Meklējiet Dieva valstību - Bībeles lappuses

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

"Bet meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks pielikts."

Mt.ev.6:33

Ievads

Hadsons Teilors bija angļu misionārs, kurš Ķīnā pavadīja vairāk nekā 50 gadus. Viņš ir pazīstams ar savu paļaušanos uz Dieva nodrošinājumu misionāra darbā. Laikā, ko viņš pavadīja Ķīnā, Teilors saskārās ar daudziem izaicinājumiem un grūtībām, tostarp vajāšanām, slimībām un finansiālām grūtībām. Tomēr viņš ticēja, ka Dievs nodrošinās visas viņa vajadzības, un viņš bija pazīstams ar savu ticību un paļaušanos uz Dieva nodrošinājumu.noteikums.

Turpmākie Hadsona Teilora citāti ir piemērs viņa vēlmei vispirms meklēt Dieva Valstību, paļauties uz Dieva nodrošinājumu un mudināt citus darīt to pašu:

 1. "Mums vispirms jāmeklē Dieva valstība un Viņa taisnība, un tad visas šīs lietas mums tiks pievienotas. Vienīgais veids, kā dzīvot pilnvērtīgu un laimīgu dzīvi, ir atdot sevi Kungam, būt Viņa rīcībā, visā meklēt Viņa godu un slavu."

 2. "Dievs svētī ne tik daudz lielās spējas, cik lielu līdzību Jēzum. Viņš svētī tos, kuri daudz dara par Jēzu, kuri ir Viņam veltīti un kuri cenšas dzīvot Viņam un godāt Viņu visās lietās."

 3. "Dieva darbam, kas tiek veikts Dieva veidā, nekad netrūks Dieva krājumu."

  Skatīt arī: Meklējot mierinājumu Dieva apsolījumos: Devokcija par Jāņa ev. 14:1 - Bībeles lappuse
 4. "Lūgsimies, lai mēs tik pilnīgi ieslīgtu Tā Kunga darbā un tik pilnīgi nodotos Viņa kalpošanai, ka mums vairs nebūtu laika nekam citam."

Hadsona Teilora dzīve un kalpošana kalpo kā spēcīgs piemērs tam, kā tas izskatās, ja Dievs un Viņa valstība ir pirmajā vietā, pat saskaroties ar izaicinājumiem un grūtībām. Viņa vārdi mums atgādina, cik svarīgi ir būt veltītiem Jēzum, dzīvot Viņam un meklēt Viņa godu un slavu visā, ko darām. Kad mēs meklējam Dieva valstību un paļaujamies uz Viņa nodrošinājumu, mēs varam būt pārliecināti, ka Viņš apmierinās mūs.visas mūsu vajadzības un vadīt mūs ceļā, ko Viņš mums ir sagatavojis.

Kāda ir Mateja evaņģēlija 6:33 nozīme?

Mateja evaņģēlija 6:33 konteksts

Mateja evaņģēlija 5.-7. nodaļā ir ietverta Jēzus Kalna sprediķis, kas ir Jēzus mācību apkopojums. Kalna sprediķis tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajām Jēzus mācībām Jaunajā Derībā. Tajā ir aplūkots plašs tēmu loks, tostarp lūgšana, piedošana un Dieva baušļu ievērošanas nozīme.

Mt.ev.6:33 Jēzus sākotnēji runāja jūdu auditorijai Palestīnā pirmajā gadsimtā. Šajā laikā jūdu tauta saskārās ar vajāšanām un apspiešanu no Romas impērijas puses, un daudzi meklēja glābēju, kas varētu viņus atbrīvot no ciešanām. Kalna sprediķī Jēzus māca saviem sekotājiem, cik svarīgi ir par prioritāti izvirzīt Dieva valstību un taisnību, uzticoties Dievam, lainodrošināt viņu ikdienas vajadzības.

Kas ir Dieva Valstība?

