Pazemīgas lūgšanas spēks 2.Laiku 7:14 - Bībeles lappuse

John Townsend 11-06-2023
John Townsend

"Ja mana tauta, kas tiek saukta manā vārdā, pazemosies, lūgsies un meklēs manu vaigu, un novērsīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es dzirdēšu no debesīm un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi.""

2.Laiku 7:14

Ievads: ceļš uz atjaunošanos

Pasaulē, kurā valda nemieri, šķelšanās un nedrošība, ir dabiski ilgoties pēc dziedināšanas un atjaunošanas. Šodienas pants no 2. Laiku 7:14 ir spēcīgs atgādinājums, ka patiesa atjaunošana sākas ar pazemīgu lūgšanu un sirsnīgu vēršanos ar savām sirdīm pie Dieva.

Vēsturiskais konteksts: Salamana tempļa iesvētīšana

2. hronikas grāmata dokumentē Izraēlas un tās ķēniņu vēsturi, īpašu uzmanību pievēršot Jūdas dienvidu karalistei. 2. hronikas grāmatas 7. nodaļā mēs atrodam aprakstu par Salamana Tempļa iesvētīšanu - krāšņu celtni, kas celta, lai godinātu Dievu un kalpotu kā tautas pielūgsmes centrs. Šis templis bija ne tikai Izraēlas garīgais centrs, bet arī liecība par Dieva.Turklāt Salamans bija iecerējis templi kā vietu, kur cilvēki no visām tautām varētu nākt pielūgt vienīgo patieso Dievu, tādējādi paplašinot Dieva derības ietekmi līdz pat zemes malām.

Salamana lūgšana un Dieva atbilde

2. Laiku 6. nodaļā ķēniņš Salamans saka veltījuma lūgšanu, kurā lūdz Dievu darīt zināmu Savu klātbūtni Templī, uzklausīt Savas tautas lūgšanas un piedot grēkus. Salamans atzīst, ka neviena zemes mājvieta nespētu saturēt Dieva godības pilnību, bet lūdz, lai Templis kalpotu kā Dieva derības ar Izraēlu simbols un kā dievkalpojuma bāka visām tautām. Šādā veidā,Templis kļūtu par vietu, kur Dieva mīlestību un žēlastību varētu piedzīvot cilvēki no dažādām vidēm un kultūrām.

Dievs atbild uz Salamana lūgšanu 2.Ķēn.7. nodaļā, sūtot no debesīm uguni, lai iznīcinātu upurus, un Viņa godība piepilda Templi. Šī dramatiskā Dieva klātbūtnes izpausme kalpo kā spēcīgs apliecinājums tam, ka Dievs atbalsta Templi un apņemas dzīvot starp Savu tautu. Tomēr Dievs arī brīdina Salamanu un Israēla tautu, atgādinot, ka viņu uzticībaViņa derība ir būtiska, lai turpinātu saņemt svētības un aizsardzību.

Skatīt arī: Meklējot mierinājumu Dieva apsolījumos: Devokcija par Jāņa ev. 14:1 - Bībeles lappuse

2.Laiku 7:14: Apsolījums un brīdinājums

2. Laiku 7:14 lasām: "Ja mana tauta, kas tiek saukti manā vārdā, pazemosies un lūgsies, meklēs manu vaigu un novērsīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es uzklausīšu no debesīm un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi." Šis pants ir daļa no Dieva atbildes uz Salamana lūgšanu, piedāvājot solījumu par piedošanu un atjaunošanu Izraēla tautai, ja tā paliks.uzticīgi Dievam un novērsties no grēka.

Tomēr šim apsolījumam ir arī brīdinājums: ja Israēla tauta novērsīsies no Dieva un pievērsīsies elkdievībai un ļaunumam, Dievs atņems Savu klātbūtni un aizsardzību, kas novedīs pie soda un izsūtījuma. Šis divējādais vēstījums - cerība un brīdinājums - ir atkārtota tēma visā 2. Laiku grāmatā, jo stāstījumā ir sīki aprakstītas gan uzticības, gan nepaklausības sekas Jūdas ķēniņu vidū.

2. Laiku hronikas vispārējais stāstījums

Konteksts 2. Laiku 7:14 iekļaujas kopējā grāmatas stāstījumā, uzsverot uzticības nozīmi Dieva derībai un nepaklausības sekas. 2. Laiku 7:14 konteksts visā 2. Laiku 7:14 ir kā virkne mācību par to, cik svarīgi ir meklēt Dieva gribu un staigāt paklausībā Viņa baušļiem. Salamana tempļa iesvētīšana kalpo kātas bija Izraēla vēstures kulminācijas punkts un vienotības vīzija visu tautu dievkalpojumā. Tomēr turpmākie stāsti par tautas cīņām un galu galā arī par trimdu kalpo kā atskurbinošs atgādinājums par sekām, kādas var rasties, novēršoties no Dieva.

