Evaņģēlija sirds: Vēstulē romiešiem 10:9 un tās vēstījums, kas maina dzīvi

John Townsend 13-06-2023
John Townsend

"Ja tu ar savu muti pasludināsi: "Jēzus ir Kungs," un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu būsi pestīts.""

Romiešiem 10:9

Ievads: vienkārša patiesība ar mūžīgu nozīmi

Pasaulē, kas pilna sarežģītu ideju un konkurējošu uzskatu, apustulis Pāvils sniedz vienkāršu, bet dziļu vēsti, kurai ir spēks pārveidot dzīvi un dāvāt mūžīgo glābšanu. Vēstulē romiešiem 10:9 ir izšķirošs pants, kas pauž Evaņģēlija būtību un atklāj ceļu uz Dieva glābjošo žēlastību.

Vēsturiskais konteksts: Vēstule romiešiem

Pāvila vēstule romiešiem, kas uzrakstīta ap 57. gadu pēc Kristus dzimšanas, ir adresēta daudzveidīgai auditorijai - jūdu un pagānu ticīgajiem Romā. Vēstule kalpo kā visaptverošs Evaņģēlija vēsts izklāsts, kurā detalizēti izklāstīta vispārējā pestīšanas nepieciešamība, ticības būtiskums mūsu attaisnošanā un ticības ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi. Vēstulē romiešiem 10:9 parādās vēstules nodaļā, kurā ir teiktsuzsver, cik svarīga ir ticība Dieva pestīšanas plānam neatkarīgi no etniskās vai reliģiskās piederības.

Vēstulē romiešiem 10:9 rakstītā loma Pāvila kopējā stāstījumā

Vēstulē romiešiem 10:9 Pāvils iekļaujas kopējā Pāvila stāstījumā, sniedzot skaidru un kodolīgu kopsavilkumu par ceļu uz pestīšanu. Visā vēstulē Pāvils ir attīstījis argumentu, ka visiem cilvēkiem - gan jūdiem, gan pagāniem - ir nepieciešama pestīšana grēka visaptverošās ietekmes dēļ. Vēstulē romiešiem 10:9 Pāvils piedāvā vienkāršu šīs universālās problēmas risinājumu, uzsverot nepieciešamību pēcatzīt Jēzu par Kungu un ticēt Viņa augšāmcelšanai.

Šis pants ir arī pagrieziena punkts vēstulē, jo Pāvils pārorientējas no pestīšanas teoloģiskā pamata skaidrojuma uz ticības praktisko ietekmi ticīgā cilvēka dzīvē. Izvirzot šo pantu savas argumentācijas centrā, Pāvils uzsver tā nozīmi kā pamatu, uz kura tiek veidota uz Evaņģēliju orientēta dzīve.

Skatīt arī: 54 Bībeles panti par patiesīgumu

Kā Pāvila vēstule palīdz mums saprast Romiešiem 10:9

Vēstules Romiešiem 10:9 izpratne visas vēstules kontekstā padziļina mūsu izpratni par tās vēstījumu. Lasot apkārtējās nodaļas, mēs redzam, ka Pāvils runā par Dieva taisnību, kas ir pieejama visiem cilvēkiem caur ticību Jēzum Kristum (Rom.1:16-17). Viņš sīkāk izvērš ticības lomu mūsu attaisnošanā (Rom.4), no tās izrietošo mieru un cerību, ko mēs iegūstam caur ticību Jēzum Kristum (Rom.4).pieredzi caur Kristu (Rom.5), un pastāvīgo svētdarīšanas procesu, kas ļauj mums dzīvot saskaņā ar Dieva gribu (Rom.6-8).

Turpinot lasīt Rom.10:9, mēs redzam, ka Pāvils sniedz praktiskus norādījumus par to, kā izdzīvot savu ticību Kristum līdzīgā veidā (Rom.12-15). Tas ietver mūsu garīgo dāvanu izmantošanu, mīlestības un viesmīlības izrādīšanu, pakļaušanos valdošajām autoritātēm un centienus pēc vienotības Kristus miesā. Tādējādi Rom.10:9 nav tikai atsevišķs pants par pestīšanu; tas ir neatņemama sastāvdaļa.daļa no Pāvila plašākā redzējuma par dzīvi, kas vērsta uz Evaņģēliju un kas raksturo patiesu Jēzus sekotāju.

Skatīt arī: 18 Bībeles panti, kas dziedina salauztu sirdi

Vēstulē romiešiem 10:9 teiktā nozīme

Deklarēšana ar muti

Izsūdzēt, ka Jēzus ir Kungs, ir kas vairāk nekā tikai vārdu izteikšana; tā ir publiska mūsu uzticības apliecināšana Kristum. Šī apliecināšana ir būtisks mūsu ticības aspekts, jo tā apliecina mūsu vēlmi identificēties ar Jēzu un pakļauties Viņa kundzībai mūsu dzīvē.

Ticība mūsu sirdīs

Ticība uz augšāmcelšanos ir kristīgās ticības kodols. Ticēt, ka Dievs uzmodināja Jēzu no mirušajiem, nozīmē apliecināt Dieva spēku uzvarēt grēku un nāvi un uzticēties Jēzum kā mūsu pašu mūžīgās dzīves avotam.

Glābšanas apsolījums

Kad mēs apliecinām Jēzu kā Kungu un ticam Viņa augšāmcelšanai, mums tiek apsolīta pestīšana. Šī dievišķā dāvana atbrīvo mūs no grēka verdzības un dāvā mums mūžīgo dzīvi, izveidojot jaunas attiecības ar Dievu, ko raksturo žēlastība, piedošana un pārvērtības.

Pielietojums: Dzīvošana Vēstulē romiešiem 10:9

Lai piemērotu Rom.10:9 savai dzīvei, mums vispirms ir jāatzīst, cik svarīga ir atzīšanās un ticība kā neatņemamas mūsu ticības sastāvdaļas. Mēs varam praktizēt atzīšanos, atklāti identificējoties ar Jēzu un daloties savā ticībā ar citiem, neatkarīgi no iespējamām sekām. Mums ir arī jākopj sava ticība augšāmcelšanai, ticot, ka Jēzus uzvara pār grēku un nāvi ir mūsu ticības stūrakmens.ticība un mūsu cerības avots uz mūžīgo dzīvi.

Turklāt mums jācenšas dzīvot mūsu pestīšanas realitātē, ikdienā pieņemot Dieva žēlastības pārveidojošo spēku. Tas nozīmē pakļauties Jēzus kundzībai, ļaujot Viņam veidot mūsu raksturu, attiecības un lēmumus. Augot izpratnei par Dieva mīlestību un piedošanu, mēs varam šo žēlastību sniegt arī citiem, liecinot par dzīvi mainošo spēku.Evaņģēlija.

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs, mēs Tevi pielūdzam un atzīstam Tavu suverēno varu pār visām lietām. Mēs atzīstam, ka esam grēcinieki, kam nepieciešama Tava glābjošā žēlastība un piedošana. Mēs pateicamies Tev par pestīšanas dāvanu caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu un par mūžīgās dzīvības apsolījumu, kas nāk caur ticību Viņa augšāmcelšanai.

Kungs, palīdzi mums dzīvot Tavu patiesību savā ikdienas dzīvē, drosmīgi apliecinot Jēzu kā Kungu un paļaujoties uz Viņa uzvaru pār grēku un nāvi. Lai Tavs Svētais Gars dod mums spēku dalīties Labajā vēsts ar citiem un dzīvot mūsu pestīšanas realitātē, ļaujot Tavai žēlastībai pārveidot katru mūsu dzīves aspektu.

Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.