Grēks Bībelē

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Satura rādītājs

Esmu pavadījis daudz laika, domājot par grēku. Esmu daudz lasījis par grēku. Un diemžēl esmu izdarījis daudz grēku. Tā ir problēma, kas mums visiem ir pārāk labi zināma. Bet ko tieši mums vajadzētu darīt?

Nākamie Bībeles panti par grēku palīdzēs mums saprast, kas ir grēks, no kurienes tas nāk un kā samierināties ar Dievu, ja esam nonākuši morālās kļūmēs.

Grēkam ir milzīgas sekas. Tas šķir mūs no Dieva, tas nodara ļaunumu mums pašiem un citiem, un galu galā tas novedīs pie mūsu nāves un mūžīgās pazušanas, ja mēs to nerisināsim.

Par laimi, šie Bībeles panti par grēku māca mums, kā atrast brīvību Kristū. Tie apraksta konkrētus soļus, ko mēs varam veikt, lai samierinātos ar Dievu un citiem, izsūdzot savus grēkus, nožēlojot grēkus un saņemot piedošanu caur ticību Jēzum Kristum. Tie arī parāda mums, kā pretoties kārdinājumiem un kā dzīvot dzīvi, kas ir brīva no grēka verdzības.

Es ceru, ka jūs atradīsiet brīvību no grēka, pārdomājot šos Rakstu pantus un īstenojot tos praksē.

Bībeliskā grēka definīcija

1 Jāņa 3:4

Ikviens, kas dara grēku, dara arī bezdievību; grēks ir bezdievība.

Jēkaba 4:17

Tātad, kas zina, kā pareizi rīkoties, bet to nedara, tam tas ir grēks.

Romiešiem 14:23

Bet, kas šaubās, tas ir nosodīts, ja viņš ēd, jo ēšana nav no ticības. Jo viss, kas neizriet no ticības, ir grēks.

1 Jāņa 5:17

Visi pārkāpumi ir grēks, taču ir grēki, kas nenoved pie nāves.

Daniēla 9:5

Mēs esam grēkojuši, darījuši nepareizi, rīkojušies ļaunprātīgi un sacēlušies, novērsušies no Taviem baušļiem un noteikumiem.

Miesas darbi (grēka veidi)

Vēstulē galatiešiem 5:19-21

Bet miesas darbi ir acīmredzami: netiklība, nešķīstība, jutekliskums, elku kalpība, burvestības, ienaids, strīdi, skaudība, dusmu lēkmes, sāncensība, nesaskaņas, šķelšanās, skaudība, dzeršana, orģijas un tamlīdzīgas lietas. Es jūs brīdinu, kā jau iepriekš brīdināju, ka tie, kas dara šādas lietas, nepiedzīs Dieva valstību.

Romiešiem 1:28-32

Un, tā kā viņi neuzskatīja par piemērotu atzīt Dievu, Dievs tos nodeva pazemotam prātam, lai darītu to, ko nedrīkst darīt. Viņi bija pilni visādas netaisnības, ļaunuma, mantkārības, ļaunprātības. Viņi ir pilni skaudības, slepkavības, ķildas, viltus, ļaunprātības. Viņi ir baumotāji, apmelotāji, Dieva ienaidnieki, nekaunīgi, augstprātīgi, augstprātīgi, lepni, ļaunuma izdomātāji, nepaklausīgi vecākiem, neprātīgi, neticīgi,Lai gan viņi zina Dieva taisnīgo dekrētu, ka tie, kas dara šādas lietas, ir pelnījuši nāvi, viņi ne tikai dara tās, bet arī dod piekrišanu tiem, kas tās dara.

Skatīt arī: 49 Bībeles panti par kalpošanu citiem

Efeziešiem 5:3

Bet jūsu vidū nedrīkst būt ne vēsts par netiklību, ne par kādu nešķīstību vai alkatību, jo tas ir nepiedienīgi Dieva svētajiem ļaudīm.

