Radikāls aicinājums: māceklības izaicinājums Lūkas evaņģēlijā 14:26

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Ja kāds nāk pie manis un ienīst savu tēvu un māti, un sievu, un sievu, un bērnus, un brāļus, un māsas, jā, un pat savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis.

Lūkas 14:26

Ievads: Māceklības izmaksas

Vai esat kādreiz aizdomājušies, ko patiesi nozīmē būt Kristus sekotājam? Aicinājums būt māceklim nav viegls, un tas prasa tādu apņemšanās līmeni, kas dažiem var šķist radikāls. Šodienas pants no Lūkas evaņģēlija 14:26 aicina mūs pārbaudīt, cik dziļi mēs esam uzticīgi Jēzum, un apdomāt, cik dārgi mums maksā būt Viņa mācekļiem.

Vēsturiskais fons: Lūkas evaņģēlija konteksts

Lūkas evaņģēlijs, ko ap 60.-61. gadu pēc Kristus dzimšanas sarakstījis ārsts Lūka, ir viens no sinoptiskajiem evaņģēlijiem, kas stāsta par Jēzus Kristus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Lūkas evaņģēlijs ir unikāls ar to, ka tas ir adresēts konkrētam cilvēkam - Teofilam, un ir vienīgais evaņģēlijs ar turpinājumu - Apustuļu darbiem. Lūkas evaņģēlijam ir raksturīgs īpašs uzsvars uz tēmām parlīdzcietība, sociālais taisnīgums un vispārējs pestīšanas piedāvājums.

Lūkas 14: Māceklības izmaksas

Lūkas evaņģēlija 14. nodaļā Jēzus māca ļaudīm par māceklības izmaksām, izmantojot līdzības un spēcīgu valodu, lai uzsvērtu apņemšanos, kas nepieciešama, lai sekotu Viņam no visas sirds. Nodaļa sākas ar to, ka Jēzus sabata laikā dziedina cilvēku, kas noved pie konfrontācijas ar reliģiskajiem vadītājiem. Šis notikums kalpo kā atspēriena punkts, lai Jēzus mācītu par pazemību, viesmīlību un to, cik svarīgi ir sekot Dievam.Dieva valstības prioritāte ir svarīgāka par zemes rūpēm.

Skatīt arī: Stāvot stingri Dieva klātbūtnē: Devokācija par 5. Mozus 31:6

Lūkas 14:26: Radikāls aicinājums uz apņemšanos

Lūkas evaņģēlija 14:26 Jēzus saviem sekotājiem saka izaicinošu vēsti: "Ja kāds nāk pie manis un ienīst tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas - jā, pat savu dzīvību, - tāds cilvēks nevar būt mans māceklis." Šo pantu var būt grūti saprast, īpaši ņemot vērā Jēzus mācības par mīlestību un līdzcietību citviet evaņģēlijos.pantā ir jāsaprot, kā Jēzus lieto hiperbolas un Viņa laika kultūras kontekstu.

Jēzus kalpošanas kontekstā jēdziens "ienīst" nav jāsaprot burtiski, bet gan drīzāk kā izpausme tam, ka uzticība Jēzum ir svarīgāka par visu pārējo, pat par visciešākajām ģimenes saitēm. Jēzus aicina Savus sekotājus uz radikālu apņemšanos, mudinot viņus uzticību Viņam likt augstāk par jebkuru citu uzticību.

Lūkas stāstījuma plašāks konteksts

Lk.ev.14:26 iekļaujas plašākā Lūkas evaņģēlija kontekstā, ilustrējot Jēzus aicinājumu uz radikālu māceklību un izceļot Dieva valstības būtību. Visā Lūkas evaņģēlija stāstījumā Jēzus konsekventi uzsver, ka, lai piedalītos Dieva valstībā, ir nepieciešama pašaizliedzība, kalpošana un pārveidota sirds. Šis pants ir stingrs atgādinājums, ka sekot Jēzum nav nejaušs pasākums.bet tā ir apņemšanās, kas maina dzīvi un prasa pārkārtot savas prioritātes un vērtības.

