Populārākie Bībeles panti

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Vai jūs meklējat labus Bībeles pantus? Kā atrast labākos Bībeles pantus, kas attiecas uz jūsu situāciju? Lai gan uz šiem jautājumiem nav pareizas atbildes, jūs varat gūt lielisku ieskatu, izlasot populārākos Bībeles pantus pēc meklētāju datiem.

Šis Bībeles dzejoļu saraksts ir vispieprasītākie Bībeles panti tīmeklī. Tie palīdzēs jums rast spēku, drosmi un iedrošinājumu grūtos brīžos. Kad esat grūtā brīdī, dažkārt var būt grūti atcerēties, ka Dievs ir jums līdzās. Taču, vēršoties pie Dieva, mēs varam atrast mīlestību, spēku un dziedināšanu caur Viņa apsolījumiem. Lūk, populārāko Bībeles pantu saraksts.sakārtotas popularitātes secībā:

1. Jāņa ev. 3:16

Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka Viņš atdeva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

2. Jeremijas 29:11

Jo Es zinu plānus, kas Man ir ar jums," saka Tas Kungs, "Es zinu, kādi plāni Man ir attiecībā uz jums, - Es zinu, kādi plāni jums ir, lai jums nekaitētu, lai jums dotu cerību un nākotni.

3. 23. psalms

Tas Kungs ir mans gans; man netrūks trūkuma. Viņš liek man gulēt zaļās ganībās. Viņš ved mani pie klusiem ūdeņiem. Viņš atjauno manu dvēseli. Viņš ved mani taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat ja es eju pa nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani; Tava zizlis un Tava nūja mani mierina. Tu man klāj galdu manā klātbūtnē.ienaidniekiem; Tu svaidi manu galvu ar eļļu, mans kauss pārplūst. Protams, labprātība un žēlastība mani pavadīs visas mana mūža dienas, un es dzīvoju Tā Kunga namā mūžīgi.

4. Rom.8:28

Un mēs zinām, ka Dievs visās lietās darbojas par labu tiem, kas Viņu mīl un kas ir aicināti saskaņā ar Viņa nodomu.

5. Rom.12:2

Neatbilstiet šīs pasaules paraugam, bet pārveidojieties, atjaunojot savu prātu. Tad jūs varēsiet pārbaudīt un apstiprināt, kāda ir Dieva griba - Viņa labā, tīkamā un pilnīgā griba.

6. Filipiešiem 4:6-8

Nebīstieties par neko, bet katrā situācijā ar pateicību, lūgšanā un lūgšanā, ar pateicību, iesniedziet savus lūgumus Dievam. Un Dieva miers, kas pārsniedz visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. Visbeidzot, brāļi un māsas, viss, kas ir patiess, viss, kas ir cēls, viss, kas ir pareizi, viss, kas ir tīrs, viss, kas ir skaists, viss, kas ir apbrīnas vērts - jakaut kas ir izcils vai slavējams - padomājiet par šādām lietām.

7. Filipiešiem 4:13

Es to visu varu darīt caur Viņu, kas man dod spēku.

8. Jesajas 41:10

Tāpēc nebīstieties, jo Es esmu ar jums, nebīstieties, jo Es esmu jūsu Dievs. Es jūs stiprināšu un jums palīdzēšu, Es jūs atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

9. Mt.ev.6:33

Bet meklējiet vispirms Viņa valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks dots.

10. Jāņa 14:6

Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur mani.

Skatīt arī: Dieva spēks - Bībeles lifete

11. Efeziešiem 6:12

Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet gan pret valdniekiem, pret varas iestādēm, pret šīs tumšās pasaules varām un pret ļaunuma garīgajiem spēkiem debesu valstībās.

12. Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis? Esiet stipri un drosmīgi. Nebīstieties, nenobīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, būs ar jums, lai kur jūs arī ietu.

Skatīt arī: 27 Bībeles panti par bērniem

13. Jāņa 16:33

Es jums to esmu teicis, lai jums Manī būtu miers. Šajā pasaulē jums būs nepatikšanas. Bet es esmu uzvarējis pasauli.

