Jauna dzīve Kristū

John Townsend 14-06-2023
John Townsend

"Tādēļ, ja kāds ir Kristū, tad ir nācis jauns radījums: vecais ir pagājis, jaunais ir šeit!"

2. Korintiešiem 5:17

Kāda ir 2. vēstulē korintiešiem 5:17 teiktā nozīme?

2. vēstule korintiešiem ir otrā vēstule, ko apustulis Pāvils rakstīja Korintas draudzei. Korintas draudze bija jauna un daudzveidīga draudze, ko Pāvils bija dibinājis savā otrajā misijas ceļojumā. Tomēr pēc tam, kad Pāvils bija atstājis Korintu, draudzē radās problēmas, un viņš uzrakstīja vairākas vēstules kā atbildi uz šīm problēmām.

Vēstulē 2. Korintiešiem Pāvils turpina risināt problēmas draudzē, kā arī aizstāv savu apustulību. Viņš runā par grūtībām un vajāšanām, ar kurām viņš ir saskāries kā apustulis, bet arī par mierinājumu un iedrošinājumu, ko viņš ir saņēmis no Dieva.

Pāvils 5. nodaļā runā par ticīgā nākotni un tagadni Kristū. Viņš mudina korintiešus koncentrēties uz to, kas ir mūžīgs, nevis uz īslaicīgām lietām. Viņš runā arī par to, kāda būs ticīgā augšāmcelšanās miesa un kā tā atšķirsies no mūsu tagadējās miesas.

Vēstulē 2. Korintiešiem 5:17 Pāvils raksta: "Tātad, ja kāds ir Kristū, tad jauna radība ir nākusi: vecais ir pagājis, jaunais ir klāt!" Šis pants uzsver ticības Kristum pārveidojošo spēku. Tas parāda, ka, kad mēs ticam Jēzum, mēs kļūstam jauni un mums tiek dota iespēja dzīvot jaunu dzīvi, atbrīvojoties no grēka un nāves verdzības.

Jaunās dzīves Kristū priekšrocības

Bībele māca, ka mēs esam glābti no žēlastības caur ticību Jēzum Kristum, kas rada ticīgajā jaunu dzīvi.

Vēstulē efeziešiem 2:8-9 ir teikts: "Jo jūs esat pestīti no žēlastības, ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, nevis ar darbiem, lai neviens nevarētu lepoties."

Jņ.ev.1:12 ir teikts: "Bet visiem, kas Viņu uzņēma, kas tic Viņa Vārdam, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem."

1.Jāņa 5:1 ir teikts: "Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva."

Bībele māca, ka ticība Jēzum Kristum ir vienīgais veids, kā saņemt pestīšanu un jaunu dzīvi Viņā. Šī ticība ietver Jēzus atzīšanu par Kungu, ticību, ka Viņš ir miris par mūsu grēkiem un augšāmcēlies, un apņemšanos sekot Viņam kā mūsu Kungam un Glābējam.

Skatīt arī: 23 Bībeles panti par žēlastību

Ir svarīgi atzīmēt, ka šī jaunā dzīve Kristū nav nopelnīta ar labiem darbiem vai mūsu pašu pūlēm, bet tā ir Dieva dāvana, kas mums tiek piedāvāta caur ticību Jēzum.

Mūsu jaunajai dzīvei Kristū ir daudz priekšrocību, dažas no tām ir šādas:

Grēku piedošana

Vēstulē efeziešiem 1:7 ir teikts: "Viņā mums ir pestīšana caur Viņa asinīm, grēku piedošana, saskaņā ar Dieva žēlastības bagātību."

Taisnīgums

2. vēstulē korintiešiem 5:21 ir teikts: "To, kam nebija grēka, Dievs mūsu labā darīja par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība."

Mūžīgā dzīve

Jņ.ev.Jāņa ev.3:16 ir teikts: "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka Viņš atdeva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību."