Filipiešiem 3:18-19

Jo daudzi, par kuriem es jums bieži esmu stāstījis un tagad pat ar asarām jums stāstu, staigā kā Kristus krusta ienaidnieki. Viņu mērķis ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un viņi lepojas ar savu kaunu, ar prātu, kas vērsts uz zemes lietām.

1.Pēt.4:3

Jo pagātnes laiks ir pagājis, lai darītu to, ko pagāni grib darīt, - dzīvotu jutekliskumā, kaislībās, dzērumā, orģijās, dzeršanas ballēs un bezdievīgā elkdievībā.

Skatīt arī: Dieva apsolījums par aizsardzību: 25 spēcīgi Bībeles panti, kas palīdzēs jums pārdzīvot pārbaudījumus

2. Timotejam 3:1-5

Bet saprotiet, ka pēdējās dienās nāks grūti laiki. Jo cilvēki būs sevis mīlētāji, naudas mīlētāji, lepni, augstprātīgi, aizvainojoši, aizskaroši, nepaklausīgi saviem vecākiem, nepateicīgi, nesvētīgi, bezdievīgi, bezkaislīgi, nepateicīgi, apmelojoši, bez paškontroles, nežēlīgi, nemīloši labu, nodevīgi, vieglprātīgi, uzpūtušies iedomībā, vairāk baudu mīļotāji nekā Dieva mīlētāji, kam irdievbijības izskats, bet tās spēks tiek noliegts. Izvairieties no šādiem cilvēkiem.

Mateja 5:28

Bet es jums saku, ka ikviens, kas uzlūko sievieti ar iekāres nolūku, jau ir laulības pārkāpējs ar viņu savā sirdī.

Salamana pamācības 6:16-19

Sešas lietas Tas Kungs ienīst, septiņas Viņam ir pretīgas: augstprātīgas acis, melīga mēle un rokas, kas izlej nevainīgas asinis, sirds, kas izdomā ļaunus plānus, kājas, kas steidzas uz ļaunu, nepatiess liecinieks, kas izplata melus, un tas, kas sēj nesaskaņas brāļu starpā.

No kurienes nāk grēks?

1. Mozus 3:1-7

Bet čūska bija viltīgāka par jebkuru citu lauka zvēru, ko Tas Kungs Dievs bija radījis. Viņš sacīja sievietei: "Vai tiešām Dievs ir teicis: 'Tev nebūs ēst ne no viena koka dārzā'?" Un sieviete sacīja čūskai: "Mēs varam ēst no dārza koku augļiem, bet Dievs ir teicis: 'Tev nebūs ēst no koka augļiem, kas ir dārza vidū, un tev nebūs pieskarties tiem,lai tu nemirtu." Bet čūska sacīja sievai: "Tu noteikti nemirsi, jo Dievs zina, ka tad, kad tu no tā ēdīsi, tev atvērsies acis, un tu būsi kā Dievs, zinādams labu un ļaunu." Tad sieva, redzēdama, ka koks ir labs ēdienam un ka tas ir baudījums acīm, un ka tas ir vēlams, lai cilvēks kļūtu gudrs, ņēma no tā augļiem un ēda, un viņa arī deva nedaudz saviemvīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tad abiem atvērās acis, un viņi saprata, ka ir kaili. Un viņi sašuva vīģes lapas kopā un uzšuva sev jostas saites.

Psalms 51:5

Redzi, es esmu dzimis netaisnībā, un grēkā mana māte mani ieņēma.

Ecēhiēla 28:17

Tava sirds bija lepna sava skaistuma dēļ; tu sagrozīji savu gudrību sava krāšņuma dēļ.

Jēkaba 1:13-15

Neviens lai nesaka, kad viņš tiek kārdināts: "Mani kārdina Dievs," jo Dievs nevar tikt kārdināts ar ļaunu, un Viņš pats nevienu nekārdina. Bet katrs cilvēks tiek kārdināts, kad viņu vilina un vilina viņa paša iekāre. Tad iekāre, kad tā ir ieņemta, dzemdē grēku, un grēks, kad tas ir pilnībā izaudzis, rada nāvi.

