atvasināta no pravietiskajiem vārdiem Jesajas 9:6, kur teikts: "Jo mums bērns ir dzimis, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārds būs brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera Kungs."

Piemērs: Jesajas 9:6 (ESV) - "Jo mums bērns ir dzimis, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārds būs brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera Kungs."

Tituls "Miera princis" uzsver Jēzus lomu, jo Viņš ir tas, kurš nes izlīgumu starp Dievu un cilvēci un piedāvā mums mieru, kas pārspēj visu saprašanu. Viņš ir tas, kurš mums piedāvā grēku piedošanu un atjauno mūsu pareizās attiecības ar Dievu, tādējādi izbeidzot naidīgumu un konfliktus.

Vārds "Miera princis" arī uzsver Jēzus spēku nomierināt mūsu bailes un raizes un sniegt mums mieru, kas nepieciešams, lai ar pārliecību un cerību stātos pretī dzīves izaicinājumiem. Saucot Jēzu par Miera Princi, mēs atzīstam Viņa spēju ienest harmoniju un pilnību mūsu dzīvē un uzticamies Viņam kā Tam, kurš patiesi spēj apmierināt mūsu sirds dziļākās ilgas.

Kopumā vārds "Miera princis" ticīgajiem iedveš cerību un mierinājumu, jo mēs apzināmies Jēzus spēku un nodrošinājumu mūsu dzīvē. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir meklēt Viņa mieru un izlīgumu visās dzīves jomās, un aicina mūs pilnībā uzticēties Viņam, kad saskaramies ar šīs pasaules izaicinājumiem un iespējām. Tas arī aicina mūs dalīties ar Viņa miera un izlīguma vēsti.citiem, piedāvājot viņiem cerību un drošību, ko tikai Viņš var sniegt.

Svētais

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus šķīstību un pilnību, kā arī Viņa nošķirtību no grēka un ļaunuma.

Etimoloģija: Frāze "Svētais" ir atvasināta no dažādiem Vecās un Jaunās Derības pantiem, kur tā tiek lietota, lai aprakstītu Dievu un Jēzu.

Piemērs: Apustuļu darbi 3:14 (ESV) - "Bet jūs noliedzāt Svēto un Taisno un lūdzāt, lai jums tiktu dots slepkava."

Vārds "Svētais" uzsver Jēzus šķīstību un pilnību, Viņa nošķirtību no grēka un ļaunuma. Viņš ir tas, kurš iemieso perfektu taisnību un labestību, stāvot nošķirts no visa netīrā un bojātā. Viņš ir tas, kurš aicina mūs dzīvot saskaņā ar Viņa svētajiem standartiem un sniedz mums spēku un žēlastību to darīt.

Vārds "Svētais" arī uzsver Jēzus unikalitāti un atšķirību, jo Viņš ir tas, kurš ir nošķirts no visām citām būtnēm visumā. Saucot Jēzu par Svēto, mēs atzīstam Viņa transcendenci un majestātiskumu un uzticamies Viņam kā tam, kurš patiesi spēj mūs attīrīt no grēka un šķīstīt Viņa mērķiem.

Kopumā vārds "Svētais" iedvesmo ticīgajos godbijību un pazemību, jo mēs atzīstam Jēzus šķīstību un pilnību. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir dzīvot svētu un taisnu dzīvi, un aicina mūs pilnībā uzticēties Viņam, cenšoties godāt Viņu visā, ko darām. Tas arī aicina mūs dalīties Viņa pestīšanas un svētdarīšanas vēstījumā ar citiem, piedāvājot viņiem iespēju piedzīvot, ka Jēzus ir svēts.Svētā pārveidojošais spēks.

Augstais priesteris

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu kā tam, kurš aizlūdz par saviem sekotājiem Dieva priekšā un kurš piedāvā sevi kā perfektu upuri grēku piedošanai.

Etimoloģija: Vārds "Augstais priesteris" ir atvasināts no jūdu priesterības Vecajā Derībā, kur augstais priesteris bija galvenais reliģiskais vadītājs, kurš upurēja upurus par grēku piedošanu un aizlūdza par ļaudīm Dieva priekšā. Jaunajā Derībā Jēzus tiek dēvēts par mūsu Augsto priesteri Vēstulē ebrejiem.