Pieņemšana par Dieva bērniem

Vēstulē galatiešiem 4:5-7 ir teikts: "Dievs sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievas, dzimušu zem bauslības, lai izpirktu tos, kas dzimuši zem bauslības, lai mēs saņemtu adopciju uz dēla statusu. Tā kā jūs esat Viņa dēli, Dievs sūtīja mūsu sirdīs sava Dēla Garu, Garu, kas sauc: "Abba, Tēvs!" Tā jūs vairs neesat vergi, bet Dieva bērni, un, tā kā jūs esat Viņa bērni, tad Dievs jūs ir darījis arī par mantiniekiem."

Svētā Gara mājošana

Vēstulē romiešiem 8:9-11 ir teikts: "Bet jūs neesat miesā, bet Garā, ja Dieva Gars mājo jūsos. Kam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam. Bet, ja Kristus ir jūsos, lai gan miesa ir mirusi grēka dēļ, bet Gars ir dzīvība taisnības dēļ. Ja jūsos mājo Gars Tā, kas uzmodināja Jēzu no miroņiem, tad tas, kas uzmodināja Kristu Jēzu nomirušie dos dzīvību arī jūsu mirstīgajām miesām caur savu Garu, kas mājo jūsos."

Piekļuve Dievam

Vēstulē efeziešiem 2:18 ir teikts: "Jo caur Viņu mums abiem ir pieeja pie Tēva vienā Garā."

Miers ar Dievu

Vēstulē romiešiem 5:1 ir teikts: "Tātad, tā kā mēs ticībā esam attaisnoti, mums ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu."

Spēks pārvarēt grēku

Vēstulē romiešiem 6:14 ir teikts: "Jo grēks vairs nebūs jūsu kungs, jo jūs neesat zem bauslības, bet zem žēlastības."

Jaunā dzīve Kristū sniedz daudz priekšrocību. Šīs priekšrocības nāk kā Dieva dāvana, kas mums tiek piedāvāta caur ticību Jēzum Kristum. Šī ticība ietver Jēzus atzīšanu par Kungu, ticību, ka Viņš ir miris par mūsu grēkiem un augšāmcēlies, un apņemšanos sekot Viņam kā savam Kungam un Glābējam. Šī jaunā dzīve Kristū rada pārvērtības un pārmaiņas mūsu sirdīs un prātos, liekot mums dzīvot dzīvi, kas godā.un slavē Dievu.

Skatīt arī: 19 iedvesmojoši Bībeles panti par Pateicības dienu

Lūgšana par jaunu dzīvi Kristū

Debesu Tēvs,

Šodien es nāku pie Tevis pazemībā un grēku nožēlā. Es atzīstu, ka esmu kritušais, ka man trūkst Tavas godības un ka man ir vajadzīga Tava piedošana un glābšana. Es ticu, ka Jēzus ir Dieva Dēls, ka Viņš ir miris pie krusta par maniem grēkiem un ka Viņš trešajā dienā augšāmcēlās, pārvarot nāvi un grēku.

Es ar savu muti apliecinu, ka Jēzus ir Kungs, un savā sirdī ticu, ka Dievs Viņu ir uzmodinājis no mirušajiem.Es lūdzu, lai Tu piedod man man manus grēkus, nāc manā dzīvē, izmaini manu sirdi un dari mani par jaunu radījumu Kristū.

Es pieņemu glābšanas dāvanu, ko Tu man esi brīvi dāvājis, un lūdzu Tava Svētā Gara spēku, lai tas mani vadītu manā jaunajā dzīvē. Palīdzi man pieaugt Tavā Vārda izpratnē un dzīvot tā, lai es Tev būtu tīkams.

Es lūdzu, lai Tu mani izmantotu, lai es būtu gaisma šajā pasaulē, lai dalītos savā mīlestībā un patiesībā ar tiem, kas man apkārt, un lai nesu slavu Tavam Vārdam.

Pateicos Tev, Kungs, par jaunās dzīves dāvanu Kristū. Es Tevi slavēju un godinu tagad un mūžīgi. Amen.

Turpmākām pārdomām

Bībeles panti par ticību

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.