14. Jesajas 40:31

Bet tie, kas cer uz To Kungu, atjaunos savus spēkus. Tie pacelsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nesaņems nogurumu.

15. 2. Timotejam 1:7

Jo Gars, ko Dievs mums devis, nepadara mūs bailīgus, bet dod mums spēku, mīlestību un pašdisciplīnu.

16. 2. Korintiešiem 5:17

Tādēļ, ja kāds ir Kristū, tad ir nācis jauns radījums: vecais ir pagājis, jaunais ir klāt!

17. Jāņa 10:10

Zaglis nāk tikai zagt, nogalināt un pazudināt; Es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība, un lai viņiem būtu dzīvība pilnīgā spēkā.

18. Salamana pamācības 3:5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu; visos savos ceļos paklausiet Viņam, un Viņš taisnos jūsu ceļus.

19. Gal.5:22-23

Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Pret šādām lietām nav likuma.

20. 1. Pētera 5:7

Visu savu satraukumu atdodiet Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

21. 2.Laiku 7:14

Ja mana tauta, kas tiek saukta manā vārdā, pazemosies un lūgsies, meklēs manu vaigu un novērsīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es dzirdēšu no debesīm un piedošu tās grēkus un dziedināšu tās zemi.

22. Psalms 91:11

Jo Viņš pavēlēs saviem eņģeļiem par jums, lai jūs sargātu visos jūsu ceļos.

23. Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu. Es jums nedodu to, ko dod pasaule. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai jūs nebīstas.

24. Mt.ev.11:28

Nāciet pie manis visi, kas esat noguruši un apgrūtināti, un es jums došu atpūtu.

25. Mateja ev. 28:19-20

Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā un mācīdami tās paklausīt visam, ko Es jums esmu pavēlējis. Un Es patiesi esmu ar jums mūžīgi līdz pat pasaules galam.

26. 1. Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, izņemot to, kas cilvēcei ir parasta. Un Dievs ir uzticīgs; Viņš neļaus tev tikt kārdinātam vairāk, nekā tu vari panest. Bet, kad tu būsi kārdināts, Viņš arī nodrošinās izeju, lai tu varētu to izturēt.

27. 91. psalms

Kas dzīvo Visaugstākā patvērumā, tas paliks Visvarenā ēnā. Es sacīšu Tam Kungam: "Mans patvērums un mans cietoksnis, mans Dievs, uz kuru es paļaujos." Jo Viņš tevi izglābs no viltnieka lamatām un no nāvējoša mēra. Viņš tevi apsedz ar saviem spārniem, un zem Viņa spārniem tu atradīsi patvērumu; Viņa uzticība ir vairogs un bukteris. Tu nebaidīsies no šausmām.nakts, ne bulta, kas lido dienā, ne mēris, kas staigā tumsā, ne postījums, kas plosās pusdienlaikā. Tūkstoš var krist tavā pusē, desmit tūkstoši pie tavas labās rokas, bet tev tas nepietuvosies. Tu tikai skatīsies ar savām acīm un redzēsi atalgojumu nekrietnajiem. Tā kā tu esi padarījis par savu mājvietu Kungu - Visaugsto, kas ir mans patvērums -, nekāds ļaunumsnetiks pieļauts, lai tevi piemeklētu, lai neviens mēris nenāktu pie tavas telts. Jo Viņš pavēlēs saviem eņģeļiem par tevi, lai tie tevi sargā visos tavos ceļos. Uz savām rokām tie tevi nesīs, lai tu neaizskartos ar kāju pret akmeni. Tu staigāsi pa lauvu un odi; lauvu un čūsku tu saplosīsi." "Jo viņš turas pie Manis mīlestībā, Es viņu izglābšu, Es viņu pasargāšu,Kad viņš Mani piesauks, Es viņam atbildēšu, Es būšu ar viņu bēdās, Es viņu izglābšu un pagodināšu. Ar ilgu mūžu Es viņu apmierināšu un parādīšu viņam savu pestīšanu."