Romiešiem 5:12

Tādēļ, kā caur vienu cilvēku pasaulē ienāca grēks un caur grēku nāve, tā arī nāve izplatījās uz visiem cilvēkiem, jo visi grēkoja.

Marka 7:20-23

Viņš turpināja: "Tas, kas iziet no cilvēka, ir tas, kas viņu apgāna. Jo tieši no iekšienes, no cilvēka sirds, nāk ļaunas domas - seksuāla netiklība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudība, apmelošana, augstprātība un muļķība." Visas šīs ļaunās domas nāk no cilvēka iekšienes un apgāna cilvēku.

Romiešiem 3:20

Tāpēc neviens netiks pasludināts par taisnu Dieva priekšā ar bauslības darbiem, bet gan ar bauslības palīdzību mēs apzināmies savu grēku.

Romiešiem 7:9-11

Kādreiz es biju dzīvs bez bauslības, bet, kad nāca bauslība, atdzīvojās grēks, un es nomiru. Pati bauslība, kas apsolīja dzīvību, izrādījās man nāve. Jo grēks, izmantojot iespēju, ko deva bauslība, mani pievīla un ar tās palīdzību mani nogalināja.

Grēka izplatība

Psalmi 14:2-3

Tas Kungs no debesīm raugās uz cilvēku bērniem, lai redzētu, vai ir vēl kāds, kas saprot, kas meklē Dievu. Viņi visi ir novērsušies, visi kopā kļuvuši samaitāti, nav neviena, kas dara labu, nav neviena, kas darītu labu, pat viena.

Salamans Mācītājs 7:20

Protams, uz zemes nav neviena taisna cilvēka, kas darītu labu un nekad negrēkotu.

Ījaba 15:14

Kas ir vīrietis, ka viņš var būt šķīsts, vai tas, kas dzimis no sievietes, ka viņš var būt taisns?

Jesajas 53:4

Mēs visi kā avis esam apmaldījušies; mēs esam aizgājuši katrs uz savu ceļu, un Kungs uz viņu uzlika mūsu visu vainu.

Jesajas 64:6

Mēs visi esam kļuvuši kā netīrs, un visi mūsu taisnīgie darbi ir kā aptraipīts apģērbs. Mēs visi iznīkstam kā lapas, un mūsu pārkāpumi kā vējš mūs aiznes.

Jeremijas 17:9

Sirds ir viltīga pāri visam un izmisīgi slima; kas to var saprast?

Romiešiem 3:23

Jo visi ir grēkojuši un ir nepilnīgi Dieva godības.

Efeziešiem 2:1-3

Un jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros kādreiz dzīvojāt, sekojot šīs pasaules gaitām, sekojot gaisa varas kņazam, garam, kas tagad darbojas nepaklausības dēlos, starp kuriem mēs visi kādreiz dzīvojām miesas kaislībās, piekopjot miesas un prāta kārības, un pēc dabas bijām dusmu bērni, tāpat kā pārējā cilvēce.

Titam 3:3

Jo mēs paši kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldīgi, dažādu kaislību un baudu vergi, savas dienas pavadījām ļaunumā un skaudībā, citu ienīsti un cits citu ienīstoši.

Pretoties kārdinājumam Pantiņi

1. Mozus 4:7

Ja tu darīsi labi, vai tu netiksi pieņemts? Un, ja tu nedarīsi labi, tad grēks ir pieslējies pie durvīm. Tā vēlme ir pēc tevis, bet tev ir jāvalda pār to.

Psalms 119:11

Es esmu saglabājis Tavu vārdu savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi.

Jēkaba 4:7

Tāpēc pakļaujiet sevi Dievam. Pretojieties velnam, un viņš bēgs no jums.

