Dievs ir uzticīgs - Bībeles panti

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Turpmākie Bībeles panti māca, ka Dievs ir uzticīgs un bez grēka. Viņš ir taisnīgs un taisns. Viņš pilda Savus derības apsolījumus. Viņš mūs vajā ar Savu nelokāmo mīlestību. Tāpat kā gans, kas rūpējas par Savām avīm, Tas Kungs mūs meklē un atrod, kad esam apmaldījušies (Ec.34:11-12).

Vēstulē ebrejiem 10:23 ir teikts: "Turēsimies pie savas cerības apliecinājuma bez svārstībām, jo Tas, kas apsolījis, ir uzticīgs." Mēs varam uzticēties Dievam un saglabāt savu ticību Viņam, jo Dievs vienmēr ir uzticīgs un tur Savus apsolījumus. Mūsu ticība ir iesakņojusies un balstīta Dieva ticībā. Viņa uzticība dod mums pārliecību pastāvēt, kad laiks kļūst grūts vai kad mūsu prātā iezogas šaubas.

1. Jāņa 1:9 ir teikts, ka, ja mēs izsūdzam savus grēkus, "Viņš ir uzticīgs un taisns, lai piedotu mums grēkus un šķīstītu mūs no visas netaisnības." Jaunās derības pamatā ir Dieva apsolījums piedot mūsu grēkus caur Kristus asinīm, kas par mums tika izlietas. Mēs varam paļauties, ka tad, kad mēs atzīsim Dievam savus trūkumus, Viņš turēs Savu apsolījumu mums piedot.

Kungs ir uzticams un uzticams. Uz Dievu var paļauties, ka Viņš pildīs Savus apsolījumus. Viņš vienmēr ir uzticīgs, pat tad, kad mēs neesam uzticīgi. Mēs varam paļauties, ka Viņš mums palīdzēs grūtos brīžos un nekad mūs neatstās un nepametīs no amata.

Bībeles panti par Dieva uzticību

2.Tim.2:13

Ja mēs esam neticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo Viņš nevar noliegt pats sevi.

2. Mozus 34:6

Tas Kungs gāja viņa priekšā un pasludināja: "Tas Kungs, Tas Kungs, Dievs žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pārpilns nemainīgas mīlestības un uzticības."

4. Mozus 23:19

Dievs nav cilvēks, lai melotu, vai cilvēka dēls, lai mainītu savas domas. Vai Viņš ir teicis, un vai Viņš to nedarīs? Vai Viņš ir runājis, un vai Viņš to neizpildīs?

5. Mozus 7:9

Tāpēc zini, ka Tas Kungs, tavs Dievs, ir Dievs, uzticīgs Dievs, kas tur derību un nemainīgu mīlestību ar tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus līdz tūkstošiem paaudžu.

5. Mozus 32:4

Akmens, Viņa darbs ir pilnīgs, jo visi Viņa ceļi ir taisnība. Dievs uzticīgs un bez netaisnības, taisnīgs un taisns Viņš ir.

Raudu 3:22-23

Tā Kunga nemainīgā mīlestība nekad nebeidzas, Viņa žēlastība nekad nebeidzas, tā ir jauna katru rītu, liela ir Tava uzticība.

Psalmi 33:4

Jo Tā Kunga vārds ir taisns, un visi Viņa darbi notiek uzticīgi.

Skatīt arī: 23 Bībeles panti par apmierinātību

Psalms 36:5

Tava nelokāmā mīlestība, Kungs, sniedzas līdz debesīm, Tava uzticība līdz mākoņiem.

Psalms 40:11

Kungs, neatsaki no manis savu žēlastību; lai Tava mīlestība un uzticība mani vienmēr pasargā.

Psalms 86:15

Bet Tu, Kungs, esi žēlsirdīgs un žēlsirdīgs Dievs, lēns dusmoties un pārpilns nemainīgas mīlestības un uzticības.

Psalms 89:8

Kungs, Dievs, kas ir tik varens kā Tu, Kungs, ar savu uzticību visapkārt?

Psalms 91:4

Viņš tevi apsedz ar saviem spārniem, un zem Viņa spārniem tu atradīsi patvērumu; Viņa uzticība ir vairogs un plecs.

Psalms 115:1

Ne mums, Kungs, ne mums, bet Tavam vārdam lai ir slava par Tavu mīlestību un uzticību.

Psalms 145:17

Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos un uzticīgs visā, ko Viņš dara.

Jesajas 25:1

Kungs, Tu esi mans Dievs, es Tevi cildināšu, es slavēšu Tavu vārdu, jo Tu esi darījis brīnišķīgas lietas, Tu esi darījis senus plānus, uzticams un drošs.

Maleahija 3:6

Jo es, Kungs, nemainos, tāpēc jūs, Jēkaba bērni, neesat pazuduši.

Romiešiem 3:3

Ko darīt, ja daži būtu neticīgi? Vai viņu neticība izjauc Dieva uzticību? Vai viņu neticība izdzēš Dieva uzticību?

Romiešiem 8:28

Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tiem, kas aicināti saskaņā ar Viņa nodomu.

1.Korintiešiem 1:9

Dievs ir uzticīgs, caur kuru jūs esat aicināti Viņa Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sadraudzībā.

1.Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, kas nebūtu parasta cilvēkam. Dievs ir uzticīgs, un Viņš neļaus tev tikt kārdinātam pāri savām spējām, bet līdz ar kārdinājumu Viņš dos arī glābšanās ceļu, lai tu varētu to izturēt.

Filipiešiem 1:6

Un es esmu pārliecināts, ka Tas, kas jūsos iesācis labu darbu, to pabeigs Jēzus Kristus dienā.

1 Tesaloniķiešiem 5:23-24

Bet lai pats miera Dievs jūs pilnīgi svētī un lai viss jūsu gars, dvēsele un miesa paliek nevainojami mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanas dienā. Tas, kas jūs aicina, ir uzticīgs, Viņš noteikti to darīs.

Skatīt arī: Dieva spēks - Bībeles lifete

2 Tesaloniķiešiem 3:3

Bet Kungs ir uzticīgs. Viņš jūs stiprinās un pasargās no ļaunā.

Ebrejiem 10:23

Turēsimies pie savas cerības apliecinājuma bez svārstībām, jo Viņš, kas apsolījis, ir uzticīgs.

1 Pētera 4:19

Tāpēc tie, kas cieš saskaņā ar Dieva gribu, lai, darot labu, uztic savu dvēseli uzticīgajam Radītājam.

2.Pēt.3:9

Tas Kungs nav lēns, lai piepildītu savu apsolījumu, kā daži uzskata, ka tas ir lēns, bet ir pacietīgs pret jums, negribēdams, lai kāds pazustu, bet lai visi nāktu pie atgriešanās.

1 Jāņa 1:9

Ja mēs izsūdzam savus grēkus, Viņš ir uzticīgs un taisns, lai piedotu mums grēkus un šķīstītu mūs no visas netaisnības.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.