28. 2. Timotejam 3:16

Visi Svētie Raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācīšanai, atmaskošanai, labošanai un audzināšanai taisnībā.

29. Efeziešiem 3:20

Bet Viņam, kas var darīt neizmērojami vairāk nekā mēs lūdzam vai iedomājamies, pēc Viņa spēka, kas darbojas mūsos.

30. Efeziešiem 2:8-10

Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav jūsu pašu nopelns, tā ir Dieva dāvana, nevis darbu rezultāts, lai neviens nevar lepoties. Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.

31. 2. Korintiešiem 12:9

Bet Viņš man sacīja: "Pietiek tev manas žēlastības, jo mans spēks ir pilnīgs vājumā." Tādēļ es vēl jo labprātāk lielīšos ar savām vājībām, lai Kristus spēks balstītos uz mani.

32. 1. Tesaloniķiešiem 5:18

Pateicieties visos apstākļos, jo tāda ir Dieva griba attiecībā uz jums Kristū Jēzū.

33. 1. Jāņa 1:9

Ja mēs izsūdzam savus grēkus, Viņš ir uzticīgs un taisns un piedos mums grēkus un šķīstīs mūs no visas netaisnības.

34. Jesajas 53:5

Bet Viņš tika caurdurts mūsu pārkāpumu dēļ, Viņš tika satriekts mūsu netaisnību dēļ; Viņu piemeklēja sods, kas mums atnesa mieru, un ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

35. Ebrejiem 11:1

Ticība ir paļāvība uz to, uz ko mēs ceram, un pārliecība par to, ko mēs neredzam.

36. 1. Pētera 5:8

Esiet modri un apķērīgi. Jūsu ienaidnieks velns staigā apkārt kā rēcošs lauva un meklē, ko apēst.

37. 1. Mozus 1:27

Tā Dievs radīja cilvēkus pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš tos radīja, kā vīrieti un sievieti Viņš tos radīja.

38. Rom.12:1

Tādēļ es jūs, brāļi un māsas, mudinu, lai Dieva žēlastības dēļ jūs ziedotu savas miesas kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri - tas ir jūsu patiesais un pareizais dievkalpojums.

39. Jesajas 9:6

Jo mums ir dzimis bērns, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem. Un Viņš tiks saukts par Brīnišķīgo Aizstāvi, Vareno Dievu, Mūžīgo Tēvu, Miera Kņazu.

40. 2. Korintiešiem 10:5

Mēs sagraujam argumentus un katru pretenziju, kas vēršas pret Dieva atziņu, un mēs sagūstām ikvienu domu, lai padarītu to paklausīgu Kristum.

41. Psalmi 1:1-3

Svētīgs tas cilvēks, kas nestaigā ļaunu padomu, nestāv grēcinieku ceļā un nesēž izsmējēju krēslā, bet viņa prieks ir Tā Kunga likumā[b], un par Viņa likumu viņš pārdomā dienu un nakti. Viņš ir līdzīgs kokam, kas iestādīts pie ūdens strautiem, kas dod augļus savā laikā, un tā lapas nenovīst. Visā, ko viņš dara, viņš plaukst.

42. Psalms 46:10

Klusējiet un ziniet, ka Es esmu Dievs, Es būšu paaugstināts starp tautām, Es būšu paaugstināts virs zemes.

43. Ebr 12:1-2

Tāpēc, tā kā mūs ieskauj tik liels liecinieku mākonis, nolieciet arī mēs visus smagumus un grēkus, kas tik cieši pieķeras, un ar izturību skrienam mums paredzēto skrējienu, raugoties uz Jēzu, mūsu ticības pamatlicēju un pilnveidotāju, kas Viņam dotā prieka dēļ panesis krustu, nicinādams kaunu, un sēž pie Dieva troņa labās rokas.

44. 1. Pētera 2:9

Bet jūs esat izredzēta tauta, karaliska priesterība, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs pasludinātu slavu Tam, kas jūs aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.