1.Pēt.5:8-9

Esiet skaidrā prātā, esiet modri. Jūsu pretinieks - velns - staigā apkārt kā rēcošs lauva un meklē, ko apēst. Pretojieties viņam, stingri savā ticībā, zinādami, ka tādas pašas ciešanas piedzīvo jūsu brālība visā pasaulē.

2.Tim.2:2

Tāpēc bēdziet no jaunības kaislībām un tiecieties pēc taisnības, ticības, mīlestības un miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds.

Galatiešiem 5:16

Bet es saku: staigājiet pēc Gara, un jūs neapmierināsiet miesas kārības.

1.Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, kas nebūtu parasta cilvēkam. Dievs ir uzticīgs, un Viņš neļaus tev tikt kārdinātam pāri savām spējām, bet līdz ar kārdinājumu Viņš dos arī glābšanās ceļu, lai tu varētu to izturēt.

Romiešiem 6:16

Vai jūs nezināt, ka, ja jūs kādam parādāt sevi kā paklausīgus vergus, jūs esat vergi tam, kam paklausa, - vai nu grēkam, kas ved uz nāvi, vai paklausībai, kas ved uz taisnību?

Jēkaba 4:4

Vai jūs, laulības pārkāpēji, nezināt, ka draudzība ar pasauli nozīmē ienaidu pret Dievu? Tādēļ ikviens, kas izvēlas draudzēties ar pasauli, kļūst par Dieva ienaidnieku.

1 Jāņa 2:15

Nemīliet pasauli un pasaules lietas. Ja kāds mīl pasauli, tajā nav Tēva mīlestības.

Mt.ev.5:29

Ja tava labā acs tev liek grēkot, izrauj to un izmet to ārā. Jo labāk, lai tu zaudētu vienu savu locekli, nekā lai visa tava miesa tiktu iemesta ellē.

Lūkas 11:4

Un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs paši piedodam visiem, kas mums ir parādā. Un neieved mūs kārdināšanā.

Grēka sekas

1. Mozus 2:17

Bet no laba un ļauna atziņas koka tev nebūs ēst, jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu noteikti mirsi.

Jesajas 59:1-2

Redzi, Tā Kunga roka nav sašaurināta, lai tā nevarētu glābt, un Viņa auss nav strupa, lai tā nevarētu dzirdēt, bet jūsu pārkāpumi ir nošķīruši jūs no jūsu Dieva, un jūsu grēki ir apslēpuši Viņa vaigu no jums, lai Viņš neklausās.

Romiešiem 6:23

Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvātā dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

1. Korintiešiem 6:9-10

Vai tad jūs nezināt, ka ļaundari nepiedzīs Dieva valstību? Neļaujieties maldiem: Dieva valstību nepiedzīs nedz netiklība, nedz elku kalpi, nedz laulības pārkāpēji, nedz laulības pārkāpēji, nedz laulības pārkāpēji, nedz vīrieši, kas ar vīriešiem staigā, nedz zagļi, nedz alkatīgie, nedz dzērāji, nedz apmelotāji, nedz krāpnieki.

Efeziešiem 5:5

Vai arī jūs varat būt droši, ka ikvienam, kas ir netikls vai netikls, vai kas ir mantkārīgs (tas ir, elku pielūdzējs), nav mantojuma Kristus un Dieva valstībā.

Jāņa evaņģēlijs 8:34

Jēzus tiem atbildēja: "Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: ikviens, kas dara grēku, ir grēka vergs."

2.Pēt.2:4

Jo, ja Dievs eņģeļus, kad tie grēkoja, nežēloja, bet iemeta tos ellē un ieslodzīja drūmās tumsas važās, lai tur tos turētu līdz tiesas spriedumam.

Jēkaba 3:16

Jo tur, kur valda greizsirdība un savtīgas ambīcijas, tur būs nekārtības un visāda veida ļaunums.

