Ko Bībelē nozīmē vārds Cilvēka Dēls?

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Ievads

Jēdziens "Cilvēka Dēls" atkārtojas visā Bībelē, parādoties dažādos kontekstos ar dažādām nozīmēm. No pravietiskajām Daniēla vīzijām un Ecehiēla kalpošanas līdz pat Jēzus dzīvei un mācībai - Cilvēka Dēlam ir nozīmīga vieta Bībeles stāstījumā. Šajā visaptverošajā bloga ierakstā mēs iedziļināsimies Cilvēka Dēla nozīmē Bībelē, pētot tā.nozīme dažādos kontekstos, ar to saistītie pravietojumi un tā daudzpusīgā loma Jaunajā Derībā.

Skatīt arī: 67 pārsteidzoši Bībeles panti par mīlestību

Cilvēka Dēls Vecajā Derībā

Daniēla vīzija (Daniēla 7:13-14)

Daniēla grāmatā termins "Cilvēka Dēls" parādās pravietiskas vīzijas kontekstā, ko saņem pravietis Daniēls. Šī vīzija attēlo kosmisko konfliktu starp zvēriem, kas pārstāv zemes valstības, un "Dienu Seno", kas pārstāv Dievu. Šajā vīzijā Daniēls redz figūru, kas ir atšķirīga no cilvēku valstībām un ir cieši saistīta ar Dieva dievišķo varu.Daniēla 7:13-14 pilns citāts ir šāds:

"Savā nakts vīzijā es uzlūkoju, un tur man priekšā bija kāds, kas līdzīgs Cilvēka dēlam, kas nāca ar debesu mākoņiem. Viņš tuvojās Dienu Vecākajam un tika ievests Viņa priekšā. Viņam tika dota vara, gods un suverēna vara; visas tautas un visu valodu tautas Viņu pielūdza. Viņa kundzība ir mūžīga kundzība, kas nepazudīs, un Viņa valstība ir tāda, kas nekad nebūsiznīcināti."

Daniēla vīzijā Cilvēka Dēls ir attēlots kā debesu tēls, kuram Dienu Senais ir piešķīris varu, godību un suverēnu varu. Šis tēls ir pretstatā zemes valstībām, ko pārstāv zvēri, un viņa valstība ir aprakstīta kā mūžīga un neiznīcīga.

Daniēla grāmatas literārais konteksts ir būtisks, lai izprastu Cilvēka Dēla nozīmi šajā fragmentā. Daniēls ir sarakstīts laikā, kad Izraēla tauta piedzīvo lielus satricinājumus un vajāšanas, cīnoties par savas ticības saglabāšanu, saskaroties ar svešu varu. Daniēla grāmatas vīzijas, tostarp vīzija, kurā redzams Cilvēka Dēls, kalpo kā cerības avots.iedrošinājums jūdu tautai, apliecinot, ka Dievs joprojām kontrolē vēsturi un galu galā nodibinās Savu mūžīgo valstību.

Iekļaujot Cilvēka Dēlu savā pravietiskajā vīzijā, Daniēls uzsver dievišķo iejaukšanos, kas notiks cilvēces vēstures vidū. Cilvēka Dēls ir attēlots kā personība, kas darbosies Dieva tautas vārdā, nodrošinot tās galīgo atbrīvošanu un mūžīgās Dieva valstības nodibināšanu. Šis spēcīgais tēls būtu dziļi rezonējis Daniēla sākotnējā auditorijā.un turpina būt nozīmīgs lasītājiem arī šodien, kad mēs cenšamies izprast Cilvēka Dēla lomu plašākā Bībeles stāstījumā.

Cilvēka Dēls pret zemes zvēriem

Dieva valstības valdnieka kā "cilvēka dēla" un tautu valdnieku kā "zvēru" attēlojums ir dziļi nozīmīgs Bībeles stāstījumā. Šis kontrasts atkārto tēmas, kas atrodamas 1. Mozus 1.-3. Mozus grāmatā, kur cilvēce ir radīta pēc Dieva tēla, bet čūska, kas pretojas Dieva valdīšanai, ir attēlota kā zvērs. Izmantojot šos tēlus, Bībeles autori skaidri nošķirdievišķā kārtība un zemes varu korumpētā vara.

1. Mozus 1.-3. Mozus grāmatā Ādams un Ieva ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības, kas norāda uz viņu unikālo lomu kā Dieva pārstāvjiem uz zemes, kuri ir aicināti valdīt pār radību. Šī ideja valdīt kopā ar Dievu pār radību ir galvenais aspekts Bībeles izpratnē par cilvēces mērķi. Tomēr grēka ienākšana caur čūskas maldināšanu izkropļo šo dievišķo tēlu, jocilvēce atsvešinās no Dieva un Viņa sākotnējā nodoma.

Cilvēka Dēlu Daniēla vīzijā var uzlūkot kā šī dievišķā tēla atjaunošanu un cilvēces sākotnējā aicinājuma piepildījumu valdīt kopā ar Dievu pār radību. Tā kā Cilvēka Dēls no Seno dienu laika saņem varu, slavu un suverēnu varu, viņš ir tēls, kas iemieso dievišķo valdīšanu, kura bija paredzēta cilvēcei jau no paša sākuma. Tas krasi kontrastē ar valdniekiem.tautu, kas ir attēlotas kā zvēri, simbolizējot korupciju un haosu, kas rodas cilvēku dumpja un Dieva varas noraidīšanas rezultātā.

