Dievs kontrolē Bībeles vārsmas - Bībeles lappuses

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Šie Bībeles panti māca mums, ka Dievs ir noteicējs un Viņa plāni vienmēr uzvar. Neviens nevar izjaukt Viņa nodomus.

Dievs ir Visuma Ķēniņš, un Viņa griba vienmēr tiek piepildīta. Viņš ir karaspēka Kungs, un nekas Viņam nav par grūtu. Viņš ir Tas, kas maina laikus un gadalaikus, ieceļ un atceļ ķēniņus un dod gudrajiem gudrību. Viņš ir Tas, kas mūs nolemj pēc Saviem nodomiem, un nekas mūs nevar šķirt no Viņa mīlestības.

Kad pasaulē ap mums valda haoss, mēs varam paļauties uz to, ka Dievam ir plāns, kas uzvarēs. Kad jūtamies tā, it kā mūsu dzīve būtu kā amerikāņu kalniņos, mēs varam sevi nomierināt, atceroties, ka Dievs mūs kontrolē. Viņa mīlestība uz mums ir nemainīga un nebeidzama, un nekas mūs nevar šķirt no Viņa mīlestības.

Bībeles panti par to, ka Dievs kontrolē

1. Mozus 50:20

Jūs gribējāt pret mani ļaunu, bet Dievs to gribēja par labu, lai daudzi cilvēki paliktu dzīvi, kā tas ir šodien.

1.Laiku 29:11-12

Tavs, Kungs, ir lielums un vara, un gods, un slava, un uzvara, un varenība, jo viss, kas ir debesīs un virs zemes, ir Tavs. Tava ir valstība, Kungs, un Tu esi paaugstināts kā galva pār visiem. No Tevis nāk gan bagātība, gan gods, un Tu valdi pār visiem. Tavā rokā ir vara un spēks, un Tavā rokā ir darīt lielus un dot spēku visiem.

2.Laiku 20:6

Un sacīja: "Kungs, mūsu tēvu Dievs, vai Tu neesi Dievs debesīs? Tu valdi pār visām tautu valstībām. Tavā rokā ir vara un spēks, tā ka neviens Tev nevar pretoties.

Ījaba 12:10

Viņa rokās ir katras dzīvās būtnes dzīvība un visas cilvēces elpa.

Ījaba 42:2

Es zinu, ka Tu vari visu un ka neviens Tavs mērķis nevar tikt izjaukts.

Psalms 22:28

Jo valdīšana pieder Tam Kungam, un Viņš valda pār tautām.

Psalms 103:19

Tas Kungs ir nostiprinājis savu troni debesīs, un Viņa valstība valda pār visu.

Psalms 115:3

Mūsu Dievs ir debesīs; Viņš dara visu, ko vēlas.

Psalms 135:6

Visu, ko Kungs vēlas, Viņš dara debesīs un virs zemes, jūrās un visos dziļumos.

Salamana pamācības 16:9

Cilvēka sirds plāno savu ceļu, bet Kungs nosaka viņa soļus.

Salamana pamācības 16:33

Loterija ir iemesta klēpī, bet katrs lēmums ir no Tā Kunga.

Salamana pamācības 19:21

Daudz ir plānu cilvēka prātā, bet Tā Kunga nodoms ir tas, kas paliek spēkā.

Salamana pamācības 21:1

Karaļa sirds ir ūdens straume Tā Kunga rokās; Viņš to vērš, kur vien vēlas.

Jesajas 14:24

Karaosti Kungs ir zvērējis: "Kā Es esmu iecerējis, tā arī notiks, un kā Es esmu iecerējis, tā arī stāvēs."

Jesajas 45:6-7

Lai ļaudis no saules lēkta un no rietumiem zinātu, ka nav neviena cita bez Manis, Es esmu Tas Kungs, un cita nav. Es veidoju gaismu un radīju tumsu, Es radīju labklājību un radīju postu, Es esmu Tas Kungs, kas to visu daru.

