Dievs ir taisnīgs - Bībeles pantiņi

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Nākamie Bībeles panti māca mums, ka Dievs ir taisnīgs. Dievs ir morāls un ir izveidojis morāles sistēmu, kas ir taisnīga un godīga. Taisnīgums ir iedzimta Dieva rakstura daļa. Viņš nevar palīdzēt, lai nebūtu taisnīgs, tāpat kā Viņš nevar palīdzēt, lai nebūtu labs. Tas nav kaut kas tāds, uz ko Viņam būtu jātiecas vai jāstrādā - tā vienkārši ir Viņa dabas daļa.

Dieva taisnīgums ir redzams visā Bībelē. Mozus mums atgādina, ka visi Dieva darbi ir pilnīgi un visi Viņa ceļi ir taisnīgi (5. Mozus 32:4). Psalmists mums atgādina, ka taisnība un taisnīgums ir Dieva valdīšanas pamats (Psalmi 89:14). Apustulis Pāvils mūs māca, ka Dievs ir taisnīgs un atalgo katru cilvēku pēc tā, ko viņš ir darījis (Romiešiem 2:6).

Dievs mīl taisnīgumu un māca Savus sekotājus ievērot taisnīgumu, godīgumu un vienlīdzību (Mihas 6:8). Kad mēs dzīvojam taisnīgi un godīgi, mēs ejam Dieva pēdās. Mēs atdarinām Viņa raksturu un parādām citiem, ka esam Viņa mācekļi. To darot, mēs atspoguļojam Viņa godību un nesam Viņam godu.

Skatīt arī: 26 Bībeles panti par dusmām un to, kā tās kontrolēt - Bībeles lappuses

Dievs ir taisnīgs tiesnesis, un Viņš vienmēr dod katram cilvēkam to, ko viņš ir pelnījis. Tas nozīmē, ka Viņu neietekmē personiskas preferences vai neobjektivitāte. Viņš neizvēlās favorītus.

Kādu dienu Jēzus atgriezīsies, lai tiesātu tautas. Bībele mudina mūs pārbaudīt savu dzīvi, ņemot vērā gaidāmo Dieva tiesu. "Neziņas laikus Dievs neievēroja, bet tagad Viņš pavēl visiem cilvēkiem visur nožēlot grēkus, jo Viņš ir noteicis dienu, kurā Viņš pasauli tiesās taisnībā caur cilvēku, ko Viņš ir iecēlis" (Ap.d.17:30-31). Mums būtu gudri ņemt vērā šo brīdinājumu.

Skatīt arī: Izsūdzības labums - 1.Jāņa 1:9 - Bībeles lappuse

Domājot par Dieva taisnīgumu, uzdodiet sev šādu jautājumu: vai es dzīvoju tā, lai mans dzīvesveids būtu taisnīgs un godīgs? Ja neesat pārliecināts, veltiet brīdi, lai pārbaudītu savu sirdi. Vai jūs vienmēr rūpējaties par sevi, vai arī rūpējaties arī par citu cilvēku labklājību? Vai jūs ātri nosodāt citus, vai arī ātri piedodat? Vai jūs vienmēr cenšaties gūt labumu, vai arī esat apmierināts ar to, kas jums ir?

Tas, kā mēs atbildēsim uz šiem jautājumiem, atklās kaut ko par mūsu sirds stāvokli. Turpmākie Bībeles panti palīdzēs atdzīvināt mūsu sirdis un atjaunot mūsu prātus, kad mēs atcerēsimies, ka Dievs ir taisnīgs un Viņš vēlas, lai mēs atspoguļotu Viņa taisnīgumu pasaulē.

Dievs ir taisnīgs

5. Mozus 32:4

Akmens, Viņa darbs ir pilnīgs, jo visi Viņa ceļi ir taisnība. Dievs uzticīgs un bez netaisnības, taisnīgs un taisns Viņš ir.

1 Kings 3:28

Un viss Israēls dzirdēja par ķēniņa spriedumu, un tie stāvēja bijībā pret ķēniņu, jo saprata, ka Dieva gudrība ir viņā, lai darītu taisnību.

Ījaba 34:12

Nav iedomājams, ka Dievs varētu rīkoties nepareizi, ka Visvarenais varētu sagrozīt taisnīgumu.

Ījaba 37:23

Visvarenais - mēs nevaram viņu atrast; viņš ir liels varenībā; taisnību un bagātīgo taisnību viņš nepārkāps.

Psalms 51:4

Pret tevi, tikai pret tevi es esmu grēkojis un darījis, kas tavās acīs ir ļauns, tāpēc tev ir taisnība tavā spriedumā un esi attaisnots, kad tu tiesā.

Psalmi 89:14

Taisnība un taisnība ir Tava troņa pamats; Tavā priekšā ir nelokāma mīlestība un uzticība.

Psalmi 98:8-9

Lai upes plosās ar rokām, lai kalni kopā dzied prieka priekā Tā Kunga priekšā, jo Viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli ar taisnību un tautas ar taisnību.

Psalms 140:12

Es zinu, ka Tas Kungs aizstāvēs cietušos un izpildīs taisnību trūkumcietējiem.

Jesajas 5:16

Bet Kungs no saimēm ir paaugstināts taisnībā, un Svētais Dievs ir svēts taisnībā.