Dieva Valstība ir galvenais jēdziens Jēzus mācībā un Jaunajā Derībā. Tas attiecas uz Dieva valdīšanu un valdīšanu, un veidu, kā Dieva griba tiek īstenota uz zemes. Dieva Valstība bieži tiek raksturota kā vieta, kur tiek īstenota Dieva griba un kur Viņa klātbūtne tiek piedzīvota spēcīgā veidā.

Jēzus mācībā Dieva valstība bieži tiek aprakstīta kā esoša, bet arī kā kaut kas tāds, kas nāks nākotnē. Jēzus runāja par Dieva valstību kā par kaut ko, kas ir klātesošs viņa paša kalpošanā, kad viņš dziedināja slimos, izdzina ļaunos garus un sludināja labo vēsti par pestīšanu. Viņš arī runāja par Dieva valstību kā par kaut ko, kas pilnībā tiks īstenots nākotnē, kad Dieva griba būs pilnībā īstenota.tiktu darīts uz zemes, kā tas ir debesīs.

Dieva valstība bieži vien tiek asociēta ar Jēzus kā Ķēniņa valdīšanu un Dieva valdīšanas iedibināšanu uz zemes. Tā ir miera, prieka un taisnības vieta, kur Dieva mīlestību un žēlastību piedzīvo visi.

Kā Dievs apgādā tos, kas vispirms meklē Valstību?

Bībelē ir daudz piemēru par to, kā Dievs apgādāja cilvēkus, kuri meklēja Viņa valstību un taisnību:

Abraham

1. Mozus grāmatas 12. nodaļā Dievs aicināja Ābrahāmu atstāt savas mājas un sekot Viņam uz jaunu zemi. Ābrahāms paklausīja, un Dievs apsolīja viņu svētīt un izveidot lielu tautu. Dievs piepildīja šo apsolījumu, dodot Ābrahamam dēlu Īzāku, caur kuru tiks izveidota Izraēla tauta.

Mozus

2. Mozus 3. Mozus grāmatā Dievs aicināja Mozu izvest izraēliešus no verdzības Ēģiptē uz Apsolīto zemi. Dievs apgādāja izraēliešus, darot brīnumus, piemēram, Sarkanās jūras šķelšanos un mannas sagādāšanu tuksnesī.

Deivids

1. Samuēla 16. nodaļā Dievs izraudzījās Dāvidu par Izraēla ķēniņu, neskatoties uz viņa pieticīgajiem pirmsākumiem, kad viņš bija ganu zēns. Dievs parūpējās par Dāvidu, dodot viņam uzvaru pār ienaidniekiem un izveidojot viņu par veiksmīgu un cienījamu vadoni.

Apustuļi

Apustuļu darbos 2. nodaļā apustuļi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka sludināt Evaņģēliju. Dievs nodrošināja viņu vajadzības un ļāva viņiem izplatīt labo vēsti par Jēzu daudziem cilvēkiem, neskatoties uz grūtībām un vajāšanām, ar kurām viņi saskārās.

Agrīnā Baznīca

Apustuļu darbu grāmatā mēs redzam, kā Dievs nodrošināja agrīno draudzi ar brīnumiem un citu ticīgo dāsnumu (Ap.d.2:42). Baznīca piedzīvoja lielu izaugsmi un paplašināšanos Dieva nodrošinājuma dēļ.

Šie ir tikai daži piemēri, kā Dievs apgādāja tos, kas meklēja Viņa valstību un taisnību. Bībelē ir daudz citu piemēru par to, kā Dievs ir apgādājis Savus ļaudis spēcīgos un brīnumainos veidos.

Kādi ir praktiski veidi, kā meklēt Dieva taisnību?

Ir daudzi praktiski veidi, kā mēs varam meklēt Dieva taisnību savā dzīvē šodien:

 1. Mēs piedalāmies Kristus taisnībā, pieņemot Viņa pestīšanas dāvanu un ļaujot, lai Viņa taisnība mums tiek piedēvēta caur ticību Viņam.