Turklāt Lūkas evaņģēlija 14. nodaļas mācība saskan ar vispārējām Lūkas evaņģēlija tēmām, piemēram, līdzjūtību pret atstumtajiem, sociālo taisnīgumu un vispārēju pestīšanas piedāvājumu. Uzsverot māceklības izmaksas, Jēzus aicina savus sekotājus pievienoties Viņa misijai - nest cerību un dziedināšanu salauztajai pasaulei. Šī misija var prasīt personīgu upuri un patgatavība saskarties ar pretestību vai vajāšanu, bet galu galā tas ved uz dziļāku Dieva mīlestības pieredzi un prieku, ka piedalāmies Viņa pestīšanas darbā.

Skatīt arī: Dievs ir taisnīgs - Bībeles pantiņi

Lūkas 14:26 nozīme

Mūsu mīlestības uz Jēzu prioritātes noteikšana

Šis pants nenozīmē, ka mums burtiski vajadzētu ienīst savus ģimenes locekļus vai pašiem sevi. Tā vietā Jēzus izmanto hiperbolu, lai uzsvērtu, cik svarīgi ir likt Viņu pirmajā vietā mūsu dzīvē. Mūsu mīlestībai un uzticībai Jēzum vajadzētu būt tik lielai, ka, salīdzinot ar to, mūsu mīlestība pret ģimeni un sevi šķiet kā naids.

Māceklības upuris

Sekošana Jēzum prasa no mums gatavību nest upurus, dažkārt pat attālināties no attiecībām, kas kavē mūsu garīgo izaugsmi. Māceklība var prasīt no mums izdarīt sarežģītas izvēles ticības dēļ, bet atlīdzība par intīmām attiecībām ar Jēzu ir to vērta.

Mūsu saistību novērtēšana

Lūkas 14:26 aicina mūs izvērtēt savas prioritātes un pārbaudīt, cik dziļi mēs esam uzticīgi Jēzum. Vai esam gatavi Viņu likt augstāk par visu pārējo, pat tad, kad tas ir grūti vai prasa personīgu upuri? Aicinājums uz māceklību nav nejaušs aicinājums, bet gan izaicinājums sekot Jēzum no visas sirds.

Pielietojums: Dzīvošana saskaņā ar Lūkas evaņģēliju 14:26

Lai piemērotu šo fragmentu, vispirms pārdomājiet savas prioritātes un vietu, ko Jēzus ieņem jūsu dzīvē. Vai ir attiecības vai saistības, kas, iespējams, kavē jūsu kā mācekļa izaugsmi? Lūdzieties par gudrību un drosmi upurēt nepieciešamo, lai Jēzus jūsu dzīvē būtu pirmajā vietā. Pieaugot attiecībās ar Viņu, meklējiet iespējas padziļināt savu apņemšanos un parādīt savu apņemšanos.mīlestību pret Viņu, pat ja tas prasa personīgu upuri. Atcerieties, ka māceklības izmaksas var būt augstas, bet atlīdzība par Jēzum veltītu dzīvi ir nenovērtējama.

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs, mēs Tevi pielūdzam par Tavu svētumu un varenību, jo Tu esi visu lietu suverēns Radītājs. Tu esi pilnīgs visos Savos ceļos, un Tava mīlestība pret mums ir nemainīga.

Mēs atzīstamies, Kungs, ka bieži vien esam atpalikuši no māceklības standartiem, ko Jēzus mums ir uzstādījis. Savās vājībās mēs dažkārt esam devuši priekšroku savām vēlmēm un attiecībām, nevis uzticībai Tev. Piedod mums par šiem trūkumiem un palīdzi mums atgriezt mūsu sirdis pie Tevis.

Pateicamies Tev, Tēvs, par Svētā Gara dāvanu, kas dod mums spēku atdot savu dzīvi un staigāt paklausībā Tavai gribai. Mēs esam pateicīgi par Tavu pastāvīgo vadību, kas ļauj mums augt izpratnē par to, ko nozīmē būt patiesiem Kristus sekotājiem.

Kad mēs ejam šo māceklības ceļu, palīdzi mums pretoties kārdinājumam dzīvot sev, meklēt savu baudu vai gūt jēgu no pasaules standartiem. Dāvā mums pazemību, upurēšanās garu un pilnīgu pakļaušanos Jēzum kā savam Kungam, lai mūsu dzīve atspoguļotu Tavu mīlestību un žēlastību cilvēkiem ap mums.

Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.