Lielākā dāvana: mūžīgā dzīvība Kristū - Bībeles lappuse

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

"Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā."

Romiešiem 6:23

Ievads: Dāvana, kas mums visiem ir vajadzīga

Vai esat kādreiz saņēmuši dāvanu, par kuru nekad nezinājāt, ka tā jums ir vajadzīga, bet, kad tā jums bija, jūs vairs nevarējāt iedomāties dzīvi bez tās? Vēstulē romiešiem 6:23 ir atklāta dāvana, kas pārsniedz mūsu iztēli, - mūžīgās dzīvības dāvana caur Jēzu Kristu. Šajā veltījumā mēs iedziļināsimies šajā dziļi dziļi dziļā pantā un izpētīsim, kāda ir šīs dāvanas ietekme uz mūsu dzīvi.

Vēsturiskais konteksts: cerības un pārvērtību vēsts

Vēstulē romiešiem 6:23 ir centrālais pants Pāvila vēstulē romiešiem. Šis pants ir ietverts plašākā diskusijā par mūsu vienotības ar Kristu sekām (Rom.6:1-23). Šajā nodaļā Pāvils skaidro Kristus nāves un augšāmcelšanās pārveidojošo spēku un to, kā tas ietekmē ticīgā dzīvi. Viņš uzsver, ka ticībā Kristum ticīgie ir vienoti ar Viņu Viņa dzīvē.nāvi un augšāmcelšanos, kas ļauj atbrīvoties no grēka varas un dzīvot jaunu dzīvi.

Vēstulē romiešiem vispārējais stāstījums

Vēstulē romiešiem Pāvils izklāsta vairākus būtiskus kristīgās ticības aspektus. Viņš runā par cilvēces vispārējo grēcīgumu (Rom.1:18-3:20), par attaisnošanu ticībā Kristum (Rom.3:21-5:21), par ticīgā svētdarīšanu un jaunu dzīvi Kristū (Rom.6:1-8:39), par Dieva suverēno plānu attiecībā uz Izraēlu un pagāniem (Rom.9:1-11:36) un par praktiskiem norādījumiemKristīgā dzīve (Rom.12:1-15:13). Rom.6:23 iekļaujas nodaļā par svētdarīšanu, izgaismojot ticīgā pārveidi un žēlastības lomu grēka pārvarēšanā.

Vēstules romiešiem 6:23 izpratne kontekstā

Lai pilnībā izprastu Rom.6:23 dziļumu, ir ļoti svarīgi saprast tās kontekstu Pāvila vēstulē. Iepriekšējās nodaļās Pāvils paskaidro, ka neviens nevar tikt attaisnots ar saviem darbiem vai likumu ievērošanu (Rom.3:20). Tā vietā attaisnošana nāk caur ticību Jēzum Kristum (Rom.3:21-26), kas mūs samierina ar Dievu un dod mums pieeju Viņa žēlastībai (Rom.5:1-2). Žēlastības dāvana, joTas savukārt noved pie cerības, neatlaidības un, visbeidzot, pie Dieva mīlestības pieredzes (Rom.5:3-5).

Vēstulē romiešiem 6. nodaļā tiek aplūkota ticīgā svētdarīšana un jaunā dzīve Kristū, risinot jautājumus, kas var rasties par grēka un žēlastības lomu ticīgā dzīvē. Šajā nodaļā Pāvils risina iespējamu pārpratumu, ka žēlastība varētu veicināt grēcīgu uzvedību. Viņš paskaidro, ka ticīgie ir miruši grēkam un ir aicināti dzīvot paklausībā Dievam (Rom.6:1-14). Kā kristieši mēs esam.vairs neesam grēka vergi, bet gan taisnības kalpi, kurus Kristus ir atbrīvojis, lai dzīvotu svētu dzīvi (Rom.6:15-22).

Rom.6:23 ir Pāvila argumentācijas kulminācija šajā nodaļā, kurā tiek spēcīgi pretstatītas grēka sekas (nāve) un Dieva dāvātā mūžīgā dzīvība, uzsverot ticīgā vajadzību paļauties uz Dieva žēlastību un Kristus darbu, lai uzvarētu grēku un piedzīvotu patiesu pārvērtību.