Jesajas 55:8-9

Jo manas domas nav jūsu domas un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka Tas Kungs, jo, kā debesis ir augstākas par zemi, tā mani ceļi ir augstāki par jūsu ceļiem un manas domas - par jūsu domām.

Jeremijas 29:11

Jo Es zinu plānus, kas man ir ar jums, saka Tas Kungs, - plānus, kas ir labumam, nevis ļaunumam, lai jums dotu nākotni un cerību.

Jeremijas 32:27

Redzi, es esmu Kungs, visas miesas Dievs. Vai Man kaut kas ir par grūtu?

Raudu 3:37

Kas ir runājis, un tas ir noticis, ja vien Tas Kungs to nav pavēlējis?

Daniēla 2:21

Viņš maina laikus un gadalaikus; Viņš atceļ ķēniņus un uzceļ ķēniņus; Viņš dod gudrajiem gudrību un tiem, kam ir saprašana, zināšanas.

Daniēla 4:35

Visi zemes iedzīvotāji tiek uzskatīti par niekiem, un Viņš rīkojas pēc savas gribas starp debesu karaspēku un zemes iedzīvotājiem, un neviens nevar apturēt Viņa roku vai sacīt Viņam: "Ko Tu esi darījis?"

Romiešiem 8:28

Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tiem, kas aicināti saskaņā ar Viņa nodomu.

Romiešiem 8:38-39

Jo es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne valdnieki, ne tagadne, ne nākotne, ne varas, ne augstumi, ne dziļumi, ne jebkas cits visā radībā nevarēs mūs šķirt no Dieva mīlestības Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Efeziešiem 1:11

Viņā mēs esam iemantojuši mantojumu, jo esam nolemti saskaņā ar Viņa nodomu, kas visu dara pēc savas gribas nodoma.

Bībeles panti par to, kā atlaist lietas, kuras nevar kontrolēt

Psalms 46:10

Klusējiet un ziniet, ka Es esmu Dievs. Es būšu paaugstināts starp tautām, Es būšu paaugstināts virs zemes!

Skatīt arī: Dieva spēks - Bībeles lifete

Jesajas 26:3

Tu uztur nevainojamu mieru tam, kura prāts ir vērsts uz Tevi, jo viņš paļaujas uz Tevi.

Jesajas 35:4

Sakiet tiem, kam ir nemierīga sirds: "Esiet stipri, nebaidieties! Lūk, jūsu Dievs nāks ar atriebību, ar Dieva atalgojumu. Viņš nāks un jūs izglābs."

Jesajas 43:18-19

Neatcerieties agrākās lietas, nedz domājiet par vecajām lietām. Redzi, Es daru ko jaunu; tagad tas rodas, vai jūs to nesaprotat?

1.Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, kas nebūtu parasta cilvēkam. Dievs ir uzticīgs, un Viņš neļaus tev tikt kārdinātam pāri savām spējām, bet līdz ar kārdinājumu Viņš dos arī glābšanās ceļu, lai tu varētu to izturēt.

Skatīt arī: Pazemīgas lūgšanas spēks 2.Laiku 7:14 - Bībeles lappuse

Filipiešiem 4:6-7

Nebīstieties par neko, bet katrā situācijā ar pateicību un lūgšanu, ar pateicību iesniedziet Dievam savus lūgumus. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

1.Pēt.5:7

Uzvelciet visas savas raizes Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

Nebaidieties, Dievs ir kontrolē

Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis? Esiet stipri un drosmīgi! Nebīstieties un nebīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir ar jums, lai kur jūs ietu.

Psalms 27:1

Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana, no kā man baidīties? Kungs ir manas dzīves cietoksnis, no kā man baidīties?

Psalmi 118:6-7

Tas Kungs ir manā pusē, es nebaidīšos. Ko man var darīt cilvēks? Tas Kungs ir manā pusē kā mans palīgs, es skatīšos triumfā uz tiem, kas mani ienīst.

Jesajas 41:10

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.