Mūsu kopīgā cīņa: universālā grēka realitāte Vēstulē romiešiem 3:23

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

"Jo visi ir grēkojuši un trūkst Dieva godības."

Romiešiem 3:23

Ievads: Cīņa par atbilstību

Vai esat kādreiz juties kā jums nav pasākums līdz, kā visi pārējie ir tas kopā, bet jūs cīnās, lai turēt līdzi? Patiesība ir, mēs visi nesasniedz vienā vai otrā veidā. Šodienas dzejolis, romiešiem 3:23, atgādina mums, ka mēs visi esam vienā laivā, bet tur ir cerība vidū mūsu nepilnībām.

Vēsturiskais fons: izpratne par romiešiem

Apustuļa Pāvila aptuveni 57. gadā pēc Kristus dzimšanas sarakstītā vēstule romiešiem ir dziļi teoloģiska vēstule, kas adresēta Romas kristiešiem. Tajā sistemātiski izklāstīti kristīgās ticības pamati, sniedzot visaptverošu izpratni par grēku, pestīšanu un evaņģēlija pārveidojošo spēku. Vēstule romiešiem kalpo kā tilts starp jūdu un pagānu ticīgajiem, uzsverot nepieciešamību pēc vienotības un vienotības.Dieva žēlastības vispārēju pieejamību caur ticību Jēzum Kristum.

Vēstulē romiešiem 3. nodaļa ir izšķiroša Pāvila argumentācijas daļa. Pirms šīs nodaļas Pāvils ir veidojis argumentus par grēka izplatību un cilvēces nespēju panākt taisnību ar bauslības palīdzību. 1. nodaļā viņš parāda, ka pagāni ir vainīgi grēkā savas elkdievības un amoralitātes dēļ. 2. nodaļā Pāvils pievēršas jūdiem, uzsverot viņu liekulību un argumentējot, ka.bauslības turēšana un apgraizīšana negarantē viņu taisnību.

Vēstulē romiešiem 3. nodaļā Pāvils apkopo savus argumentus par jūdu un pagānu grēcīgumu. Viņš citē vairākus Vecās Derības pantus (Psalmus un Jesaju), lai uzsvērtu grēka universālumu, paziņojot, ka neviens nav taisns un nemeklē Dievu pats par sevi. Tieši šajā kontekstā Pāvils Romiešiem 3:23 pauž spēcīgo apgalvojumu: "jo visi ir grēkojuši un trūkst līdz Dieva godībai.Dievs." Šis pants ietver cilvēka grēcīguma realitāti, skaidri norādot, ka ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa etniskās vai reliģiskās piederības, ir vajadzīga Dieva žēlastība un piedošana.

Skatīt arī: Mūsu kopīgā cīņa: universālā grēka realitāte Vēstulē romiešiem 3:23

Pēc šīs deklarācijas Pāvils iepazīstina ar attaisnošanas caur ticību Jēzum Kristum jēdzienu, kas kalpo par pamatu visai atlikušajai vēstulē. Tādēļ Rom.3:23 ir Pāvila argumentācijas centrālais punkts, kas izceļ universālo grēka problēmu un nosaka pamatu evaņģēlija vēsts izvēršanai visā pārējā grāmatas daļā.

Vēstulē romiešiem 3:23 teiktā nozīme

Dieva svētums un pilnība

Šis pants mums atgādina par Dieva svētumu un pilnību. Viņa godība ir standarts, pēc kura mēs tiekam mērīti, un neviens no mums to nespēj sasniegt saviem spēkiem. Tomēr tas norāda arī uz Dieva žēlastību un mīlestību, jo Viņš piedāvā glābšanu un piedošanu caur Jēzu Kristu vēstulē romiešiem 5. nodaļā.

Grēka universālā daba

Vēstulē romiešiem 3:23 ir uzsvērta grēka universālā daba. Tā mums māca, ka ikviens cilvēks, neatkarīgi no savas izcelsmes, cīnās ar grēku un nepilnību. Neviens nav atbrīvots no trūkumiem, un mums visiem ir nepieciešama Dieva žēlastība un žēlsirdība mūsu dzīvē.

Augt attiecībās ar Dievu un citiem

Atzīstot mūsu kopīgo grēkā krišanu, mēs varam veicināt pazemību un empātiju attiecībās ar citiem. Kad mēs saprotam, ka mums visiem ir vajadzīga Dieva žēlastība, kļūst vieglāk sniegt piedošanu un līdzjūtību apkārtējiem. Turklāt mūsu grēcīguma atzīšana var padziļināt mūsu paļaušanos uz Dievu un mūsu pateicību par glābšanas dāvanu caur Jēzu Kristu.

Pielietojums: Dzīvošana Vēstulē romiešiem 3:23

Lai piemērotu šo fragmentu, sāciet ar pārdomām par jomām savā dzīvē, kurās jums pietrūkst Dieva godības. Atzīstiet savus grēkus un saņemiet Viņa piedošanu, atceroties, ka mums visiem ir vajadzīga Viņa žēlastība. Kad sastopaties ar citiem, kas cīnās, piedāvājiet sapratni un atbalstu, balstoties uz apziņu, ka mēs visi esam ceļā uz dziedināšanu un izaugsmi. Visbeidzot, izkopiet pateicības attieksmi par to, ka Dievs jums ir devis palīdzību.glābšanas dāvanu un censties dzīvot dzīvi, kas atspoguļo Dieva mīlestību un žēlastību.

Skatīt arī: Mācīšanās pielūgt garā un patiesībā no Jāņa ev. 4:24 - Bībeles lappuse

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs, es nāku Tavā priekšā, apbrīnojot Tavu svētumu, pilnību un žēlastību. Tu esi visu lietu suverēns Radītājs, un Tava mīlestība pret mums ir neaptverama.

Es atzīstu, Kungs, ka savās domās, vārdos un darbos esmu atpalicis no Tava godības standarta. Es atzīstu, ka man ir vajadzīga Tava piedošana, un lūdzu, lai Tu attīri mani no visas netaisnības.

Pateicos Tev, Tēvs, par Tava Dēla Jēzus dāvanu, kurš pie krusta samaksāja visaugstāko cenu, lai izpirktu manus grēkus. Es pateicos, ka Viņa upuris ir nodrošinājis man iespēju stāties Tavā priekšā, tērptam Viņa taisnībā.

Es lūdzu Svētā Gara palīdzību, lai Viņš vadītu mani grēka pārvarēšanā manā dzīvē. Dod man spēku pretoties kārdinājumiem un augt attiecībās ar Tevi, atspoguļojot Tavu mīlestību un žēlastību cilvēkiem ap mani.

Jēzus vārdā, es lūdzu. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.