Vēstulē romiešiem 6:23 teiktā nozīme

Vēstulē romiešiem 6:23 ir spēcīgs pants, kurā uzsvērtas grēka sekas, Dieva žēlastība, piedāvājot mūžīgo dzīvību, glābšanas ekskluzivitāte ticībā Jēzum Kristum, ticīgo mūžīgās dzīvības nodrošinājums, aicinājums uz svētumu un pārvērtībām, kā arī aicinājums dalīties evaņģēlijā ar citiem. Ar šo pantu kristiešiem tiek atgādināts par grēka nopietnību, grēka dziļumu un grēku, kas ir grēks.Dieva mīlestību un žēlastību, kā arī ticības Jēzum Kristum pārveidojošo spēku.

Šis pants kalpo arī kā pamats, lai izprastu tādas kristīgās mācības kā dzimušais grēks, izpirkšana, attaisnošana un svētdarīšana. Izprotot patiesību, kas atrodama Vēstulē romiešiem 6:23, ticīgie var augt savā ticībā, dziļāk novērtēt Dieva žēlastību un būt labāk sagatavoti dzīvot dzīvi, kas pagodina Dievu.

Skatīt arī: Ceļš, Patiesība un Dzīvība - Bībeles lifts

Grēka sekas: garīgā nāve

Vēstulē romiešiem 6:23 ir parādīts, ka grēks nes smagas sekas. Termins "alga" tiek lietots, lai aprakstītu to, ko mēs nopelnām vai esam pelnījuši savas grēcīgās dabas dēļ. Tas nozīmē, ka grēkošana ir kā darbs par algu, un samaksa, ko mēs saņemam, ir nāve. Šeit "nāve" attiecas ne tikai uz fizisko nāvi, bet, kas ir vēl svarīgāk, uz garīgo nāvi, ko raksturo nošķirtība no Dieva un zaudējums.Šis pants kalpo kā atskurbinošs atgādinājums par cilvēces grēcīgo stāvokli un grēka galīgajām sekām.

Skatīt arī: 41 pants no Bībeles par veselīgu laulību - Bībeles lifete

Kontrasts: alga un dāvana

Šis pants uzsver krasu kontrastu starp algu par grēku un Dieva dāvanu. Kamēr alga par grēku ir nopelnīta un pelnīta, Dieva dāvana ir nepelnīta un nepelnīta. Šī atšķirība uzsver Dieva žēlastību un žēlsirdību, kurš brīvi piedāvā mūžīgās dzīvības dāvanu, lai gan mēs to neesam pelnījuši. Žēlastības jēdziens ir kristīgās ticības centrālais elements un ilustrē Dieva žēlastības apjomu.mīlestība pret cilvēci.

Ticības loma pestīšanā

Vēstulē romiešiem 6:23 ir uzsvērta ticības loma pestīšanas procesā. Rakstos ir teikts, ka mūžīgā dzīvība ir "Kristū Jēzū, mūsu Kungā", un tādējādi tiek apgalvots, ka pestīšanu var iegūt tikai ticībā Jēzum. Tas nozīmē, ka mēs nevaram sasniegt pestīšanu ar saviem spēkiem, labiem darbiem vai reliģisku rituālu ievērošanu. Tā vietā, uzticoties Jēzum un Viņa izpirkšanas darbam pie krusta.mēs varam saņemt mūžīgās dzīvības dāvanu. Šī uz ticību balstītā pieeja glābšanai ir viens no kristietības pamatprincipiem.

Mūžīgās dzīvības nodrošinājums

Vēstulē romiešiem 6:23 ne tikai atklāta ticības Jēzum nepieciešamība pestīšanai, bet arī sniegta pārliecība par mūžīgo dzīvību tiem, kas tic. Uzsverot, ka mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana, šis pants pārliecina ticīgos, ka viņu pestīšana Kristū ir droša. Šī pārliecība ļauj kristiešiem dzīvot cerībā un pārliecībā, zinot, ka viņi vairs nav saistīti ar grēka sekām.un ka viņiem ir nākotne Dieva mūžīgajā valstībā.

