Lielā apmaiņa: izpratne par mūsu taisnību 2. vēstulē korintiešiem 5:21

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

"To, kam nebija grēka, Dievs darīja par grēku mūsu labā, lai mēs Viņā kļūtu par Dieva taisnību."

2. Korintiešiem 5:21

Ievads: Dieva pestīšanas plāna brīnums

Viens no kristīgās ticības dziļākajiem un apbrīnu raisošākajiem aspektiem ir brīnišķīgā apmaiņa, kas notika pie krusta. 2. vēstulē korintiešiem 5:21 apustulis Pāvils daiļrunīgi atspoguļo šīs lielās apmaiņas būtību, atklājot Dieva mīlestības dziļumu un Viņa izpirkšanas plāna pārveidojošo spēku.

Vēsturiskais fons: Vēstule korintiešiem

Otrā vēstule korintiešiem ir viena no Pāvila personīgākajām un sirsnīgākajām vēstulēm. Tajā viņš risina dažādas problēmas, ar kurām saskaras Korintas draudze, un aizstāv savu apustulisko autoritāti. 2. vēstules korintiešiem piektajā nodaļā tiek aplūkota izlīguma tēma un Kristus pārveidojošais darbs ticīgo dzīvē.

Vēstulē 2. Korintiešiem 5:21 Pāvils raksta: "To, kam nebija grēka, Dievs mūsu labā darīja par grēku, lai mēs Viņā kļūtu par Dieva taisnību." Šis pants ir spēcīgs paziņojums par Kristus upurēšanas darbu pie krusta un piedēvēto taisnību, ko ticīgie saņem ticības Jēzum rezultātā.

2. Korintiešiem 5:21 īpašais konteksts ir Pāvila diskusija par izlīgšanas kalpošanu, ko Dievs uzticējis ticīgajiem. Šajā nodaļā Pāvils uzsver, ka ticīgie ir aicināti būt Kristus vēstneši, nesot izlīgšanas vēsti salauztajai pasaulei. Šīs vēsts pamatā ir Kristus upurēšanas darbs, kas atjauno attiecības starp Dievu un cilvēku.cilvēcība.

Pāvila pieminētais Kristus kļūšana par grēku mūsu labā 2. vēstulē korintiešiem 5:21 ir būtisks komponents viņa vispārējā argumentācijā šajā vēstulē. Vēstulē Pāvils risina dažādas problēmas Korintas draudzē, tostarp šķelšanos, amoralitāti un izaicinājumus viņa apustuliskajai autoritātei. Koncentrējoties uz Kristus pestīšanas darbu, Pāvils atgādina korintiešiem par Evaņģēlija centrālo nozīmi.un nepieciešamību pēc vienotības un garīgā brieduma ticīgo vidū.

Šis pants arī pastiprina tēmas par pārveidi ticīgo dzīvē. Tāpat kā Kristus upurējošā nāve ir samierinājusi ticīgos ar Dievu, Pāvils uzsver, ka ticīgajiem ir jāpārveidojas par jauniem radījumiem Kristū (2. Kor. 5:17), atstājot savus vecos grēcīgos ceļus un pieņemot Dieva taisnību.

Skatīt arī: 20 Bībeles panti par paškontroli

2. vēstulē korintiešiem 5:21 kalpo kā spēcīgs atgādinājums par Evaņģēlija galveno vēsti un Kristus upurējošā darba ietekmi uz ticīgo dzīvi. Tas uzsver, cik svarīgi ir pieņemt Kristus radīto pārvērtību, kā arī atbildību dalīties ar citiem ar izlīgšanas vēsti.

2. vēstulē korintiešiem 5:21 teiktā nozīme

Jēzus, bezgrēcīgais

Šajā pantā Pāvils uzsver Jēzus Kristus bezgrēcīgumu, kurš bija bez grēka, bet uzņēmās mūsu pārkāpumu nastu. Šī patiesība uzsver Kristus perfekto un nevainojamo dabu, kas bija nepieciešama, lai Viņš varētu kļūt par perfektu upuri par mūsu grēkiem.

Kristus kļūst par grēku mūsu labā

Lielajā apmaiņā, kas notika pie krusta, Jēzus uzņēmās uz Sevis visu mūsu grēku nastu. Ar Savu upurējošo nāvi Kristus uzņēmās sodu, ko bijām pelnījuši, apmierinot svētā Dieva taisnīgās prasības un ļaujot mums samierināties ar Viņu.

Kļūšana par Dieva taisnību Kristū

Šīs lielās apmaiņas rezultātā mēs tagad esam tērpti Kristus taisnībā. Tas nozīmē, ka, kad Dievs skatās uz mums, Viņš vairs neredz mūsu grēku un samaitātību, bet gan Viņa Dēla perfekto taisnību. Šī piedēvētā taisnība ir pamats mūsu jaunajai identitātei Kristū un pamats tam, ka Dievs mūs pieņem.

Pielietojums: Dzīvot saskaņā ar 2. Korintiešiem 5:21

Lai piemērotu šo pantu, sākumā pārdomājiet apbrīnojamo patiesību par lielo apmaiņu. Atzīstiet neticamo mīlestību un žēlastību, ko Dievs parādīja caur sava Dēla upurēto nāvi jūsu labā. Ļaujiet šai patiesībai piepildīt jūs ar pateicību un bijību, iedvesmojot jūs dzīvot pazemīgu dzīvi, kas veltīta uzticībai un kalpošanai Dievam.

Pieņemiet savu jauno identitāti kā Kristus taisnības saņēmēju. Tā vietā, lai pārdomātu pagātnes grēkus un neveiksmes, koncentrējieties uz taisnību, ko esat saņēmis ticībā Kristum. Šai jaunajai identitātei vajadzētu motivēt jūs augt svētumā un taisnībā, cenšoties dzīvot tā, lai būtu cienīgs Tam, kas jūs ir atpircis.

Visbeidzot, dalieties vēstījumā par lielo apmaiņu ar citiem, norādot viņiem uz cerību un brīvību, ko var atrast tikai Kristū. Esiet dzīva liecība par Dieva žēlastības pārveidojošo spēku un jauno dzīvi, kas ir pieejama visiem, kuri uzticas Jēzum.

Skatīt arī: 19 iedvesmojoši Bībeles panti par Pateicības dienu

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par neticamo mīlestību un žēlastību, kas izpaudās lielajā apmaiņā pie krusta. Mēs apbrīnojam upuri, ko Jēzus nesa, uzņemoties uz Sevi mūsu grēku, lai mēs Viņā kļūtu par Dieva taisnību.

Palīdzi mums pieņemt mūsu jauno identitāti Kristū, dzīvojot kā pateicīgiem Viņa taisnības saņēmējiem un cenšoties augt svētumā un mīlestībā. Lai mūsu dzīve ir liecība par Tavas žēlastības pārveidojošo spēku, un lai mēs dalāmies vēstījumā par lielo apmaiņu ar cilvēkiem ap mums. Jēzus vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.