Piemērs: Ebrejiem 4:14-16 (ESV) - "Tā kā tad mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis debesīs, Jēzus, Dieva Dēls, turēsimies pie savas apliecības. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespēj līdzjust mūsu vājībām, bet tāds, kas visādā ziņā ir bijis kārdināts kā mēs, bet bez grēka. Tad ar paļāvību tuvosimies pie žēlastības troņa, lai mēs varam.saņemt žēlastību un atrast žēlastību, lai palīdzētu grūtā brīdī."

Tituls "augstais priesteris" uzsver Jēzus kā tā lomu, kurš Dieva priekšā aizlūdz par saviem sekotājiem un kurš piedāvā sevi kā perfektu upuri grēku piedošanai. Viņš ir tas, kurš mums piedāvā pieeju Dieva žēlastības tronim, sniedzot mums žēlastību un žēlastību mūsu vajadzību laikā. Viņš ir arī tas, kurš saprot mūsu vājības un kārdinājumus un kurš mums līdzjūt līdzi mūsucīnās.

Vārds "Augstais Priesteris" arī uzsver Jēzus pārākumu un autoritāti, jo Viņš ir tas, kurš piedāvā perfektu un pastāvīgu upuri par grēku, atšķirībā no nepilnīgajiem un pagaidu upuriem, ko Vecajā Derībā upurēja jūdu augstie priesteri. Saucot Jēzu par savu Augsto Priesteri, mēs atzīstam Viņa pārākumu un pietiekamību, un mēs uzticamies Viņam kā tam, kurš patiesi var mūs glābt no mūsugrēkus un samierināt mūs ar Dievu.

Kopumā vārds "Augstais Priesteris" ticīgajos raisa uzticību un pateicību, jo mēs atzīstam Jēzus aizbildniecību un nodrošinājumu mūsu labā. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir ar paļāvību tuvoties Dieva žēlastības tronim, un aicina mūs pilnībā uzticēties Viņam, cenšoties sekot Viņam un kalpot Viņam ar savu dzīvi. Tas arī aicina mūs dalīties ar Viņa pestīšanas un izlīgšanas vēsti.citiem, piedāvājot viņiem iespēju piedzīvot mūsu Augstā Priestera žēlastību un žēlsirdību.

Starpnieks

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu kā tam, kurš samierina Dievu un cilvēci un kurš nes mieru un harmoniju starp mums.

Etimoloģija: Termins "Starpnieks" ir atvasināts no grieķu vārda "mesitēs", kas nozīmē starpnieks vai starpnieks. 1. Timotejam veltītajā grāmatā Jaunajā Derībā Jēzus ir minēts kā mūsu Starpnieks.

Piemērs: 1.Tim.2:5 (ESV) - "Jo ir viens Dievs un viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus."

Tituls "Starpnieks" izceļ Jēzus lomu, jo Viņš ir tas, kurš samierina Dievu un cilvēci, kurš nes mieru un harmoniju starp mums. Viņš ir tas, kurš mums piedāvā pieeju Dieva klātbūtnei un kurš pārvar plaisu starp mums un mūsu Radītāju. Viņš ir arī tas, kurš saprot gan Dieva, gan mūsu perspektīvu un kurš spēj runāt ar autoritāti un empātiju uz abām pusēm.

Vārds "Starpnieks" arī uzsver Jēzus unikalitāti un neaizstājamību, jo Viņš ir tas, kurš spēj panākt patiesu izlīgumu un atjaunošanu starp Dievu un cilvēci. Saucot Jēzu par mūsu Starpnieku, mēs atzīstam Viņa būtisko lomu mūsu pestīšanā un uzticamies Viņam kā tam, kurš patiesi spēj mūs glābt no grēkiem un atjaunot mūsu attiecības ar Dievu.