Atklāsmes grāmatā 20:12-15

Un es redzēju mirušos, lielus un mazus, stāvam troņa priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tad tika atvērta vēl viena grāmata, kas ir dzīvības grāmata. Un mirušos tiesāja pēc tā, kas bija ierakstīts grāmatās, pēc tā, ko viņi bija darījuši. Un jūra atdeva mirušos, kas tajā bija, nāve un ādere atdeva mirušos, kas tajās bija, un tie tika tiesāti katrs pēc tā, ko viņi bija darījuši.darīts. Tad nāve un ādere tika iemestas uguns ezerā. Tā ir otrā nāve, uguns ezers. Un, ja kāda vārds neatradās rakstīts dzīvības grāmatā, tas tika iemests uguns ezerā.

Atklāsmes gr.21:8

Bet bailīgajiem, neticīgajiem, necienīgajiem, kā arī slepkavām, netiklīgajiem, burvjiem, elku pielūdzējiem un visiem melīgajiem viņu daļa būs ezerā, kas deg ar uguni un sēru, kas ir otrā nāve.

Notiesāšana par grēku

Jāņa ev. 16:8

Un, kad Viņš nāks, Viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu.

Ebrejiem 4:12-13

Jo Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, asāks par jebkuru divslīpju zobenu, kas caururbj līdz dvēseles un gara, locītavu un smadzeņu šķelšanai un spēj saskatīt sirds domas un nodomus. Un neviena radība nav apslēpta no Viņa redzesloka, bet viss ir kails un atklāts Tā acīm, kam mums jākalpo.

Apustuļu darbi 17:30-31

Neziņas laikus Dievs neievēroja, bet zina, ka Viņš pavēl visiem cilvēkiem visur nožēlot grēkus, jo Viņš ir noteicis dienu, kad Viņš tiesās pasauli taisnībā caur cilvēku, kuru Viņš ir iecēlis, un par to Viņš visiem ir devis pārliecību, uzmodinot Viņu no miroņiem.

Kā stāties pretī grēkam draudzē?

Vēstulē galatiešiem 6:1

Brāļi un māsas, ja kāds tiek pieķerts grēkā, jums, kas dzīvojat Garā, vajadzētu šo cilvēku saudzīgi atjaunot. Bet raugieties uz sevi, citādi arī jūs varētu tikt kārdināti.

Mateja ev. 7:3-5

Kādēļ tu redzi, ka tavā brāļa acī ir raibums, bet neredzi, ka tavā paša acī ir baļķis? Vai kā tu vari sacīt savam brālim: "Ļauj man izņemt raibumu no tavas acs," ja tavā paša acī ir baļķis? Tu, liekuli, vispirms izņem baļķi no savas acs, un tad tu skaidri redzēsi, kā izņemt raibumu no sava brāļa acs.

Mateja ev. 18:15-17

Ja tavs brālis grēko pret tevi, ej un pastāsti viņam viņa vainu, tikai starp tevi un viņu. Ja viņš tevi uzklausa, tu esi ieguvis savu brāli. Bet, ja viņš tevi neuzklausa, ņem līdzi vienu vai divus citus, lai katra apsūdzība tiktu pierādīta ar divu vai trīs liecinieku liecībām. Ja viņš atsakās viņus uzklausīt, pastāsti par to draudzei. Un, ja viņš atsakās uzklausīt arī draudzi, lai viņš būtutev kā pagānam un muitniekam.

Lūkas ev. 17:3-4

Ja tavs brālis grēko, pārmet viņam, un, ja viņš nožēlo grēkus, piedod viņam, un, ja viņš grēko pret tevi septiņas reizes dienā un septiņas reizes vēršas pie tevis, sacīdams: "Es nožēloju grēkus," tev viņam jāpiedod.

Efeziešiem 5:11-12

Nevajag neko darīt ar tumsas neauglīgajiem darbiem, bet gan tos atmaskojiet. Ir kauns pat pieminēt to, ko nepaklausīgie dara slepeni.

1.Pēt.4:8

Pāri visam, mīliet viens otru dziļi, jo mīlestība pārklāj daudzus grēkus.

