Raksti par Jēzus dzimšanu

John Townsend 27-05-2023
John Townsend

Bībelē ir teikts, ka Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, "lai glābtu grēciniekus" (1. Tim. 1:15). Tas nozīmē, ka Jēzus nāca uz zemes ne tikai mirt par mūsu grēkiem, bet arī dzīvot mūsu labā. Viņa dzīve bija piemērs tam, ko nozīmē sekot Dieva gribai. Viņš dzīvoja perfektu dzīvi, mira pie krusta un augšāmcēlās, lai mēs, ticēdami Viņam, varētu tikt glābti no grēka un nāves.

Turpmākie Bībeles panti par Jēzus piedzimšanu parāda, ka Vecās Derības pravietojumi par Mesiju piepildījās Jēzū Kristū. Es aicinu jūs izmantot šos Rakstu fragmentus kā dievkalpojuma lasījumus pirms Ziemassvētkiem, lai pārdomātu Dieva uzticību un Viņa apsolījumu piepildīšanos caur Viņa dēla Jēzus piedzimšanu.

Vecās Derības pravietojumi par Jēzus Mesijas dzimšanu

Jesajas 9:6-7

Jo mums ir dzimis bērns, mums ir dots dēls, un valdība būs uz Viņa pleciem, un Viņa vārdu sauks brīnišķīgs Aizstāvis, varens Dievs, mūžīgais Tēvs, miera Kungs.

Viņa valdības un miera pieaugumam nebūs gala, Dāvida tronī un pār viņa valstību, lai to nostiprinātu un uzturētu ar taisnību un taisnību no šī laika un mūžīgi mūžīgi. To darīs kareivju Kunga dedzība.

Mesija piedzims no jaunavas

Jesajas 7:14

Tāpēc Tas Kungs pats dos jums zīmi: redzi, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu, un nosauks viņu vārdā Emanuēls.

Lūkas 1:26-38

Sestajā mēnesī eņģelis Gabriēls tika sūtīts no Dieva uz Galilejas pilsētu, vārdā Nācareta, pie jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, kura vārds bija Jāzeps, no Dāvida nama. Un jaunavas vārds bija Marija.

Un viņš pienāca pie viņas un sacīja: "Sveicinu tevi, mīļā, Kungs ir ar tevi!"

Bet viņa bija ļoti satraukusies par šo vārdu un mēģināja saprast, kāds varētu būt tas sveiciens. Un eņģelis viņai sacīja: "Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi Dieva labvēlību. Un redzi, tu ieņemsies savā miesā un dzemdēsi dēlu, un tu Viņu sauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels un sauksies par Visuaugstākā Dēlu. Un Kungs Dievs dos Viņam savu troni.tēvs Dāvids, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala."

Un Marija sacīja eņģelim: "Kā tas notiks, jo es esmu jaunava?"

Un eņģelis viņai atbildēja: "Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apsedzīs, tādēļ bērns, kas piedzims, tiks saukts par svētu - par Dieva Dēlu. Un redzi, arī tava radiniece Elizabete vecumā ir ieņemusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis pie tās, kas tika saukta par neauglīgu. Jo pie Dieva nekas nebūs neiespējams."

Un Marija sacīja: "Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai man notiek saskaņā ar tavu vārdu!" Un eņģelis no viņas aizgāja.

Skatīt arī: 33 Bībeles panti par Lieldienām: Mesijas augšāmcelšanās svinēšana

Mesija piedzims Betlēmē

Mihas 5:2

Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi pārāk maza, lai būtu starp Jūdas ciltīm, no tevis man iznāks tas, kas būs valdnieks Israēlā, kura nākšana ir no seniem laikiem, no senām dienām.

Lūkas 2:4-5

Un arī Jāzeps aizgāja no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucas Betlēme, jo viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai reģistrētos pie Marijas, savas saderinātās, kas bija stāvoklī.

Lūkas 2:11

Jo jums šodien Dāvida pilsētā piedzima Pestītājs, kas ir Kristus Kungs.

Jāņa ev. 7:42

Vai Raksti nav sacījuši, ka Kristus nāk no Dāvida pēcnācēja un nāk no Betlēmes, no ciema, kur dzīvoja Dāvids?

Mesija piepildīs Dieva derību ar Ābrahāmu

1. Mozus 12:3

Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un to, kas tevi apkauno, Es nolādēšu, un tevī tiks svētītas visas zemes ciltis.