 2. Mēs pieaugam savā izpratnē par Dieva taisnību, pavadot laiku lūgšanā un Bībeles studijās, izkopjot dziļākas attiecības ar Dievu un izprotot Viņa gribu mūsu dzīvē.

 3. Mēs parādām Dieva taisnību, kalpojot citiem, izrādot mīlestību un līdzjūtību tiem, kam tas ir nepieciešams. Ar Dieva palīdzību mēs cenšamies sekot Jēzus mācībai, dzīvot saskaņā ar Viņa piemēru, piedodot citiem, dāvājot tiem Dieva žēlastību, tāpat kā Dievs to ir darījis mums.

 4. Mēs dalāmies Dieva taisnībā, stāstot citiem cilvēkiem par Evaņģēliju un norādot viņiem uz ticību Jēzum.

Lai integrētu Jēzus mācības mūsu sabiedrības sociālajās struktūrās, mēs varam censties dzīvot saskaņā ar Viņa mācībām savā ikdienas dzīvē un saskarsmē ar citiem. Mēs varam arī aizstāvēt politiku un praksi, kas atspoguļo Jēzus vērtības un mācības. Turklāt mēs varam meklēt veidus, kā kalpot un kalpot tiem, kam tas ir nepieciešams, gan savā kopienā, gan visā pasaulē.

Jautājumi pārdomām

 1. Kādos veidos tu savā dzīvē par prioritāti nosaki Dieva valstības meklējumus? Vai ir kādas jomas, kurās tu varētu vairāk koncentrēties uz Viņa valstības meklējumiem?

 2. Kā jūs paļaujaties uz Dieva nodrošinājumu jūsu vajadzībām? Kādus soļus jūs varat spert, lai vairāk paļautos uz Viņa nodrošinājumu?

 3. Kādos veidos tu vari aktīvi censties nest Dieva Valstību cilvēkiem un vietām sev apkārt? Kā tu vari īstenot Jēzus mācību "vispirms meklējiet Dieva valstību" savā ikdienas dzīvē?

Dienas lūgšana

Dārgais Dievs,

Es pateicos Tev par Tavu mīlestību un žēlastību un par Tava dēla Jēzus dāvanu. Es lūdzu, lai Tu palīdzi man meklēt Tavu valstību un taisnību pāri visam. Kungs, es atzīstu, ka reizēm es aizrāvos ar saviem plāniem un vēlmēm un aizmirstam par prioritāti noteikt Tavu valstību. Palīdzi man atcerēties, ka Tu esi mans spēka un nodrošinājuma avots un ka Tava valstība ir vissvarīgākā lieta.manu dzīvi.

Es lūdzu, lai Tu vadītu mani pa veidiem, kā Tu vēlies, lai es kalpotu Tev un nestu Tavu Valstību cilvēkiem un vietām man apkārt. Dod man drosmi un uzdrīkstēšanos dalīties Evaņģēlijā ar tiem, kas Tevi nepazīst, un mīlēt un kalpot citiem Tavā vārdā. Es paļaujos uz Tavu nodrošinājumu visām manām vajadzībām, Kungs, un pateicos Tev par daudzajiem veidiem, kā Tu mani esi apgādājis pagātnē.

Skatīt arī: 20 Bībeles panti par paškontroli

Es lūdzu, lai, meklējot Tavu Valstību, Tu palīdzi man augt attiecībās ar Tevi un kļūt līdzīgam Jēzum. Lai notiek Tava griba manā dzīvē un apkārtējā pasaulē. Jēzus vārdā es lūdzu: Amen.

Tālākai pārdomu veikšanai

Bībeles panti par uzticēšanos Dievam

Bībeles panti par lēmumu pieņemšanu

Bībeles panti par evaņģelizāciju

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.