Jesajas 9:7

Viņa valdības vai miera pieaugumam Dāvida tronī un pār viņa valstību nebūs gala, lai to nostiprinātu un uzturētu ar taisnību un taisnību no tā laika un mūžīgi mūžīgi mūžos. To paveiks kareivju Kunga dedzība.

Jesajas 30:18

Tāpēc Tas Kungs gaida, lai būtu jums žēlīgs, un tāpēc Viņš paaugstinās, lai izrādītu jums žēlastību. Jo Tas Kungs ir taisnības Dievs; svētlaimīgi visi, kas Viņu gaida.

Jesajas 45:21

Un nav cita Dieva bez manis, taisnīga Dieva un Glābēja; nav cita Dieva bez manis.

Ecēhiēla 18:29-32

Taču izraēlieši saka: "Tā Kunga ceļš nav taisnīgs." Vai mani ceļi nav taisnīgi, Israēla tauta? Vai jūsu ceļi nav netaisnīgi? Tādēļ, jūs, izraēlieši, Es tiesāju katru no jums pēc jūsu ceļiem, pasludina Tas Kungs. Atgriezieties! Atgriezieties no visiem saviem pārkāpumiem; tad grēks nebūs jūsu posts. Atbrīvojieties no visiem pārkāpumiem, ko esat izdarījuši, un iegūstiet jaunu sirdi unKādēļ tu mirsi, Israēla tauta? Jo Man nepatīk neviena nāve, saka Tas Kungs. Atgriezieties un dzīvojiet!

Ecēhiēla 45:8-9

Un manas kņazistes vairs neaizspiedīs manu tautu, bet ļaus Israēla namam zemi pēc viņa ciltīm. Tā saka Tas Kungs Dievs: "Pietiek, Israēla kņazistes! Atmetiet vardarbību un apspiešanu, īstenojiet taisnību un taisnību. Pārtrauciet savu izlikšanu no manas tautas!" Tā saka Tas Kungs Dievs.

Sofonija 3:5

Kungs viņā ir taisnīgs, Viņš nedara netaisnību, katru rītu Viņš rāda Savu taisnību, katru rītu Viņš nepadodas, bet netaisnais nezina kaunu.

Lūkas ev. 18:7

Vai tad Dievs neīstenos taisnību Saviem izredzētajiem, kas kliedz uz Viņu dienu un nakti, un vai Viņš ilgi nevilcināsies ar tiem?

Apustuļu darbi 17:30-31

Neziņas laikus Dievs neievēroja, bet tagad Viņš pavēl visiem cilvēkiem visā pasaulē nožēlot grēkus, jo Viņš ir noteicis dienu, kad Viņš tiesās pasauli taisnībā caur cilvēku, kuru Viņš ir iecēlis, un par to Viņš visiem ir devis pārliecību, uzmodinot Viņu no miroņiem.

Dievs mīl taisnīgumu

Psalmi 33:4-5

Jo Tā Kunga vārds ir taisns, un visi Viņa darbi notiek uzticīgi. Viņš mīl taisnību un taisnīgumu; zeme ir pilna ar Tā Kunga nemainīgo mīlestību.

Jesajas 61:8

Jo Es, Tas Kungs, mīlu taisnību, Es ienīstu laupīšanu dedzināmajā upurī, un Es viņiem uzticīgi atlīdzināšu un noslēgšu ar viņiem mūžīgu derību.

Amosam 5:24

Bet taisnība lai plūst kā ūdeņi un taisnība kā mūžīgi plūstošs strauts.

Mihas 6:8

Viņš tev, cilvēk, ir teicis, kas ir labs, un ko gan Tas Kungs no tevis prasa, ja ne darīt taisnību, mīlēt laipnību un pazemīgi staigāt ar savu Dievu?

Dievs ir objektīvs

5. Mozus 10:17

Jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir dievību Dievs un kungu Kungs, liels, varens un brīnišķīgs Dievs, kas nav vienaldzīgs un neņem kukuļus.

2.Laiku 19:7

Tad nu lai jūs pārņem Tā Kunga bijība, un uzmanieties, ko jūs darāt, jo pie Tā Kunga, mūsu Dieva, nav ne netaisnības, ne patmīlības, ne kukuļu ņemšanas.

Jeremijas 32:19

Liels padomā un varens darbos, kura acis ir atvērtas visiem cilvēku bērnu ceļiem un kurš atalgo katru pēc viņa ceļiem un pēc viņa darbu augļiem.

Romiešiem 2:6-11

Dievs "atmaksās katram pēc tā, ko viņš ir darījis."

Tiem, kas ar neatlaidību dara labu, tiecas pēc slavas, goda un nemirstības, Viņš dāvās mūžīgo dzīvību. Bet tiem, kas meklē paši sevi, noraida patiesību un seko ļaunumam, būs dusmas un dusmas.

Katram cilvēkam, kas dara ļaunu, būs bēdas un ciešanas: vispirms jūdam, pēc tam pagānam; bet katram, kas dara labu, būs gods, slava un miers: vispirms jūdam, pēc tam pagānam.

Jo Dievs neizrāda labvēlību.

Kolosiešiem 3:25

Jo likumpārkāpējam tiks atmaksāts par nodarīto ļaunumu, un nav nekādas neobjektivitātes.

1.Pēt.1:17

Tā kā jūs piesaucat Tēvu, kas taisnīgi spriež par katra cilvēka darbu, dzīvojiet šeit kā svešinieki godbijīgā bijībā.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.