1. Mozus 17:4-7

Redzi, Mana derība ir ar tevi, un tu būsi daudzu tautu tēvs. Tavu vārdu vairs nesauks par Ābramu, bet tavs vārds būs Ābrahāms, jo Es tevi esmu darījis par daudzu tautu tēvu. Es tevi darīšu ļoti auglīgu, un Es tevi darīšu par tautu, un no tevis nāks ķēniņi. Un Es nodibināšu savu derību starp Mani un tevi un taviem pēcnācējiem.jums viņu paaudzēs mūžīga derība, lai būtu Dievs jums un jūsu pēcnācējiem pēc jums.

1. Mozus 22:17-18

Es tevi noteikti svētīšu, un Es noteikti pavairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes un kā smiltis, kas ir jūras krastā. Un tavi pēcnācēji valdīs savu ienaidnieku vārtus, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, jo tu esi paklausījis Manai balsij.

Lūkas 1:46-55

Un Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē Kungu, un mans gars priecājas Dievā, manā Pestītājā, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemīgo stāvokli. Jo redzi, no šī brīža visas paaudzes mani sauks par svētītu, jo Viņš, kas ir varens, ir darījis man lielas lietas, un svēts ir Viņa vārds.

Un Viņa žēlastība ir tiem, kas Viņu bīstas no paaudzes paaudzē.

Viņš ir parādījis spēku ar savu roku, Viņš ir izklīdinājis lepnos viņu sirds domās, Viņš ir gāzis varenos no troņa un paaugstinājis pazemīgos, Viņš ir piepildījis izsalkušos ar labumiem, bet bagātos Viņš ir aizsūtījis tukšus. Viņš ir palīdzējis savam kalpam Israēlam, pieminēdams savu žēlastību, kā Viņš ir runājis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa pēcnācējiem mūžīgi."

Galatiešiem 3:16

Apsolījumi tika doti Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem. Tur nav teikts: "Un pēcnācējiem," kas attiecas uz daudziem, bet gan uz vienu: "Un taviem pēcnācējiem," kas ir Kristus.

Mesija piepildīs Dieva derību ar Dāvidu

2. Samuēla 7:12-13

Kad tavas dienas piepildīsies un tu gulēsi pie saviem tēviem, Es uzmodināšu pēc tevis tavu pēcnācēju, kas nāks no tavas miesas, un Es iedibināšu viņa valstību. Viņš cels namu Manam Vārdam, un Es iedibināšu viņa valstības troni mūžīgi.

Psalms 132:11

Tas Kungs zvērēja Dāvidam, un Viņš to neatsauks: "Vienu no taviem pēcnācējiem Es iecelšu tavā tronī."

Jesajas 11:1

No Jesajas celma izaugs dzinums, no viņa saknēm zars nesīs augļus. Tā Kunga gars atpūtīsies uz viņa.

Jeremijas 23:5-6

Redzi, nāk dienas, saka Tas Kungs, kad Es Dāvidam uzmodināšu taisnu zari, un viņš valdīs kā ķēniņš un rīkosies gudri, un īstenos taisnību un taisnību zemē. Viņa dienās Jūda tiks izglābta, un Israēls dzīvos drošībā. Un šis ir vārds, ar ko Viņš tiks saukts: "Tas Kungs ir mūsu taisnība.""

Mateja 1:1

Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, ģenealoģijas grāmata.

Lūkas 1:32

Viņš būs liels un tiks saukts par Visaugstākā Dēlu. Un Tas Kungs Dievs dos viņam viņa tēva Dāvida troni.

Mateja 21:9

Un pūļi, kas gāja Viņam pa priekšu un Viņam sekoja, sauca: "Hosanna Dāvida Dēlam! Svētīgs, kas nāk Tā Kunga vārdā! Hosanna augstībā!"

Apustuļu darbi 2:29-36

Brāļi, par patriarhu Dāvidu es varu jums droši sacīt, ka viņš gan nomira, gan tika apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz pat šai dienai.

Tāpēc, būdams pravietis un zinot, ka Dievs viņam bija zvērējis ar zvērestu, ka vienu no viņa pēcnācējiem Viņš iecels savā tronī, viņš paredzēja un runāja par Kristus augšāmcelšanos, ka Viņš netika pamests ādai un Viņa miesa neredzēja sabrukumu.

Šo Jēzu Dievs uzmodināja, un mēs visi esam tam liecinieki. Tāpēc Viņš, paaugstināts pie Dieva labās rokas un saņēmis no Tēva apsolījumu par Svēto Garu, izlēja to, ko jūs paši redzat un dzirdat.

Jo Dāvids nepacēlās debesīs, bet viņš pats saka: "Kungs sacīja manam Kungam,

"Sēdies pie Manas labās rokas, līdz Es tavus ienaidniekus darīšu par Tavu kāju pakāji.""

