Jēzus valdīšana

John Townsend 16-06-2023
John Townsend

"Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls;

un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārdu sauks brīnišķīgs padomdevējs, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera kņazs."

Jesajas 9:6

Kāda ir Jesajas 9:6 nozīme?

Jēzus ir mūžīgais Dieva Dēls, kas pieņēmis miesu un dzīvojis mūsu vidū (Jņ.ev.1:14). Jēzus piedzima mūsu pasaulē kā bērns, un Viņš valda Dieva valstībā kā mūsu Glābējs un Kungs.

Četri tituli, kas Jēzum doti šajā pantā - Brīnišķīgais padomdevējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs un Miera Kungs - runā par dažādajām lomām, kas Jēzum ir Dieva Valstībā. Viņš ir brīnišķīgs padomdevējs, kas piedāvā gudrību un vadību tiem, kas Viņu meklē. Viņš ir varens Dievs, kas ir uzvarējis mūsu grēka un nāves ienaidniekus. Viņš ir mūžīgais Tēvs, kas ir radītājs, atpestītājs un uzturētājs.Un Viņš ir Miera Kungs, kas samierina pasauli ar Dievu. Tikai Kristū mēs atrodam savu patieso un pastāvīgo mieru.

Skatīt arī: Dievs ir taisnīgs - Bībeles pantiņi

Brīnišķīgs padomdevējs

Mēs kā ticīgie esam svētīti, ka Jēzus ir mūsu brīnišķīgais padomdevējs, kas mums piedāvā gudrību un norādījumus, kā dzīvot Dievam tīkamā veidā. Ar saviem vārdiem un darbiem Jēzus mums dod padomus par trim galvenajiem priekšnoteikumiem, kas ir būtiski, lai sekotu Viņam un piedzīvotu Viņa glābšanas pilnību.

Pirmais imperatīvs ir nožēlot grēkus. Jēzus bieži aicina savus sekotājus nožēlot grēkus jeb novērsties no grēka un pievērsties Dievam. Mt.4:17 Jēzus saka: "Atgriezieties, jo tuvojas debesu valstība." Šis pants mums atgādina, ka Dieva valstība ir tuvu un ka mums ir jāatgriežas no grēka un jāpieņem Dieva mīlestība un žēlastība. Atgriežoties un pievēršoties Dievam, mēs varam piedzīvotViņa piedošanas un pestīšanas pilnība.

Otrais imperatīvs ir meklēt vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību. Mateja evaņģēlija 6:33 Jēzus saka: "Bet meklējiet vispirms Viņa valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums arī tiks dots." Šis pants mums atgādina, ka mūsu galvenajam mērķim jābūt Dieva meklējumiem un dzīvei paklausībā Viņa gribai. Kad mēs priekšroku dodam Dievam un Viņa valstībai, nevis savām vēlmēm un centieniem, Viņšnodrošinās visas mūsu vajadzības.

Trešais imperatīvs ir mīlēt Dievu un mīlēt citus. Mt.ev.22:37-40 Jēzus saka: "Mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds, no visas dvēseles un no visa sava prāta. Tas ir pirmais un lielākais bauslis. Un otrs ir tam līdzīgs: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Uz šiem diviem baušļiem balstās visa Bauslība un pravieši." Šis pants māca mūs, ka mīlēt Dievu un mīlēt citus.Tas mums atgādina, ka mūsu attiecības ar Dievu ir vissvarīgākā lieta un ka mīlestība pret citiem ir šo attiecību dabiska izpausme.

Cenšoties sekot Jēzum un dzīvot paklausībā Viņa gribai, mēs varam atrast cerību un vadību šajos trīs imperatīvos. Lai, sekojot Jēzum, mūsu brīnišķīgajam padomdevējam, mēs nožēlojam grēkus, vispirms meklējam Dieva valstību un mīlam Dievu un citus ar visu savu sirdi, prātu, dvēseli un spēku.

Varenais Dievs, mūžīgais Tēvs

Ko nozīmē, ka Jēzus tiek saukts par vareno Dievu, mūžīgo Tēvu?

Jēzus ir Dievs, Trīsvienības otrā persona. Viņš ir visvarenais un visu zinošais. Viņš ir visuma un visa, kas tajā ir, radītājs, un nav nekā, kas būtu ārpus Viņa kontroles vai saprašanas. Viņš ir suverēns Kungs pār visu, un viss pastāv Viņa godam un mērķim (Kol.1:15-20).

Jēzus spēks nav abstrakts jēdziens. Tas ir kaut kas tāds, kam ir taustāma ietekme uz mūsu dzīvi. Ar savu nāvi un augšāmcelšanos Jēzus ir uzvarējis grēka ienaidniekus (1.Pēt.2:24) un nāvi (1.Tim.2:10), kas reiz turēja mūs gūstā. Pateicoties Viņa upurim, mēs tagad varam saņemt grēku piedošanu un cerību uz mūžīgo dzīvi ar Dievu.

Miera princis

Caur Jēzu Dievs samierināja ar Sevi visas lietas, "vai tās, kas ir virs zemes, vai tās, kas ir debesīs, darīdams mieru caur Viņa asinīm, kas izlietas pie krusta" (Kol.1:20).

Ar savu nāvi pie krusta Jēzus samaksāja par mūsu grēku un samierināja mūs ar Dievu. Viņš nojauca grēka radīto šķirtības barjeru starp mums un ļāva mums veidot attiecības ar Dievu.

Bet miers, ko nes Jēzus, nav īslaicīgs miers, tas ir mūžīgs miers. Jņ.ev.14:27 Jēzus saka: "Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu. Es jums nedodu to, ko pasaule dod. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai jūs nebīstas." Miers, ko sniedz Jēzus, nav īslaicīga emocija, bet dziļš un pastāvīgs miers, kurā mēs atrodam savu mūžīgo labklājību.

Skatīt arī: 50 Bībeles panti par grēku nožēlošanu - Bībeles lappuses

Tāpēc pateiksimies Jēzum, mūsu Miera Kņazam, par to, ka Viņš mūs samierina ar Dievu un dāvā mums mūžīgo mieru. Uzticēsimies Viņam un sekosim Viņam, zinot, ka Viņš vienmēr ir ar mums un nekad mūs neatstās un nepametīs.

Dienas lūgšana

Dārgais Dievs,

Mēs Tevi slavējam un pateicamies par Tava Dēla Jēzus dāvanu.

Mēs pateicamies par gudrību un vadību, ko mums sniedz Jēzus kā mūsu Padomdevējs. Mēs paļaujamies uz Viņa perfektu sapratni un vēlmi vadīt mūs pa pareizo ceļu.

Mēs Tevi slavējam par Jēzus, mūsu Varenā Dieva un Mūžīgā Tēva, spēku un varenību. Mēs paļaujamies uz Viņa suverenitāti pār visām lietām un uz to, ka Viņam nekas nav par grūtu.

Mēs Tevi slavējam par mieru, ko nes Jēzus kā mūsu Miera Princis. Mēs ticam Viņa spējai samierināt mūs ar Tevi un sniegt mums mūžīgā miera dāvanu.

Mēs lūdzam, lai mēs ar katru dienu tuvotos Jēzum un pilnīgāk uzticētos Viņam. Lai mēs sekojam Viņam un cenšamies godāt Viņu visā, ko darām.

Jēzus vārdā mēs lūdzam: Amen.

Turpmākām pārdomām

Jēzus, mūsu miera princis

Bībeles panti par mieru

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.