Kas ir Gara dāvanas? - Bībeles lappuse

John Townsend 06-06-2023
John Townsend

Zemāk sniegtais Bībeles pantu saraksts par Gara dāvanām palīdz mums saprast, kāda loma mums ir Kristus miesā. Dievs apveltī ikvienu kristieti ar Gara dāvanām, lai viņš varētu nodoties Dievam un stiprināt draudzi kristīgai kalpošanai.

Pirmo reizi garīgās dāvanas ir pieminētas Jesajas grāmatā. Jesaja pravietoja, ka Tā Kunga Gars balstīsies uz Mesiju, dodot viņam garīgās dāvanas, lai viņš varētu pildīt Dieva misiju. Agrīnā baznīca uzskatīja, ka šīs pašas Gara dāvanas tika piešķirtas Jēzus sekotājiem kristībā, ļaujot mums nodoties Dievam.

Apustulis Pāvils mācīja, ka garīgie augļi rodas Jēzus sekotājiem, kad viņi nožēlo grēkus un pakļauj savu dzīvi Svētā Gara vadībai. Gara augļi ir kristiešu tikumi, kas parāda Kristus dzīvi caur uzticīgiem Jēzus sekotājiem. Tie ir pretēji miesas augļiem, kas rodas, ja cilvēki dzīvo, lai apmierinātu savas egoistiskās vēlmes.neatkarīgi no Dieva.

Vēstulē efeziešiem Pāvils norāda, ka Jēzus ir devis draudzei apdāvinātus cilvēkus, lai tie sagatavotu svētos kalpošanas darbam. Daži šos apdāvinātos vadītājus dēvē par pieckārtējām draudzes kalpošanām. Cilvēki, kas kalpo šajās lomās, sagatavo citus ticīgos Dieva misijas veikšanai pasaulē, izplatot evaņģēliju nepazīstamām cilvēku grupām (apustuļi), aicinot kristiešus nožēlot grēkus unsavus grēkus un dzīvot Kristum (pravieši), dalīties labajā vēsti par pestīšanu ticībā Jēzum (evaņģēlisti), rūpēties par Dieva tautas garīgajām vajadzībām (mācītāji) un mācīt kristīgo mācību (skolotāji).

Ja cilvēki nedarbojas visās piecās stratēģiskajās kalpošanās, draudze sāk stagnēt: tā padodas sekulārajai kultūrai, kļūst izolēta, novēršoties no pasaules, zaudē dedzību garīgajās praksēs un krīt ķecerībā.

Pēteris runā par garīgajām dāvanām divās plašās kategorijās - runāšana Dieva vārdā un kalpošana Dievam, kas bieži tiek uzskatītas par divu amatu galvenajiem pienākumiem draudzē - vecākie, kas māca kristīgo mācību, lai celtu draudzi, un diakoni, kas kalpo Dievam un citiem.

Garīgās dāvanas, kas minētas 1. vēstulē korintiešiem 12 un Vēstulē romiešiem 12, ir žēlastības dāvanas, ko Dievs devis, lai iedrošinātu draudzi. Šīs dāvanas atspoguļo Dieva žēlastību, kas izpaužas caur cilvēkiem Svētā Gara spēkā. Šīs dāvanas Dievs dod tiem, kurus Viņš izvēlas. Pāvils mācīja Korintas draudzi lūgt par garīgajām dāvanām, īpaši lūdzot par "augstākām" dāvanām, lai draudzevarētu efektīvi liecināt pasaulei.

Katram kristietim ir sava loma Dieva dievišķajā plānā. Dievs apveltī savus ļaudis ar garīgām dāvanām, lai apbruņotu viņus kalpošanai Dievam. Baznīca ir visveselākā tad, kad katrs izmanto savas dāvanas Dieva tautas savstarpējai celtniecībai.

Es ceru, ka šie Bībeles panti par Gara dāvanām palīdzēs jums atrast savu vietu draudzē un dos jums spēku dzīvot dzīvi, kas pilnībā veltīta Dievam. Pēc tam, kad būsiet veltījuši laiku, lai izlasītu šos pantus par garīgajām dāvanām, izmēģiniet šo tiešsaistes garīgo dāvanu inventāru.