Aicinājums uz svētumu un pārvērtībām

Lai gan Vēstulē romiešiem 6:23 galvenā uzmanība ir pievērsta kontrastam starp grēka sekām un mūžīgās dzīvības dāvanu, tas ir ievietots arī plašākā kontekstā, kas mudina ticīgos tiekties pēc svētuma un pārveidošanās. Iepriekšējos pantos apustulis Pāvils uzsver, cik svarīgi ir mirt grēkam un dzīvot paklausībā Dievam (Rom.6:1-22).sekas un Dieva dāvātās mūžīgās dzīvības dārgumu, kristieši ir motivēti dzīvot dzīvi, kas atspoguļo viņu jauno identitāti Kristū.

Aicinājums dalīties evaņģēlijā

Visbeidzot, Vēstulē romiešiem 6:23 ir aicinājums dalīties ar citiem labajā vēsti par pestīšanu. Kad ticīgie saprot grēka postošās sekas un mūžīgās dzīvības dāvanu, kas maina dzīvi, viņi ir spiesti dalīties šajā vēstījumā ar tiem, kuri vēl nav noticējuši Jēzum. Šis pants atgādina kristiešiem par viņu misijas steidzamību un to, cik svarīgi ir izplatīt šo vēsti.Dieva pestīšanas piedāvājums visiem cilvēkiem.

Pieteikums: Dāvanas pieņemšana šodien

Savā ikdienas dzīvē mēs varam pielietot vēstījumu no Rom.6:23 trīs nozīmīgos veidos:

  1. Atzīt, ka mums ir nepieciešama glābšana - atzīt, ka esam grēcinieki, kam nepieciešama Dieva žēlastība.

  2. Pieņemt mūžīgās dzīvības dāvanu - uzticoties Jēzum Kristum kā mūsu Kungam un Glābējam.

  3. Dzīvojiet pateicībā, ļaujot, lai zināšanas par šo dāvanu pārveido mūsu dzīvi, liekot mums mīlēt un kalpot citiem.

Lūgšana dienai

Debesu Tēvs,

Šodien es nāku Tavas žēlastības un žēlsirdības priekšā, apzinoties, ka esmu grēcinieks, kam nepieciešama Tava glābjošā žēlastība. Es pazemīgi atzīstu savus grēkus un trūkumus un lūdzu Tavu piedošanu, apzinoties, ka mana rīcība ir novedusi pie garīgās nāves un nošķirtības no Tevis.

Kungs, es esmu dziļi pateicīgs par mūžīgās dzīvības dāvanu, ko Tu esi dāvājis caur savu Dēlu Jēzu Kristu. Es apliecinu savu ticību Jēzum, atzīstot, ka tikai caur Viņu es varu piedzīvot patiesu pārvērtību un jaunu dzīvi. Es nevaru nopelnīt šo dāvanu, bet es to saņemu ar atvērtu sirdi un pateicīgu garu.

Tēvs, lūdzu, vadi mani, kad es cenšos dzīvot dzīvi, kas atspoguļo manu jauno identitāti Kristū. Palīdzi man novērsties no grēka un pieņemt taisnību, ko Tu esi žēlīgi nodrošinājis. Piepildi mani ar Savu Svēto Garu, dodot man spēku staigāt paklausībā un augt attiecībās ar Tevi.

Kad es pārdomāju vēsti par Tavu mīlestību un žēlastību, es lūdzu, lai tā iedvesmo mani dalīties ar šo labo vēsti ar tiem, kas ir man apkārt. Dod man drosmi būt par gaismu tumsā un cerības staru tiem, kas vēl nav pieredzējuši Tavas mūžīgās dzīves dāvanas spēku, kas maina dzīvi.

To visu es lūdzu dārgajā un varenajā Jēzus Kristus, mana Glābēja un Kunga, Vārdā. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.