Grēku atzīšana

Psalms 32:5

Es atzinu savu grēku Tev, un es neslēpu savu netaisnību; es teicu: "Es atzīstu savus pārkāpumus Tam Kungam," un Tu man piedod mana grēka netaisnību.

Psalmi 51:1-2

Dievs, apžēlojies par mani pēc savas neizsīkstošās mīlestības, pēc savas lielās žēlsirdības izdzēsini manus pārkāpumus, nomazgā visu manu netaisnību un attīri mani no mana grēka.

Salamana pamācības 28:13

Kas slēpj savus pārkāpumus, tam nesekosies, bet, kas tos atzīst un atstāj, tas iemantos žēlastību.

1 Jāņa 1:8-9

Ja mēs sakām, ka mums nav grēku, mēs maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja mēs izsūdzam savus grēkus, Viņš ir uzticīgs un taisns, lai piedod mums grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības.

Jēkaba 4:8

Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Mazgājiet rokas, jūs, grēcinieki, un šķīstiet savas sirdis, jūs, divkosīgie.

Jēkaba 5:16

Tādēļ izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdzieties cits par citu, lai jūs tiktu dziedināti. Taisna cilvēka lūgšanai ir liels spēks, jo tā darbojas.

Atgriezties no grēka

Ecēhiēla 18:30

Atgriezieties un novērsiet visus savus pārkāpumus, lai netaisnība nebūtu jūsu pazudināšana.

Apustuļu darbi 2:38

Un Pēteris tiem sacīja: "Atgriezieties no grēkiem un ikviens no jums lai top kristīts Jēzus Kristus vārdā savu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu.

Apustuļu darbi 3:19

Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiktu izdzēsti.

Dievs piedod mūsu grēkus

Psalmi 103:9-13

Viņš ne mūžīgi žēlosies, ne mūžīgi paturēs savas dusmas. Viņš nerēķinās ar mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu pārkāpumiem. Jo cik augstu kā debesis ir virs zemes, tik liela ir Viņa nelokāmā mīlestība pret tiem, kas Viņu bīstas; cik tālu ir austrumi no rietumiem, tik tālu Viņš novērš no mums mūsu pārkāpumus. Kā tēvs izrāda žēlastību saviem bērniem, tāKungs izrāda līdzcietību tiem, kas Viņu bīstas.

Mihas 7:18-19

Kas ir tāds Dievs kā Tu, kas piedod netaisnību un pāriet pāri pārkāpumiem par sava mantojuma pārpalikumu? Viņš nesaglabā savas dusmas mūžīgi, jo Viņš priecājas par nemainīgu mīlestību. Viņš atkal apžēlosies par mums, Viņš mūsu netaisnību saplosīs ar kājām. Tu visus mūsu grēkus iemetīsi jūras dzīlēs.

Ecēhiēla 36:25-27

Es jūs aplaistīšu ar tīru ūdeni, un jūs būsiet šķīsti no visām savām nešķīstībām, un no visiem jūsu elkiem Es jūs šķīstīšu. Un Es jums došu jaunu sirdi, un jaunu garu Es ielieku jūsos. Un Es izņemšu akmens sirdi no jūsu miesas un došu jums miesas sirdi. Un Es ielieku Savu Garu jūsos un liku jums staigāt pēc Maniem likumiem un rūpēties, lai jūs ievērotu Manus noteikumus.

Kas ir nepiedodamais grēks?

Mateja 12:31-32

Tādēļ Es jums saku: ikviens grēks un zaimošana cilvēkiem tiks piedota, bet zaimošana pret Garu netiks piedota. Un ikvienam, kas sacīs vārdu pret Cilvēka Dēlu, tiks piedots, bet, kas sacīs pret Svēto Garu, netiks piedots ne šajā, ne nākamajā mūžā.

Marka 3:28-29

"Patiesi, patiesi Es jums saku: visi grēki tiks piedoti cilvēku bērniem, un visi zaimošanas vārdi, ko tie sacīs, bet, kas zaimo Svēto Garu, tam nekad netiks piedots, bet viņš ir vainīgs mūžīgā grēkā.""

