Labākie Bībeles panti Ziemassvētku svinēšanai

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

Ziemassvētki ir īpašs laiks, kad svinam Jēzus piedzimšanu. Tas ir laiks, kad slavējam Dievu par mūsu Glābēja dāvanu un atceramies, ka Jēzus ir pasaules gaisma, kas apgaismo mūsu sirdis ar Dieva patiesību. Tas ir arī laiks, kad gaidām Kristus atgriešanos un Viņa valstības pilnveidošanu.

Katru gadu, kad kopā ar ģimeni un draugiem pulcējamies pie eglītes, lai apmainītos ar dāvanām un svinētu Jēzus piedzimšanu, veltīsim laiku pārdomām par šiem Bībeles pantiem Ziemassvētkiem.

Ar šiem mūžīgajiem uzmundrinājuma un cerības vārdiem mēs varam tuvoties Dieva sirdij, vienlaikus svinot mūsu Glābēja Jēzus Kristus dāvanu.

Bībeles pantiņi Ziemassvētkiem

Eņģeļi pasludina Jēzus dzimšanu

Mt.ev.1:21

Viņa dzemdēs dēlu, un tu sauksi Viņa vārdu Jēzus, jo Viņš izglābs Savu tautu no grēkiem.

Mateja 1:22-23

Tas viss notika, lai piepildītos tas, ko Kungs bija sacījis caur pravieti: "Redzi, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu, un Viņu sauks vārdā Emanuēls" (kas nozīmē Dievs ar mums).

Lūkas 1:30-33

Un eņģelis viņai sacīja: "Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi labvēlību pie Dieva. Un redzi, tu ieņemsi savā miesā un dzemdēsi dēlu, un tu sauksi Viņu vārdā Jēzus. Viņš būs liels un tiks saukts par Visaugstākā Dēlu. Un Tas Kungs Dievs dos Viņam Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un no Viņa valstības nebūsbeigas."

Marijas Magnificat

Lūkas 1:46-50

Mana dvēsele slavē Kungu, un mans gars priecājas Dievā, manā Pestītājā, jo Viņš ir uzlūkojis sava kalpa pazemīgo stāvokli. Jo redzi, no šī brīža visas paaudzes mani sauks par svētītu, jo Viņš, kas ir varens, ir darījis man lielas lietas, un svēts ir Viņa vārds. Un Viņa žēlastība ir tiem, kas Viņu bīstas, no paaudzes paaudzē.

Lūkas 1:51-53

Viņš ir parādījis spēku ar savu roku; Viņš ir izklīdinājis lepnos viņu sirds domās; Viņš ir gāzis varenos no troņa un paaugstinājis pazemīgos; Viņš ir piepildījis izsalkušos ar labumiem, bet bagātos ir aizsūtījis prom tukšus.

Jēzus dzimšana

Lūkas 2:7

Un viņa dzemdēja savu pirmdzimto dēlu, ietērpa viņu autiņos un nolika silītē, jo viesnīcā nebija vietas.

Gani un eņģeļi

Lūkas 2:10-12

Un eņģelis tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums nesu lielu prieka vēsti, kas būs visai tautai. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir piedzimis Pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Un šī jums būs zīme: jūs atradīsiet bērnu, ietītu autiņos un guļošu silītē."

Lūkas 2:13-14

Un pēkšņi līdz ar eņģeli parādījās debesu pulks, kas slavēja Dievu un sacīja: "Gods Dievam augstībā un uz zemes miers tiem, kam Viņš ir tīkams!"

Gudrie vīri apmeklē Jēzu

Mateja 2:1-2

Redzi, gudrie no austrumiem nāca uz Jeruzalemi un sacīja: "Kur ir tas, kas dzimis jūdu ķēniņš? Jo mēs redzējām Viņa zvaigzni, kad tā uzlēca, un atnācām Viņu pielūgt."

Mateja 2:6

"Bet tu, Betlēme, Jūdas zemē, neesi mazākais starp Jūdas valdniekiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Israēla tautu.""

Mt.ev.2:10

Kad viņi ieraudzīja zvaigzni, viņi ļoti priecājās un priecājās.

Skatīt arī: 50 slavenas Jēzus citāti - Bībeles lifete

Mateja 2:11

Un, iegājuši mājā, viņi ieraudzīja bērniņu ar Mariju, Viņa māti, un tie krita un pielūdza Viņu. Tad, atvēruši savus dārgumus, viņi pienesa Viņam dāvanas - zeltu, vīraku un mirru.

Jēzus ir pasaules gaisma

Jāņa 1:4-5

Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, un tumsība to nav uzvarējusi.

Jāņa 1:9

Patiesā gaisma, kas ikvienam dod gaismu, nāca pasaulē.

Jāņa 1:14

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs redzējām Viņa godību, godību kā vienpiedzimušā Dēla no Tēva, pilnu žēlastības un patiesības.

Apsolījumi par Jēzus dzimšanu

1. Mozus 3:15

Es nodibināšu ienaidu starp tevi un sievieti un starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju; viņš sita tavu galvu, un tu sita viņa papēdi.

Psalmi 72:10-11

Lai Taršišas un piekrastes ķēniņi atdod viņam nodevas, lai Šebas un Sēbas ķēniņi atnes dāvanas! Lai visi ķēniņi krīt viņa priekšā, lai visas tautas kalpo viņam!

Jesajas 7:14

Tāpēc Tas Kungs pats dos jums zīmi: redzi, jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu, un nosauks Viņu vārdā Emanuēls.

Jesajas 9:6

Jo mums ir dzimis bērns, mums ir dots Dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārds būs brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera Kungs.

Jesajas 53:5

Bet Viņš tika sadurts mūsu pārkāpumu dēļ, Viņš tika satriekts mūsu vainu dēļ, uz Viņu gulēja sods, kas mums nesa mieru, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Skatīt arī: 26 Bībeles panti par pieticību

Jeremijas 23:5

"Tas Kungs saka: "Tuvojas laiks, kad Es ievēlēšu par ķēniņu Dāvida taisnīgu pēcnācēju, kas valdīs gudri un darīs to, kas ir pareizi un taisnīgi visā zemē."""

Mihas 5:2

Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi pārāk maza, lai būtu starp Jūdas ciltīm, no tevis man nāks tas, kas būs valdnieks Israēlā, kura nākšana ir no seniem laikiem, no senām dienām.

Bībeles panti par Ziemassvētku nozīmi

Jāņa 1:29

Lūk, Dieva Jērs, kas atņem pasaules grēku!

Jāņa ev. 3:16

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Romiešiem 6:23

Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvātā dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Galatiešiem 4:4-5

Bet, kad laiks bija pilns, Dievs sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievas, dzimušu zem bauslības, lai izpirktu tos, kas bija zem bauslības, un lai mēs saņemtu adopciju kā dēli.

Jēkaba 1:17

Katra laba dāvana un katra pilnīga dāvana ir no augšienes, kas nāk no gaismu Tēva, pie kura nav mainības vai ēnas, kas rodas no pārmaiņām.

1 Jāņa 5:11

Un tā ir liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.