Kopumā vārds "Starpnieks" iedvesmo ticīgajos pateicību un pazemību, jo mēs atzīstam Jēzus lomu mūsu izlīgšanā ar Dievu. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir meklēt Viņa starpniecību un vadību visās dzīves jomās, un aicina mūs pilnībā uzticēties Viņam, cenšoties godāt Dievu un kalpot Viņam ar savu dzīvi. Tas arī aicina mūs dalīties Viņa izlīgšanas un miera vēstījumā ar citiem,piedāvājot viņiem iespēju piedzīvot mūsu Starpnieka pārveidojošo spēku.

Pravietis

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu kā tam, kurš runā Dieva patiesību un atklāj Viņa gribu saviem sekotājiem.

Etimoloģija: Termins "pravietis" ir atvasināts no grieķu vārda "prophetes", kas nozīmē cilvēku, kurš runā Dieva vārdā. Jaunajā Derībā vairākās vietās Jēzus tiek saukts par pravieti.

Piemērs: Lūkas 13:33 (ESV) - "Tomēr man šodien un rīt, un parīt, un parīt jāiet tālāk, jo nevar būt, ka pravietis aiziet prom no Jeruzalemes."

Tituls "pravietis" izceļ Jēzus lomu kā tam, kurš runā Dieva patiesību un atklāj Viņa gribu saviem sekotājiem. Viņš ir tas, kurš mums nodod Dieva vēsti un palīdz mums saprast un pielietot Viņa mācību savā dzīvē. Viņš ir arī tas, kurš ar savu dzīvi un kalpošanu parāda Dieva raksturu un vērtības.

Vārds "pravietis" arī uzsver Jēzus autoritāti un autentiskumu, jo Viņš ir tas, kurš runā ar dievišķu iedvesmu un izpratni un kurš spēj saskatīt un risināt savu sekotāju garīgās vajadzības. Saucot Jēzu par pravieti, mēs atzīstam Viņa unikālo spēju atklāt Dieva patiesību un vadīt mūs taisnības ceļā.

Kopumā vārds "Pravietis" iedvesmo ticīgos uzticēties un paklausīt, jo mēs atzīstam Jēzus autoritāti un gudrību. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir klausīties Viņa mācībā un sekot Viņa piemēram, un aicina mūs pilnībā uzticēties Viņam, cenšoties dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Tas arī aicina mūs dalīties Viņa patiesības un žēlastības vēstījumā ar citiem, piedāvājot viņiem iespēju piedzīvot.pravieša pārveidojošo spēku.

Rabīns

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus lomu kā tam, kurš māca un pamāca savus sekotājus Dieva ceļos.

Etimoloģija: Termins "rabīns" cēlies no ebreju valodas vārda "rabbi", kas nozīmē "mans skolotājs" vai "mans skolotājs." Jaunajā Derībā Jēzus vairākās vietās tiek dēvēts par rabīnu.

Piemērs: Jņ.ev.1:38 (ESV) - "Jēzus pagriezās un, ieraudzījis tos, kas sekoja, sacīja viņiem: "Ko jūs meklējat?" Un tie sacīja Viņam: "Rabi" (kas nozīmē Skolotājs), "kur tu esi apmeties?"" (ESV).

Tituls "rabīns" izceļ Jēzus lomu kā tam, kurš māca un pamāca Savus sekotājus Dieva ceļos. Viņš ir tas, kurš sniedz mums garīgu vadību un izpratni un palīdz mums augt mūsu zināšanās un mīlestībā uz Dievu. Viņš ir arī tas, kurš mums rāda paklausības un uzticības pilnu dzīvi Dievam.

Vārds "rabīns" arī uzsver Jēzus autoritāti un kompetenci, jo Viņš ir tas, kurš ir vienīgais, kurš ir vienreizēji kvalificēts, lai mācītu mums par Dievu un Viņa ceļiem. Saucot Jēzu par rabīnu, mēs atzīstam Viņa meistarību Rakstos un Viņa spēju piemērot to mācību mūsu dzīvē atbilstošā un nozīmīgā veidā.

