Dzimuši no ūdens un gara: Jāņa ev. 3:5 spēku, kas maina dzīvi - Bībeles lappuse

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

"Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: ja neviens nav dzimis no ūdens un Gara, tas nevar ieiet Dieva valstībā."""

Jāņa ev. 3:5

Ievads: Garīgās atdzimšanas noslēpums

Jēdziens "piedzimt no jauna" ir kristīgās ticības centrālais jēdziens, kas apzīmē radikālu pārvērtību, kas notiek, kad mēs uzsākam attiecības ar Jēzu Kristu. Šodienas pants Jņ.ev.3:5 uzsver ūdens un Gara būtisko lomu garīgās atdzimšanas procesā.

Vēsturiskais konteksts: Jēzus un Nikodēms

Jāņa evaņģēlijā ir aprakstīta Jēzus saruna ar farizeju Nikodēmu, kurš nakts aizsegā atnāk pie Jēzus, meklējot atbildes par Dieva valstības būtību. Sarunā Jēzus uzsver, ka, lai ieietu valstībā, ir nepieciešama garīga atdzimšana.

Jāņa evaņģēlija plašāks konteksts

Jāņa evaņģēlijs cenšas parādīt Jēzus dievišķo dabu un Dieva Dēla identitāti, sniedzot virkni zīmju un runu, kas atklāj Jēzus autoritāti un varu. Šī stāstījuma centrā ir tēma par garīgo pārvērtību, kas ir iespējama caur attiecībām ar Jēzu. 3. nodaļā aprakstītā saruna ar Nikodēmu ir viena no šādām runām, kas izgaismo Jēzus autoritāti un spēku.garīgo atdzimšanu un tās nozīmi tiem, kas vēlas ieiet Dieva valstībā.

Skatīt arī: 38 Bībeles panti, kas palīdz pārdzīvot bēdas un zaudējumu

Jņ.ev.3:5 un tā nozīme

Jāņa evaņģēlija 3:5 Jēzus saka Nikodēmam: "Patiesi patiesi Es tev saku: neviens nevar ieiet Dieva valstībā, ja nav dzimis no ūdens un Gara." Šis apgalvojums uzsver garīgās atdzimšanas izšķirošo lomu cilvēka attiecībās ar Dievu. Atsauce uz piedzimšanu no "ūdens un Gara" tiek interpretēta dažādi, daži to uzskata par alūziju uz kristībām, citi - par atsauci uz kristībām, bet citi - par atsauci uz "dzimšanu no ūdens un Gara".atsauce uz piedzimšanu no dabas (ūdens) un vajadzību pēc vēlākas garīgas piedzimšanas (Gars).

Neatkarīgi no interpretācijas galvenais vēstījums paliek nemainīgs: garīgā pārvērtība ir būtiska, lai ieietu Dieva valstībā. Šī doma ir vēl vairāk nostiprināta nākamajos pantos, kur Jēzus paskaidro, ka šo pārvērtību rada Svētais Gars, kas darbojas noslēpumainā un neparedzamā veidā, līdzīgi kā vējš (Jņ.3:8).

Savienojums ar plašāku evaņģēlija stāstījumu

Saruna ar Nikodēmu Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā ir viens no vairākiem gadījumiem, kad Jēzus runā par garīgās pārvērtības nozīmi. Šī tēma tiek tālāk attīstīta turpmākajās nodaļās, piemēram, Jēzus sarunā ar samarieti pie akas (Jņ. 4), kur Viņš runā par dzīvo ūdeni, ko Viņš vienīgais var sniegt, un Viņa mācībā par dzīvības maizi (Jņ. 6),kur Viņš uzsver, ka mūžīgajai dzīvībai ir nepieciešams saņemt Viņa miesu un asinis.

Stāsts par Nikodēmu ir saistīts arī ar plašāko Jāņa evaņģēlija stāstījumu, uzsverot ticības Jēzum kā mūžīgās dzīvības atslēgas nozīmi. 3. Jāņa 3:16-18 Jēzus uzsver, ka tie, kas Viņam tic, nepazudīs, bet tiem būs mūžīgā dzīvība, un šī galvenā tēma atkārtojas visā evaņģēlija tekstā.