45. Ebrejiem 4:12

Jo Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs. Tas ir asāks par jebkuru abpusēji griezīgu zobenu, tas iekļūst līdz pat dvēseles un gara, locītavu un smadzeņu sadalīšanai; tas spriež par sirds domām un attieksmi.

46. 1. Korintiešiem 13:4-6

Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir laipna. Tā nav skaudīga, tā nekaunas, tā nav lepna. Tā negodina citus, tā nav savtīga, tā nav viegli dusmīga, tā neuzkrāj ļaunumu. Mīlestība nelepojas ar ļaunu, bet priecājas ar patiesību.

47. Galatiešiem 2:20

Es esmu krustā sists līdz ar Kristu, un vairs nedzīvoju es, bet Kristus dzīvo manī. Dzīvi, ko tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani mīlēja un atdeva sevi par mani.

48. Salamana pamācības 22:6

Uzsāciet bērnus ceļā, pa kuru viņiem vajadzētu iet, un pat tad, kad viņi būs lieli, viņi no tā neatgriezīsies.

49. Jesajas 54:17

Neviens ierocis, kas pret jums kalts, nebūs uzvarīgs, un jūs atspēkosiet katru mēli, kas jūs apsūdz. Tas ir Tā Kunga kalpu mantojums, un tā ir viņu attaisnošana no Manis," saka Tas Kungs.

50. Filipiešiem 1:6

Būdami pārliecināti par to, ka Tas, kas jūsos iesācis labu darbu, to turpinās līdz galam līdz Jēzus Kristus dienai.

51. Rom.3:23

Jo visi ir grēkojuši un nav iemantojuši Dieva godību.

52. Jesajas 43:19

Redzi, Es daru ko jaunu! Tagad tas rodas, vai jūs to nesajūtat? Es taisu ceļu tuksnesī un strautus tuksnesī.

53. Filipiešiem 4:19

Un mans Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības pēc savas godības bagātības Kristū Jēzū.

54. Mt.ev.11:29

Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgs sirdī, un jūs atradīsiet atpūtu savām dvēselēm.

55. Rom.6:23

Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

56. Jēkaba 5:16

Tādēļ izsūdziet viens otram savus grēkus un lūdzieties cits par citu, lai jūs tiktu dziedināti. Taisna cilvēka lūgšana ir spēcīga un iedarbīga.

57. Romiešiem 5:8

Bet Dievs parāda savu mīlestību pret mums ar to, ka, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, Kristus nomira par mums.

58. Mt.ev.5:16

Tāpat arī jūsu gaisma lai spīd citu priekšā, lai viņi redz jūsu labos darbus un slavē jūsu Tēvu debesīs.

59. Galatiešiem 6:9

Nebūsim noguruši, darot labu, jo īstajā laikā mēs gūsim ražu, ja vien nepadosimies.

60. Jesajas 26:3

Tu uzturēsi pilnīgā mierā tos, kuru prāts ir nelokāms, jo viņi paļaujas uz Tevi.

61. Apustuļu darbi 1:8

Bet jūs saņemsiet spēku, kad Svētais Gars nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pat zemes galiem.

62. Kolosiešiem 3:23

Lai ko jūs darītu, strādājiet to no visas sirds, kā darbu Tā Kunga, nevis cilvēku kungu labā.

63. Jāņa 15:5

Es esmu vīnogulājs, jūs esat zari; ja jūs paliksiet manī un es jūsos, jūs nesīsiet daudz augļu, bet bez manis jūs neko nevarat darīt.

64. Rom.8:39

Ne augstums, ne dziļums, ne jebkas cits visā radībā nespēs mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

65. Jeremijas 33:3

Zvaniet man, un es jums atbildēšu un pastāstīšu jums lielas un neizpētāmas lietas, kuras jūs nezināt.

66. Ebrejiem 11:6

Un bez ticības nav iespējams izpatikt Dievam, jo ikvienam, kas nāk pie Viņa, ir jātic, ka Viņš eksistē un ka Viņš atalgo tos, kas Viņu dedzīgi meklē.

67. Salamana pamācības 4:23

Visupirms sargājiet savu sirdi, jo viss, ko jūs darāt, izriet no tās.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.