Gara dāvanas

Jesajas 11:1-3

No Jesajas celma izies dzinums, un zars no viņa saknēm nesīs augļus. Un uz viņa balstīsies Tā Kunga Gars, Gars gudrības un saprašanas, Gars padoma un spēka, Gars atziņas un bijības no Tā Kunga. Un viņa prieks būs bijībā no Tā Kunga.

 1. Gudrība

 2. Izpratne par

 3. Konsultants

 4. Spēks (Spēks)

 5. Zināšanas

 6. Uzticība (dievbijība - prieks par Kungu)

 7. Bailes no Tā Kunga

Rom.12:4-8

Jo, kā vienā miesā mums ir daudz locekļu, bet visiem locekļiem nav vienādas funkcijas, tā arī mēs, lai arī daudzi, esam viena miesa Kristū un katrs no mums ir viens otra loceklis.

Tā kā mums ir dažādas dāvanas, kas atkarīgas no mums dotās žēlastības, izmantosim tās: ja pravietošana - proporcionāli savai ticībai; ja kalpošana - kalpošanā; tas, kas māca - mācīšanā; tas, kas pamāca - pamācīšanā; tas, kas mudina - pamācīšanā; tas, kas ziedo - dāsnumā; tas, kas vada - ar dedzību; tas, kas dara žēlsirdības darbus - ar prieku.

Skatīt arī: Meklējot mierinājumu Dieva apsolījumos: Devokcija par Jāņa ev. 14:1 - Bībeles lappuse
 1. Pravietojums

 2. Apkalpo

 3. Mācības

 4. Pamudinājums

 5. Dāvināšana

 6. Vadība

 7. Mercy

1. Korintiešiem 12:4-11

Tagad ir dažādas dāvanas, bet viens un tas pats Gars; un ir dažādas kalpošanas, bet viens un tas pats Kungs; un ir dažādas darbības, bet tas pats Dievs ir tas pats, kas tās visas ikvienā dara iespējamas. Katram tiek dota Gara izpausme kopējam labumam.

Jo vienam caur Garu tiek dota gudrības izteikšana, citam - atziņas izteikšana saskaņā ar to pašu Garu, citam - ticība saskaņā ar to pašu Garu, citam - dziedināšanas dāvanas saskaņā ar vienu Garu, citam - brīnumu darīšana, citam - pravietošana, citam - spēja atšķirt garus, citam - dažādu veidu mēles, citam - tulkošana.valodu.

Visus šos cilvēkus pilnvaro viens un tas pats Gars, kas katram piešķir to, kā Viņš vēlas.

 1. Gudrības vārds

 2. Zināšanu vārds

 3. Ticība

 4. Dziedināšanas dāvanas

 5. Brīnumi

 6. Pravietojums

 7. Stipro alkoholisko dzērienu atšķiršana

 8. Valodas

 9. Valodu tulkošana

1. Korintiešiem 12:27-30

Tagad jūs esat Kristus miesa un katrs atsevišķi esat tās locekļi.

Un Dievs ir iecēlis draudzē pirmkārt apustuļus, otrkārt praviešus, treškārt skolotājus, tad brīnumus, tad dziedināšanas dāvanas, palīdzēšanas dāvanas, pārvaldīšanas dāvanas un dažādas mēlēs runāšanas dāvanas.

Vai visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir skolotāji? Vai visi dara brīnumus? Vai visiem ir dziedināšanas dāvanas? Vai visi runā mēlēs? Vai visi tulko? Bet dedzīgi vēlieties augstākas dāvanas.

 1. Apustulis

 2. Pravietis

 3. Skolotājs

 4. Brīnumi

 5. Dziedināšanas dāvanas

 6. Palīdz

 7. Administrācija

 8. Valodas

1.Pēt.4:10-11

Katrs, kas saņēmis dāvanu, lai kalpo cits citam kā labi Dieva daudzveidīgās žēlastības pārvaldnieki: kas runā, kā tas, kas runā Dieva vēsti; kas kalpo, kā tas, kas kalpo ar spēku, ko Dievs dod, - lai visā tiktu pagodināts Dievs caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara mūžīgi mūžos. Amen.