Jņ.ev. 3:5 izpratne plašākā Jāņa evaņģēlija kontekstā palīdz mums izprast garīgās atdzimšanas kā pārveidojošas pieredzes nozīmi, kas ļauj mums ieiet Dieva valstībā. Kā ticīgie mēs esam aicināti pieņemt šo jauno dzīvi Kristū un dalīties mūžīgās dzīves cerībā ar citiem, liecinot par Svētā Gara spēku savā dzīvē.

Jāņa evaņģēlija 3:5 nozīme

Garīgās atdzimšanas nepieciešamība

Šajā pantā Jēzus skaidri norāda, ka garīgā atdzimšana nav neobligāta kristīgās ticības sastāvdaļa, bet gan nepieciešams priekšnoteikums, lai ieietu Dieva valstībā. Šī atdzimšana ir dziļa iekšējā pārvērtība, kas ļauj mums piedzīvot jaunu dzīvi Kristū.

Ūdens un gara loma

Jēzus runā par piedzimšanu "no ūdens un Gara", ilustrējot garīgās atdzimšanas divējādos elementus. Ūdens bieži tiek saistīts ar kristību, kas simbolizē mūsu identificēšanos ar Kristu Viņa nāvē, apbedīšanā un augšāmcelšanā. Gars simbolizē Svētā Gara darbu, kas atjauno mūsu sirdis un rada jaunu dzīvi, ko mēs piedzīvojam Kristū.

Karalistes apsolījums

Jņ.ev.3:5 tiem, kas piedzīvo garīgo atdzimšanu, ir dots skaists apsolījums: ieiešana Dieva valstībā. Šī valstība nav tikai nākotnes cerība, bet gan tagadējā realitāte, jo mēs piedzīvojam Kristus valdīšanu un valdīšanu savā dzīvē un piedalāmies Viņa izpirkšanas darbā pasaulē.

Dzīvot saskaņā ar Jāņa evaņģēliju 3:5

Lai piemērotu šo fragmentu, vispirms apdomājiet savu garīgās atdzimšanas realitāti. Vai esat piedzīvojuši dzīvi mainošo pārvērtību, kas rodas, piedzimstot no ūdens un Gara? Ja nē, tad lūdziet Kungu lūgšanā, lūdzot Viņu, lai Viņš jūsu dzīvē atnes šo jauno piedzimšanu.

Kā ticīgais pieņemiet nepārtraukto Svētā Gara darbu savā dzīvē, ļaujot Viņam pastāvīgi atjaunot un pārveidot jūs. Kultivējiet dziļākas attiecības ar Dievu caur lūgšanu, Bībeles studēšanu un sadraudzību ar citiem ticīgajiem, kā arī centieties dzīvot saskaņā ar Dieva valstības vērtībām savā ikdienas dzīvē.

Skatīt arī: 50 slavenas Jēzus citāti - Bībeles lifete

Ja nekad neesat kristīts, apsveriet iespēju spert šo svarīgo soli paklausībā Kristum.

Visbeidzot, dalieties ar citiem ar vēsti par garīgo atdzimšanu, aicinot viņus piedzīvot jauno dzīvi, kas ir atrodama Jēzū.

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par garīgās atdzimšanas dāvanu, kas ļauj mums ieiet Tavā Valstībā un piedzīvot jaunu dzīvi Kristū. Mēs lūdzam, lai Tu turpinātu darboties mūsu sirdīs, pārveidojot mūs ar Tava Svētā Gara spēku.

Palīdzi mums ikdienā izdzīvot Tavas Valstības vērtības un dalīties ar apkārtējiem ar garīgās atdzimšanas vēsti. Lai mūsu dzīve ir liecība par Tavas mīlestības un žēlastības spēku, kas maina dzīvi. Jēzus vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.