Dievs ir žēlsirdīgs - Bībeles lappuses

John Townsend 27-05-2023
John Townsend

Turpmākie Bībeles panti māca, ka Dievs ir žēlsirdīgs. Žēlsirdība ir būtisks Dieva rakstura aspekts. Svētie Raksti saka, ka "Dievs ir žēlsirdīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pilns pastāvīgas mīlestības un uzticības" (2. Mozus 34:6). Dieva žēlsirdība ir redzama visos Svētajos Rakstos. Vecajā Derībā mēs redzam Dieva žēlsirdību, kad Viņš izglābj izraēliešus no verdzības Ēģiptē. Jaunajā Derībā,mēs redzam Dieva žēlastību, kad Viņš sūta savu Dēlu Jēzu Kristu mirt par mūsu grēkiem.

Dievs parādīja savu žēlastību, darīdams mūs dzīvus Jēzū Kristū. Vēstulē efeziešiem 2:4-5 ir teikts: "Bet Dievs, būdams žēlastības pilns, lielās mīlestības dēļ, ar kādu Viņš mūs mīlēja, pat tad, kad mēs bijām miruši savos pārkāpumos, darīja mūs dzīvus līdz ar Kristu - ar žēlastību jūs esat pestīti." Tas ir augstākais Dieva žēlastības apliecinājums. Viņš mūs tik ļoti mīlēja, ka sūtīja savu Dēlu mirt par mums, neskatoties uz mūsu grēku unsacelšanās.

Dievs mīl žēlsirdību un māca saviem sekotājiem būt žēlsirdīgiem, tāpat kā Dievs ir žēlsirdīgs. Kalna sprediķī Jēzus saka: "Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie žēlastību saņems." (Mt.5:7) Jēzus turpina, ka mums ir jāpiedod citiem, tāpat kā Dievs ir piedevis mums. Kad mēs esam žēlsirdīgi pret citiem, mēs izrādām viņiem tādu pašu žēlsirdību, kādu Dievs ir izrādījis mums.

Vai tu esi saņēmis Dieva žēlastību? Vai tu esi žēlsirdīgs pret citiem? Mēs visi esam grēcinieki, kam nepieciešama Dieva žēlastība un žēlsirdība. Viņa žēlastība ir pieejama visiem, kas nožēlo grēkus un tic Jēzum Kristum. Vai tu esi saņēmis Dieva žēlastību? Ja tā, tad pateikties Viņam par to un lūgt, lai Viņš tev palīdz to pašu žēlastību sniegt citiem.

Bībeles panti par Dieva žēlsirdību

2. Mozus 34:6

Tas Kungs gāja viņa priekšā un pasludināja: "Tas Kungs, Tas Kungs, Dievs žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pārpilns nemainīgas mīlestības un uzticības."

5. Mozus 4:31

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir žēlsirdīgs Dievs. Viņš tevi neatstās, neiznīcinās un neaizmirsīs derību ar taviem tēviem, ko Viņš tiem zvērēja.

Psalms 18:25

Ar žēlsirdīgo tu parādīsi sevi žēlsirdīgu; ar nevainīgo tu parādīsi sevi nevainīgu.

Psalmi 25:6-7

Atceries, Kungs, savu žēlastību un savu nemainīgo mīlestību, jo tās ir bijušas no seniem laikiem. Neatceries manas jaunības grēkus un manus pārkāpumus, bet pēc savas nemainīgās mīlestības atceries mani savas labestības dēļ, Kungs!

Skatīt arī: 20 lēmumu pieņemšanas Bībeles panti veiksmīgiem cilvēkiem - Bībeles lappuses

Psalms 86:5

Jo Tu, Kungs, esi labs un žēlsirdīgs, dāsns un nemainīgā mīlestībā pret visiem, kas Tevi piesauc.

Psalmi 103:2-5

Svētī Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti visus Viņa labumus, kas piedod visu tavu netaisnību, kas dziedina visas tavas slimības, kas atpestī tavu dzīvību no bedres, kas vainago tevi ar nemainīgu mīlestību un žēlastību, kas apmierina tevi ar labumiem, lai tava jaunība atjaunotos kā ērglim.

Psalms 103:8

Tas Kungs ir žēlsirdīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pilns nelokāmas mīlestības.

Psalms 145:9

Kungs ir labs pret visiem, un Viņa žēlastība ir pār visu, ko Viņš ir radījis.