Attēlojot Cilvēka Dēlu kā Dieva valstības valdnieku, Bībeles autori uzsver, cik svarīgi ir dzīvot saskaņā ar Dieva gribu un mērķi cilvēcei. Cilvēka Dēls norāda uz sākotnējo nodomu valdīt kopā ar Dievu pār radību, atgādinot mums par mūsu potenciālu piedalīties dievišķajā kārtībā, ja mēs saskaņojam sevi ar Dieva mērķiem.Cilvēka Dēls vēstī par Jēzus atnākšanu, kurš kā pilnīgs dievišķā tēla iemiesojums piepilda cilvēces sākotnējo aicinājumu un atklāj jaunu radību, kurā pilnībā tiek īstenota Dieva vara.

Ecēhiēla loma

Pravietis Ecēhiēls savas kalpošanas laikā bieži tiek dēvēts par "cilvēka dēlu". Šajā gadījumā šis termins kalpo kā atgādinājums par viņa cilvēcisko dabu un dievišķo autoritāti, ko viņš nes kā Dieva runasvīrs. Tas uzsver kontrastu starp cilvēcisko trauslumu un Ecēhiēla sludinātās dievišķās vēsts spēku.

Jēzus kā Cilvēka Dēls

Pieprasot šo titulu, Jēzus sevi vairākkārt dēvē par Cilvēka Dēlu. Pieprasot šo titulu, Jēzus sevi pielīdzina pravietiskajai figūrai no Daniēla vīzijas un uzsver savu divējādo dabu - gan cilvēcisko, gan dievišķo. Turklāt šis tituls uzsver Viņa kā ilgi gaidītā Mesijas lomu, kurš piepildīs Dieva izpirkšanas plānu. Mt.16:13 Jēzus jautā saviem mācekļiem: "Par ko cilvēki saka: "Par ko cilvēki saka?Cilvēka Dēls ir?" Šis jautājums uzsver to, cik svarīgi ir atzīt Jēzu par Cilvēka Dēlu un kāda ir šī nosaukuma ietekme.

Bībeles panti, kas atbalsta Jēzu kā Cilvēka Dēlu

Mateja evaņģēlijs 20:28

"Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem."

Marka 14:62

"Un Jēzus sacīja: "Es esmu, un jūs redzēsiet Cilvēka Dēlu, kas sēž pie varas labās rokas un nāk ar debesu mākoņiem."""

Lūkas ev. 19:10

"Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušos."

Jāņa ev. 3:13

"Neviens nav uzkāpis debesīs, kā vien tas, kas no debesīm nolaidies, Cilvēka Dēls."

Cilvēka Dēla daudzpusīgā loma Jaunajā Derībā

Ciešanu kalps

Cilvēka Dēls ir attēlots kā cietējs kalps, kas atdos Savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem (Mk 10:45). Jēzus piepilda pravietojumu Jesajas 53. nodaļā, kur cietējs kalps nes cilvēces grēkus un caur savām ciešanām un nāvi nes dziedināšanu.

Dievišķais tiesnesis

Kā Cilvēka Dēls Jēzus darbosies kā galīgais cilvēces tiesnesis, atdalot taisnos no netaisnajiem un nosakot viņu mūžīgo likteni. Šis spriedums būs balstīts uz viņu reakciju uz Evaņģēliju un viņu rīcību pret citiem, kā tas parādīts līdzībā par aitām un kazām (Mt.ev.25:31-46).

Tas, kam ir vara piedot grēkus

Marka ev. 2:10 Jēzus parāda Savu dievišķo varu kā Cilvēka Dēls, piedodot grēkus paralizētam cilvēkam: "Bet lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara uz zemes piedot grēkus..." Šis notikums izceļ Jēzus kā Cilvēka Dēla unikālo lomu, kam ir vara piedot grēkus, dāvājot cerību un atjaunošanu tiem, kas ticībā vēršas pie Viņa.

Debesu patiesību atklājējs

Kā Cilvēka Dēls Jēzus ir visaugstākais debesu patiesību atklājējs. Jņ.ev.3:11-13 Jēzus skaidro Nikodēmam garīgās atdzimšanas nepieciešamību un uzsver savu unikālo lomu dievišķo zināšanu nodošanā: "Neviens nav iegājis debesīs, izņemot to, kas nācis no debesīm - Cilvēka Dēlu." Pieprasot šo titulu, Jēzus uzsver savu lomu kā starpnieks starp Dievu un cilvēci, padarotdievišķie noslēpumi pieejami visiem, kas tic Viņam.

Vecās Derības pravietojumu piepildīšanās

Cilvēka Dēls ir daudzu Vecā Testamenta pravietojumu par nākamo Mesiju piepildījums. Piemēram, Viņa triumfālā ieiešana Jeruzālemē (Cah.9:9) un Viņa loma pēdējā tiesā (Dan.7:13-14) norāda uz Cilvēka Dēlu kā ilgi gaidīto Glābēju, kas nesīs Dieva tautai pestīšanu un atjaunošanu.

Skatīt arī: 35 iedrošinoši Bībeles panti

Secinājums

Jēdzienam "Cilvēka Dēls" Bībelē ir daudzšķautņaina nozīme, atspoguļojot spēcīgu figūru, kas iemieso gan cilvēciskas, gan dievišķas īpašības. No Vecās Derības pravietiskajām vīzijām līdz Jēzus dzīvei un mācībām Jaunajā Derībā Cilvēka Dēls ir galvenā figūra Dieva pestīšanas plānā. Izprotot Cilvēka Dēla dažādās lomas un nozīmiBībeles stāstu, mēs varam dziļāk novērtēt sarežģīto un skaisto stāstu par Dieva mīlestību pret cilvēci un mūžīgo cerību, ko Jēzus piedāvā visiem, kas Viņam tic.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.