Tāpēc lai visi Israēla ļaudis droši zina, ka Dievs Viņu ir darījis par Kungu un Kristu, šo Jēzu, kuru jūs esat krustā sisti.

Pravietis sagatavos ceļu Mesijam

Maleahija 3:1

Redzi, Es sūtīšu Savu vēstnesi, un Viņš sagatavos ceļu Man priekšā. Un Tas Kungs, ko jūs meklējat, pēkšņi nāks savā templī; un derības vēstnesis, kurā jūs priecājaties, redzi, Viņš nāk, saka Kungs, Kungs no Savām varām.

Jesajas 40:3

Balss sauc: "Pustuksnesī sagatavojiet Tā Kunga ceļu, taisnojiet tuksnesī ceļu mūsu Dievam."

Lūkas 1:76-79

Un tevi, bērns, sauks par Visaugstākā pravieti, jo tu iesi Tā Kunga priekšā, lai sagatavotu Viņa ceļus, lai sniegtu Viņa tautai pestīšanas atziņu par grēku piedošanu, jo mūsu Dieva žēlsirdība ir žēlsirdīga, ka saullēkts mūs apmeklēs no augšienes, lai dotu gaismu tiem, kas sēž tumsībā un nāves ēnā, lai vadītu mūsu kājas pa miera ceļu.

Stāsts par Jēzus dzimšanu

Mateja 1:18-25

Jēzus Kristus piedzimšana notika šādā veidā.

Kad viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, pirms viņi bija kopā nākuši, viņa izrādījās dzemdējusi bērnu no Svētā Gara. Un viņas vīrs Jāzeps, būdams taisnīgs vīrs un negribēdams viņu kaunināt, nolēma mierīgi šķirties no viņas.

Bet, kad viņš to pārdomāja, redzi, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī un sacīja: "Jāzep, Dāvida dēls, nebaidies ņemt Mariju par sievu, jo tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tev būs Viņu saukt vārdā Jēzus, jo Viņš izglābs savu tautu no grēkiem."

Tas viss notika, lai piepildītos tas, ko Kungs bija sacījis caur pravieti: "Redzi, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu, un Viņu sauks vārdā Emanuēls" (kas nozīmē Dievs ar mums).

Kad Jāzeps pamodās no miega, viņš darīja, kā Kunga eņģelis viņam pavēlēja: viņš ņēma sievu, bet nepazina viņu, līdz viņa bija dzemdējusi dēlu. Un viņš nosauca viņu vārdā Jēzus.

Lūkas 2:1-7

Tajās dienās no ķeizara Augusta iznāca dekrēts, ka jāreģistrē visa pasaule. Tā bija pirmā reģistrācija, kad Sīrijas pārvaldnieks bija Kivīnijs. Un visi gāja reģistrēties, katrs uz savu pilsētu.

Un arī Jāzeps aizgāja no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucas Betlēme, jo viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai pierakstītos pie Marijas, savas saderinātās, kas bija stāvoklī.

Un, kamēr viņi tur bija, pienāca laiks viņai dzemdēt. Un viņa dzemdēja savu pirmdzimto dēlu, ietērpa viņu autiņos un nolika silītē, jo viesnīcā nebija vietas.

Gani apmeklē Jēzu

Mihas 5:4-5

Un viņš stāvēs un ganīs savu ganāmpulku Tā Kunga spēkā, Tā Kunga, sava Dieva, vārda varenībā. Un tie dzīvos drošībā, jo tagad viņš būs liels līdz zemes galiem. Un viņš būs viņu miers.

Lūkas 2:8-20

Un tajā pašā apvidū bija gani laukā, kas naktī sargāja savu ganāmpulku. Un tiem parādījās Tā Kunga eņģelis, un Tā Kunga godība ap tiem mirdzēja, un tos pārņēma lielas bailes.

Un eņģelis tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums nesu lielu prieka vēsti, kas būs visai tautai. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir piedzimis Pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Un šī jums būs zīme: jūs atradīsiet bērnu, ietītu autiņos un guļošu silītē."

Skatīt arī: 27 Bībeles panti par to, kā iedrošināt citus

Un pēkšņi līdz ar eņģeli parādījās debesu pulks, kas slavēja Dievu un sacīja: "Gods Dievam augstībā un uz zemes miers tiem, kam Viņš ir tīkams!"

Kad eņģeļi no viņiem aizgāja debesīs, gani cits citam sacīja: "Ejam uz Betlēmi un redzēsim to, kas ir noticis, ko Kungs mums ir atklājis."