2.hronikas 7:14 nozīme

Pazemības nozīme

Šajā pantā Dievs uzsver pazemības izšķirošo lomu mūsu attiecībās ar Viņu. Atzīt savu ierobežotību un atkarību no Dieva ir pirmais solis ceļā uz patiesu garīgo izaugsmi un dziedināšanu.

Lūgšanas un grēku nožēlas spēks

Dievs aicina Savu tautu lūgt un meklēt Viņa vaigu, paužot vēlmi veidot ciešākas attiecības ar Viņu. Šis process ietver novēršanos no grēcīgas rīcības un savas dzīves saskaņošanu ar Dieva gribu. Kad mēs patiesi nožēlojam grēkus un meklējam Dieva vadību, Viņš apsola uzklausīt mūsu lūgšanas, piedot grēkus un atnest dziedināšanu mūsu dzīvēs un kopienās.

Atjaunošanas solījums

Lai gan 2. Lai gan 2. Laiks. 7:14 sākotnēji tika adresēts Israēla tautai, tā vēstījums ir aktuāls arī mūsdienu ticīgajiem. Kad mēs kā Dieva tauta pazemojamies, lūdzam un novēršamies no saviem ļaunajiem ceļiem, mēs varam paļauties uz Dieva apsolījumu nest dziedināšanu un atjaunošanu mūsu dzīvēs un pasaulē ap mums.

Dzīvošana 2.Laiku 7:14

Lai piemērotu šo fragmentu, sāc ar pazemības nostājas izkopšanu savās attiecībās ar Dievu. Atzīstiet savus ierobežojumus un apzinieties savu atkarību no Dieva. Padariet lūgšanu par prioritāti savā ikdienas dzīvē, meklējot Dieva klātbūtni un vadību ikvienā situācijā. Apņemieties pastāvīgi pārbaudīt sevi un nožēlot grēkus, novēršoties no grēcīgas rīcības un saskaņojot savu dzīvi ar Dieva gribu.

Ejot pazemībā, lūgšanā un grēku nožēlošanā, paļaujieties uz Dieva apsolījumu nest dziedināšanu un atjaunošanu jūsu dzīvē un pasaulē ap jums. Mudiniet arī citus jūsu kopienas locekļus pievienoties jums šajā ceļojumā, jo kopā jūs cenšaties piedzīvot pazemīgas lūgšanas un patiesas veltīšanās Dievam pārveidojošo spēku.

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs,

Mēs šodien nākam Tavā priekšā, atzīstot savu atkarību no Tavas žēlastības un žēlsirdības. Pārdomājot vēstījumu par grēku nožēlu un dziedināšanu, kas atrodams 2. hronikas 7:14, mēs lūdzam Tavu vadību, lai pielietotu šīs spēcīgās patiesības mūsu dzīvē.

Kungs, mēs apzināmies, ka esam Tava tauta, kas aicināta Tavā vārdā. Māci mūs pazemoties Tavā priekšā, noliekot savu lepnumu un pašpietiekamību. Palīdzi mums saprast, ka patiesa pazemība ir atzīt, ka Tu esi mums vajadzīgs ikvienā mūsu dzīves aspektā.

Tēvs, kad mēs tuvojamies Tev lūgšanā, lai mūsu sirdis ir atvērtas Tavai maigajai vadībai. Pieliec mūsu ausis Tavai balsij un mūsu sirdis Tavai gribai, lai mēs varētu tuvoties Tev.

Mēs nožēlojam, Kungs, to, ka mūsu kultūra ir novērsusies no Taviem Bībeles standartiem. Mēs atzīstam savu līdzdalību materiālismā, elkdievībā un morālajā relatīvismā, un lūdzam Tev piedošanu. Palīdzi mums novērsties no savas egocentriskuma un censties īstenot taisnību, taisnīgumu un žēlsirdību, cenšoties Tevi godāt visā, ko darām.

Skatīt arī: 25 iedvesmojoši Bībeles panti par dievkalpojumu

Mēs pateicamies Tev par Tavas piedošanas un dziedināšanas garantiju. Ļauj, lai dziedināšana sākas mūsu sirdīs un lai tā izstaro uz āru, pārveidojot mūsu ģimenes, kopienas un tautu.

Tēvs, mēs ticam Tavai nemainīgajai mīlestībai un mūžīgajai laipnībai. Lai mēs kā Tavi ļaudis esam cerības stars un pārmaiņu veicinātāji pasaulē, kurai izmisīgi nepieciešams Tavs dievišķais pieskāriens. Mēs to visu lūdzam Tava Dēla, mūsu Kunga un Glābēja Jēzus Kristus, spēcīgajā un dārgajā vārdā.

Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.