Jesajas 30:18

Tāpēc Tas Kungs gaida, lai būtu jums žēlīgs, un tāpēc Viņš paaugstinās, lai izrādītu jums žēlastību. Jo Tas Kungs ir taisnības Dievs; svētlaimīgi visi, kas Viņu gaida.

Raudu 3:22-23

Tā Kunga nemainīgā mīlestība nekad nebeidzas, Viņa žēlastība nekad nebeidzas, tā ir jauna katru rītu, liela ir Tava uzticība.

Miha 7:18

Kas ir tāds Dievs kā Tu, kas piedod netaisnību un pāriet pāri pārkāpumiem par sava mantojuma pārpalikumu? Viņš nesaglabā savas dusmas mūžīgi, jo Viņš priecājas par nemainīgu mīlestību.

Mt.ev.9:13

Ejiet un uzziniet, ko tas nozīmē: "Es vēlos žēlastību, nevis upuri." Jo Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus.

Lūkas 1:50

Un Viņa žēlastība ir tiem, kas Viņu bīstas no paaudzes paaudzē.

Romiešiem 9:14-16

Ko tad mums sacīt? Vai no Dieva puses ir netaisnība? Nekādā gadījumā! Jo Viņš saka Mozum: "Es apžēlojos par to, kam Es apžēlojos, un Es apžēlojos par to, kam Es apžēlojos." Tātad tad tas nav atkarīgs no cilvēka gribas vai pūlēm, bet no Dieva, kas ir apžēlojies.

Efeziešiem 2:4-5

Bet Dievs, būdams žēlastības pilns, lielās mīlestības dēļ, ar kādu Viņš mūs mīlēja, pat tad, kad mēs bijām miruši savos pārkāpumos, Viņš mūs darīja dzīvus līdz ar Kristu, - ar žēlastību jūs esat pestīti.

Titam 3:5

Viņš mūs izglāba nevis mūsu taisnības darbu dēļ, bet pēc savas žēlastības, ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanu Svētajā Garā.

Ebrejiem 8:12

Jo Es būšu žēlsirdīgs pret viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs neatcerēšos.

1.Pēt.1:3

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs! Pēc savas lielās žēlastības Viņš ir licis mums atdzimt dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem.

2.Pēt.3:9

Tas Kungs nav lēns, lai piepildītu savu apsolījumu, kā daži to lēni dara, bet ir pacietīgs pret jums, negribēdams, lai kāds pazustu, bet lai visi atgrieztos no grēkiem.

Skatīt arī: 38 Bībeles panti par attiecībām: ceļvedis veselīgām attiecībām

Esiet žēlsirdīgi kā Dievs ir žēlsirdīgs

Lūkas 6:36

Esiet žēlsirdīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlsirdīgs.

Mihas 6:8

Viņš tev, mirstīgais, ir parādījis, kas ir labs. Un ko Tas Kungs no tevis prasa: taisnīgi rīkoties, žēlsirdīgi mīlēt un pazemīgi staigāt ar savu Dievu.

Mateja 5:7

Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie saņems žēlastību.

Kolosiešiem 3:13

Pacietīgi izturēties cits pret citu un, ja kādam ir pretenzijas pret otru, cits citam piedot; kā Kungs jums ir piedevis, tā arī jums jāpiedod.

Jēkaba 2:13

Jo tiesa ir bez žēlastības pret to, kas nav izrādījis žēlastību. Žēlsirdība triumfē pār tiesu.

Dieva žēlsirdības piemēri

Jāņa ev. 3:16

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

1.Tim.1:16

Bet es saņēmu žēlastību tādēļ, lai Jēzus Kristus manī kā priekšgalā parādītu savu nevainojamo pacietību kā piemēru tiem, kam jātic Viņam, lai iegūtu mūžīgo dzīvību.

1.Pēt.2:9-10

Bet jūs esat izredzēta cilts, karaliska priesterība, svēta tauta, ļaudis Viņa īpašumam, lai jūs pasludinātu Tā izcilības, kas jūs no tumsas aicinājis Savā brīnišķīgajā gaismā. Kādreiz jūs nebijāt tauta, bet tagad esat Dieva tauta; kādreiz jūs neesat saņēmuši žēlastību, bet tagad jūs esat saņēmuši žēlastību.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.