Kopumā vārds "Rabīns" iedvesmo ticīgajos slāpes pēc zināšanām un apņemšanos kļūt par mācekļiem, jo mēs atzīstam Jēzus autoritāti un zināšanas. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir mācīties no Viņa mācībām un sekot Viņa piemēram, un aicina mūs pilnībā uzticēties Viņam, cenšoties pieaugt savās zināšanās un mīlestībā uz Dievu. Tas arī aicina mūs dalīties Viņa patiesības un žēlastības vēstījumā ar citiem,piedāvājot viņiem iespēju mācīties no visu laiku izcilākā rabīna.

Grēcinieku draugs

Nozīme: Šis vārds uzsver Jēzus līdzjūtību un mīlestību pret visiem cilvēkiem, īpaši tiem, kurus sabiedrība uzskata par atstumtajiem vai atstumtajiem.

Etimoloģija: Nosaukums "Grēcinieku draugs" ir atvasināts no dažādām vietām Jaunajā Derībā, kur tas tiek lietots, lai aprakstītu Jēzu un Viņa kalpošanu.

Piemērs: Mt.ev.11:19 (ESV) - "Cilvēka Dēls nāca ēst un dzert, un tie saka: "Redzi, kas Viņš ir rijējs un dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs!" Bet gudrību attaisno viņas darbi."

Nosaukums "Grēcinieku draugs" uzsver Jēzus līdzjūtību un mīlestību pret visiem cilvēkiem, īpaši pret tiem, kurus sabiedrība uzskata par atstumtajiem vai atstumtajiem. Viņš ir tas, kurš sniedzas pie tiem, kas ir pazuduši un salauzti, un piedāvā viņiem pieņemšanu un piedošanu. Viņš ir arī tas, kurš izaicina sociālās normas un aizspriedumus un aizstāv apspiestos un apspiestos.

Vārds "grēcinieku Draugs" uzsver arī Jēzus pazemību un pieejamību, jo Viņš ir tas, kurš ir gatavs sadraudzēties ar tiem, kurus sabiedrība uzskata par "nevēlamiem". Saucot Jēzu par grēcinieku Draugu, mēs atzīstam Viņa gatavību būt kopā ar mums mūsu salauztībā un piedāvāt mums cerību un dziedināšanu.

Kopumā nosaukums "Grēcinieku draugs" ticīgajos iedveš cerību un pateicību, jo mēs atzīstam Jēzus līdzjūtību un mīlestību pret visiem cilvēkiem. Tas mums atgādina, cik svarīgi ir sniegt žēlastību un laipnību tiem, kas tiek uzskatīti par svešiniekiem, un aicina mūs pilnībā uzticēties Viņam, cenšoties sekot Viņa mīlestības un līdzjūtības piemēram. Tas arī aicina mūs dalīties Viņa mīlestības un pieņemšanas vēstījumā arcitiem, piedāvājot viņiem iespēju piedzīvot Grēcinieku drauga pārveidojošo spēku.

Secinājums

Bībelē Dieva un Jēzus vārdi atklāj svarīgus Dieva un Jēzus būtības, rakstura un darbības aspektus. Vecajā Derībā ir bagātīgs un daudzveidīgs Dieva vārdu krājums, kurā izcelts Viņa spēks, mīlestība, žēlsirdība, taisnīgums un uzticība. Jaunā Derība turpina šo tradīciju, sniedzot mums dažādus Jēzus vārdus, uzsverot Viņa dievišķību, cilvēcību, varu un misiju.

Pētot šos vārdus, mēs gūstam dziļāku izpratni par Dieva raksturu un par to, kā Viņš ir saistīts ar mums. Mēs arī labāk novērtējam Jēzus lomu mūsu glābšanā un to, kā Viņš mums atklāj Dievu. Šie vārdi iedvesmo mūs uzticēties Dievam un ciešāk sekot Jēzum, un tie mums atgādina, cik svarīgi ir dzīvot Viņa patiesības un žēlastības gaismā.

Lai, pārdomājot Dieva un Jēzus vārdus, mūs piepilda brīnums, pateicība un godbijība. Lai mēs cenšamies dziļāk iepazīt Dievu un dalīties Viņa mīlestībā un patiesībā ar citiem. Un lai mēs atrodam cerību, spēku un prieku tajā, kurš ir mūsu Radītājs, Glābējs, Atpirkējs un Ķēniņš.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.