Un tie steidzīgi devās un atrada Mariju un Jāzepu, un bērniņu, kas gulēja silītē. Un, to ieraudzījuši, viņi pasludināja viņiem sacīto par šo bērniņu. Un visi, kas to dzirdēja, brīnījās par to, ko gani viņiem bija stāstījuši.

Bet Marija to visu glabāja un pārdomāja savā sirdī. Un gani atgriezās, slavēdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā viņiem bija sacīts.

Gudrie vīri apmeklē Jēzu

Psalmi 72:9-11

Lai tuksneša ciltis noliecas Viņa priekšā, un viņa ienaidnieki laiza putekļus! Lai Taršišas un piekrastes karaļi atdod Viņam nodevas, lai Šebas un Sēbas karaļi nes dāvanas! Lai visi karaļi krīt Viņa priekšā, visas tautas kalpo Viņam!

Mateja 2:1-12

Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Hēroda dienās, redzi, gudrie no austrumiem nāca uz Jeruzalemi un sacīja: "Kur ir tas, kas dzimis jūdu ķēniņš? Jo mēs redzējām Viņa zvaigzni, kad tā uzlēca, un atnācām Viņu pielūgt."

Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, viņš satraucās un ar viņu visa Jeruzaleme, un, sapulcinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš jautāja viņiem, kur piedzims Kristus. Viņi viņam atbildēja: "Jūdejas Bētlemē, jo tā ir rakstīts pie pravieša: "'Un tu, Bētleme, Jūdas zemē, nekādā ziņā neesi mazākā starp Jūdas valdniekiem, jo no tevis nāks valdnieks, kuršganīs manu tautu Israēlu.""

Tad Hērods slepus izsauca gudros un noskaidroja no viņiem, kurā laikā zvaigzne parādījās. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmi, sacīdams: "Ejiet un cītīgi meklējiet bērniņu, un, kad būsiet viņu atraduši, ziņojiet man, lai arī es nāku un pielūdzu viņu."

Uzklausījuši ķēniņu, viņi devās ceļā. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši, uzlecot, gāja tiem pa priekšu, līdz tā apstājās virs vietas, kur bija bērns. Kad viņi ieraudzīja zvaigzni, viņi ļoti priecājās un priecājās.

Un, iegājuši mājā, viņi ieraudzīja bērniņu ar Mariju, Viņa māti, un tie krita un pielūdza Viņu. Tad, atvēruši savus dārgumus, viņi pienesa Viņam dāvanas - zeltu, vīraku un mirru.

Un, sapnī brīdināti neatgriezties pie Hēroda, viņi aizgāja uz savu zemi pa citu ceļu.

Jēzus atgriežas no trimdas

Hozejas 11:1

Kad Israēls bija bērns, Es viņu mīlēju, un no Ēģiptes Es aicināju savu dēlu.

Mateja 2:13-15

Kad tie bija aizgājuši, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: "Celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti, un tur paliec, līdz es tev pateikšu, jo Hērods gatavojas meklēt bērnu, lai viņu iznīcinātu."

Un viņš piecēlās, paņēma bērnu un viņa māti naktī un aizgāja uz Ēģipti, un palika tur līdz Hēroda nāvei. Tas notika, lai piepildītos tas, ko Tas Kungs bija sacījis caur pravieti: "No Ēģiptes Es aicināju savu dēlu."

Jēzus ir gaisma pagāniem

Jesajas 42:6-7

"Es esmu Tas Kungs, Es tevi esmu aicinājis taisnībā, Es tevi ņemšu aiz rokas un turēšu, Es tevi došu par derību tautai, par gaismu tautām, lai atvērtu aklās acis, lai izvestu cietumniekus no cietuma, no cietuma tos, kas sēž tumsībā.""

Jesajas 49:6

"Pārāk viegls ir tas, ka tu esi mans kalps, lai celtu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ Izraēla saglabātos; es darīšu tevi par gaismu tautām, lai mana pestīšana sasniegtu zemes galu.""

Lūkas 2:27-32

Un Viņš atnāca Garā uz templi, un, kad vecāki ieveda bērnu Jēzu, lai darītu Viņam saskaņā ar Bauslības paražām, Viņš paņēma Viņu uz rokām, svētīja Dievu un sacīja: "Kungs, tagad Tu ļauj savam kalpam aiziet mierā, saskaņā ar savu vārdu, jo manas acis redzēja Tavu pestīšanu, ko Tu esi sagatavojis visu tautu priekšā, gaismu atklāsmei visām tautām, lai Viņš kļūtupagāniem, un par godu savai tautai Izraēlam."

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.