Grēku piedošana caur Jēzu Kristu

Jesajas 53:5

Bet Viņš tika caurdurts mūsu pārkāpumu dēļ, Viņš tika satriekts mūsu vainu dēļ; uz Viņu gulēja sods, kas mums nesa mieru, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

1 Pētera 2:24

Viņš pats nesa mūsu grēkus savā miesā pie krusta, lai mēs varētu mirt grēkiem un dzīvot taisnībai; "ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti."

1 Jāņa 2:2

Viņš ir gandarījums par mūsu grēkiem, un ne tikai par mūsu, bet arī par visas pasaules grēkiem.

Romiešiem 5:8

Bet Dievs parāda savu mīlestību pret mums ar to, ka, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, Kristus nomira par mums.

2. Korintiešiem 5:21

Mūsu dēļ Viņš Viņu, kas nepazina grēku, darīja par grēku, lai mēs Viņā kļūtu par Dieva taisnību.

Efeziešiem 1:7

Viņā mums ir pestīšana caur Viņa asinīm, mūsu pārkāpumu piedošana, saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību.

Kolosiešiem 1:13-14

Viņš mūs ir atbrīvojis no tumsas valstības un pārcēlis uz sava mīļotā Dēla valstību, kurā mums ir izpirkšana, grēku piedošana.

Ebrejiem 9:28

Tātad Kristus tika upurēts vienreiz, lai atņemtu grēkus daudziem; un Viņš parādīsies otrreiz, nevis lai nestu grēku, bet lai atnestu glābšanu tiem, kas Viņu gaida.

Jāņa ev. 3:16-17

Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs nav sūtījis savu Dēlu pasaulē, lai pasaule tiktu nosodīta, bet lai pasaule caur Viņu tiktu pestīta.

Piedodiet cits citam

Mt.ev.6:14

Jo, ja jūs piedodat citiem cilvēkiem, kad viņi grēko pret jums, tad arī jūsu Debesu Tēvs jums piedos.

Efeziešiem 4:32

Esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodot cits citam, kā Kristū Dievs jums ir piedevis.

Nogalināt miesas grēkus

Romiešiem 8:12-13

Tātad, brāļi, mēs neesam parādā miesai, lai dzīvotu saskaņā ar miesu. Jo, ja jūs dzīvosiet saskaņā ar miesu, jūs mirsiet, bet, ja jūs ar Garu nonāvēsiet miesas darbus, jūs dzīvosiet.

Kolosiešiem 3:5-6

Tādēļ nāvei nododiet visu, kas pieder jūsu zemes dabai: netiklību, nešķīstību, kārību, ļaunas kārības un alkatību, kas ir elkdievība. To dēļ nāk Dieva dusmas.

1.Korintiešiem 6:19-20

Vai arī jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara templis jūsos, kuru jūs esat saņēmuši no Dieva? Jūs neesat savējie, jo jūs esat pirkti par dārgu cenu. Tāpēc pagodiniet Dievu savā miesā.

Romiešiem 6:16-19

Vai jūs nezināt, ka, ja jūs kādam sevi pasniedzat kā paklausīgus vergus, jūs esat vergi tam, kam paklausāt, - vai nu grēkam, kas ved uz nāvi, vai paklausībai, kas ved uz taisnību? Bet paldies Dievam, ka jūs, kas kādreiz bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi mācības standartam, kuram bijāt uzticēti, un, atbrīvoti no grēka, esatkļūt par taisnības vergiem. Es runāju cilvēciskā valodā, jo jūs esat dabiski ierobežoti. Jo, kā jūs kādreiz savus locekļus pasniedzāt kā nešķīstības un bezdievības vergus, kas noved pie vēl lielākas bezdievības, tā tagad pasniedziet savus locekļus kā taisnības vergus, kas ved pie svētdarīšanas.