 1. Runāšanas dāvanas

 2. Kalpošanas dāvanas

Efeziešiem 4:11-16

Un Viņš ir devis apustuļus, praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam, Kristus miesas celšanai, līdz mēs visi sasniegsim ticības un Dieva Dēla atziņas vienotību, līdz pieaugsim vīrišķībā, līdz Kristus pilnības augumam, lai mēs vairs nebūtu bērni, ko mētājas viļņi.un vesti no katra mācības vēja, no cilvēku viltības, no viltīgiem nodomiem un viltīgiem plāniem.

Skatīt arī: 12 svarīgākie Bībeles panti par tīru sirdi

Drīzāk, runājot patiesību mīlestībā, mums visādā veidā jāaug Viņā, kas ir galva, Kristū, no kura visa miesa, kas savienota un turēta kopā ar katru locītavu, ar ko tā ir apgādāta, kad katra daļa darbojas pareizi, liek miesai augt tā, ka tā pati sevi ceļ mīlestībā.

 1. Apustuļi

 2. Pravieši

 3. Evaņģēlisti

 4. Gani

 5. Skolotāji

Svētais Gars tiek izliets, dodot garīgās dāvanas.

Joēla 2:28

Un pēc tam notiks tā, ka Es izliešu savu garu uz visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, jūsu vecie vīri sapņos sapņus un jūsu jaunekļi redzēs vīzijas.

Apustuļu darbi 2:1-4

Kad pienāca Vasarsvētku diena, viņi visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un pēkšņi no debesīm atskanēja skaņa, kas līdzinājās spēcīgam brāzmainam vējam, un tas piepildīja visu namu, kurā viņi sēdēja. Un tiem parādījās dalītas uguns mēles, kas gulēja uz katra no viņiem. Un viņi visi bija Svētā Gara piepildīti un sāka runāt citās mēlēs, jo Gars deva tiem izrunu.

Gara augļi

Vēstulē galatiešiem 5:22-23

Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, lēnprātība, atturība; pret tādām lietām nav likuma.

 1. Mīlestība

 2. Joy

 3. Miers

 4. Pacietība

 5. Labestība

 6. Labestība

 7. Uzticība

 8. Maigums

 9. Paškontrole

Lūgšana par Gara dāvanām

Debesu Tēvs,

Visas labās lietas nāk no Tevis. Tu esi visu labo un pilnīgo dāvanu devējs. Tu zini mūsu vajadzības, pirms mēs lūdzam, un esi uzticīgs, lai dotu labas dāvanas saviem bērniem. Tu mīli savu draudzi un sagatavo mūs katram labam darbam Jēzū Kristū.

Es atzīstu, ka ne vienmēr esmu labs Tavu žēlastības dāvanu pārvaldnieks. Mani novērš pasaules rūpes un manas savtīgās vēlmes. Lūdzu, piedod man manu egocentrismu un palīdzi man dzīvot dzīvi, kas pilnībā veltīta Tev.

Pateicos par žēlastības dāvanām, ko Tu man esi devis. Es saņemu Tavu Garu un dāvanas, ko Tu sniedz, lai celtu Tavu draudzi.

Lūdzu, dodiet man (konkrētas dāvanas), lai palīdzētu man celt draudzi kristīgai kalpošanai.

Palīdzi man izzināt Tavu konkrēto gribu attiecībā uz manu dzīvi un lomu, kas man ir jāpilda Tavā draudzē. Palīdzi man izmantot dāvanas, ko Tu man jau esi devis, lai celtu Tavu draudzi un veicinātu Tavu valstību uz zemes, kā tas ir debesīs. Palīdzi man saglabāt koncentrēšanos uz Taviem plāniem un nepadoties ienaidnieka vilcināšanai, kas cenšas nozagt to, kas pieder Tev: manu mīlestību, manu uzticību, manas dāvanas un manu kalpošanu.

Jēzus vārdā es lūdzu. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.