1.Jāņa ev.3:6-10

Neviens, kas paliek Viņā, neturpina grēkot; neviens, kas turpina grēkot, nav Viņu ne redzējis, ne pazinis. Bērniņi, lai neviens jūs nemaldina. Kas piekopj taisnību, tas ir taisns, kā Viņš ir taisns. Kas piekopj grēku, tas ir no velna, jo velns grēko jau no paša sākuma. Dieva Dēls parādījās tādēļ, lai iznīcinātu velna darbus. Nevienskas dzimis no Dieva, dara grēku, jo Dieva sēkla paliek viņā, un viņš nevar turpināt grēkot, jo ir dzimis no Dieva. No tā ir redzams, kas ir Dieva bērni un kas velna bērni: kas nepraktizē taisnību, tas nav no Dieva, tāpat kā tas, kas nemīl savu brāli.

Ebrejiem 10:26

Jo, ja pēc patiesības atziņas saņemšanas mēs turpinām apzināti grēkot, tad mums vairs nav upura par grēkiem.

Ebrejiem 12:1

Tāpēc, tā kā mūs ieskauj tik liels liecinieku mākonis, nolieciet arī mēs visus smagumus un grēkus, kas tik cieši pieķeras, un ar izturību skrieniet mums nolikto skrējienu.

Brīvība no grēka Pantiņi

Romiešiem 6:6

Mēs zinām, ka mūsu vecais "es" tika krustā sists kopā ar Viņu, lai grēka miesa tiktu iznīcināta un mēs vairs nebūtu grēka vergi.

Romiešiem 6:14

Jo grēkam nebūs varas pār jums, jo jūs neesat zem bauslības, bet zem žēlastības.

Romiešiem 6:22

Bet tagad, kad esat atbrīvoti no grēka un kļuvuši par Dieva vergiem, augļi, ko gūstat, ved uz svētdarīšanu un tās mērķi - mūžīgo dzīvi.

Romiešiem 8:2

Jo dzīvības Gara likums Kristū Jēzū jūs ir atbrīvojis no grēka un nāves likuma.

Jāņa ev. 8:34-36

Jēzus tiem atbildēja: "Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: ikviens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek namā mūžīgi, bet dēls paliek mūžīgi. Tātad, ja Dēls jūs dara brīvus, tad jūs patiesi būsiet brīvi."

2. Korintiešiem 5:17

Tādēļ, ja kāds ir Kristū, tas ir jauns radījums. Vecais ir pagājis, redzi, jaunais ir nācis.

Titam 2:11-14

Jo ir parādījusies Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, māca mūs atteikties no bezdievības un pasaulīgām kaislībām un dzīvot savaldīgi, godīgi un dievbijīgi šajā laikmetā, gaidot mūsu svētīgo cerību, mūsu lielā Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus godības parādīšanos, kas sevi par mums atdeva, lai atpestītu mūs no visas bezdievības un šķīstītu sev tautu, laiViņa īpašums, kas ir dedzīgi labiem darbiem.

1.Pēt.4:1

Tā kā Kristus cieta miesā, tad arī jūs apbruņojieties ar tādu pašu domāšanu, jo, kas ir cietis miesā, tas ir pārstājis grēkot.

1 Jāņa 3:9

Neviens, kas dzimis no Dieva, nepraktizē grēkošanu, jo Dieva sēkla paliek viņā, un viņš nevar turpināt grēkot, jo viņš ir dzimis no Dieva.

Papildu resursi

Zemāk minētie izdevumi ir personīgi ieteikumi, kurus esmu uzskatījis par noderīgiem savai personīgajai garīgajai izaugsmei. Es ceru, ka arī jums tie būs noderīgi.

Džona Ouena grēka un kārdinājuma pārvarēšana

Šie ieteiktie resursi ir nopērkami Amazon. Noklikšķinot uz attēla, jūs nokļūsiet Amazon veikalā. Kā Amazon asociētais darbinieks es nopelnu procentus no pārdošanas apjoma no atbilstošiem pirkumiem. Ienākumi, ko nopelnu no Amazon, palīdz uzturēt šo vietni.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.