Svarīgākie Bībeles panti par desmitajām devām un upuriem - Bībeles lappuse

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Vārds "desmitā daļa" nozīmē desmito daļu jeb 10 %. Desmitā daļa ir naudas ziedojums, kas tiek ziedots baznīcas atbalstam. Pirmo reizi desmitā daļa Bībelē ir pieminēta 1. Mozus 14:18-20, kad Ābrahāms dod desmito daļu no kara laupījuma Dieva priesterim Melhisedeham. Vecajā Derībā Dievs bija pavēlējis izraēliešiem dot desmito daļu no saviem ražojumiem un mājlopiem, lai atbalstītu levītus, kuriem nebija desmitās daļas.Desmits tika uzskatīta par veidu, kā pielūgt Dievu un kalpot Dievam ar saviem līdzekļiem (4. Mozus 18:21-24).

Jaunajā Derībā Jēzus tikai vienu reizi piemin desmito tiesu, pārmetot farizejiem viņu legālismu un atgādinot, ka viņiem ir jāmeklē taisnīgums, žēlsirdība un uzticība. Savu pārmetumu Viņš noslēdz, sakot, ka viņiem ir jāievieš šīs dievbijīgās vērtības, vienlaikus neatstājot novārtā savu reliģisko pienākumu maksāt desmito tiesu (Mt.ev.23:23).

Neatkarīgi no tā, kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz desmito tiesu baznīcai mūsdienās, Svētajos Rakstos ir skaidri norādīts, ka dāsnums ir būtiska kristīgās ticības sastāvdaļa. 2. Korintiešiem 9:6-8 Pāvils saka, ka tie, kas sēj taupīgi, arī pļaus taupīgi, bet tie, kas sēj dāsni, pļaus dāsni. Viņš turpina, ka katram cilvēkam vajadzētu dot to, ko viņš ir nolēmis dot savā sirdī - nevis no sirds.no pienākuma vai pienākuma, bet no labprātīgas un priecīgas sirds.

Ko tas nozīmē mums šodien? Dāsnumam vajadzētu būt dabiskai reakcijai tiem, kas ir glābti žēlastībā caur ticību Jēzum Kristum. Mēs esam aicināti izmantot savas dāvanas un resursus Dieva mērķiem - vai tas nozīmētu finansiāli atbalstīt draudzes misiju, vai arī ziedot savu laiku un enerģiju, lai kalpotu citiem, kam tas ir nepieciešams. Kad mēs dāvinām ar prieku un upurēšanos no mīlestības pretDievam un tuvākajam, mēs varam paļauties uz to, ka Dievs mums dos visu, kas mums vajadzīgs "pēc savas godības bagātības Kristū Jēzū" (Fil.4:19).

Pirmā desmitā tiesa Bībelē

1. Mozus 14:18-20

Tad Salemas ķēniņš Melhisedeks atnesa maizi un vīnu. Viņš bija Visaugstākā Dieva priesteris, un viņš svētīja Ābrahāmu, sacīdams: "Slavēts lai ir Ābrahāms pie Visaugstākā Dieva, debess un zemes Radītāja. Un slavēts lai ir Visaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus nodevis tavā rokā!" Tad Ābrahāms viņam deva desmito daļu no visa.

Vecās Derības norādījumi par desmito tiesu

3. Mozus 27:30

Desmitā daļa no visa, kas iegūts no zemes, - gan no augsnes labības, gan no koku augļiem, - pieder Tam Kungam; tā ir svēta Tam Kungam.

4. Mozus 18:21-24

Es dodu levītiem visu Izraēla desmito tiesu kā viņu mantojumu par darbu, ko viņi dara, kalpojot pie sanāksmes telts. No šī brīža izraēlieši nedrīkst tuvoties sanāksmes teltij, citādi viņi nesīs sava grēka sekas un nomirs.

Tieši levītiem ir jāveic darbs pie sanāksmes telts un jāuzņemas atbildība par jebkādiem pārkāpumiem pret to. Tas ir paliekošs rīkojums nākamajām paaudzēm. Viņi nesaņems mantojumu starp izraēliešiem.

Tā vietā Es dodu levītiem par mantojumu desmito tiesu, ko izraēlieši ziedo Tam Kungam. Tādēļ Es par viņiem sacīju: "Viņiem nebūs mantojuma starp izraēliešiem." Un tie būs mantojums.

5. Mozus 12:4-7

Tu nedrīksti pielūgt Kungu, savu Dievu, viņu veidā.

Bet tev jāmeklē vieta, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izvēlēsies no visām tavām ciltīm, lai tur liktu Savu Vārdu par savu mājokli. Uz to vietu tev jāiet; tur nes savu dedzināmo upuri un upurus, savu desmito tiesu un īpašas dāvanas, to, ko esi apsolījis dot, un savus brīvas gribas upurus, un savu ganāmpulku un lopu pirmdzimtos.

Tur, Tā Kunga, sava Dieva, klātbūtnē, tu un tavas ģimenes ēdīsit un priecāsieties par visu, ko esat darījuši, jo Tas Kungs, tavs Dievs, jūs ir svētījis.

Skatīt arī: Adventa Svētie Raksti par Jēzus dzimšanu - Bībeles lappuses

5. Mozus 14:22-29

Noteikti atvēli desmito daļu no visa, ko tavi lauki katru gadu saražo. Desmito daļu no labības, jaunā vīna un olīveļļas, kā arī no saviem ganāmpulkiem un ganāmpulka pirmdzimto ēd Tā Kunga, sava Dieva, klātbūtnē vietā, ko Viņš izvēlēsies par mājokli savam Vārdam, lai tu mācītos vienmēr godāt To Kungu, savu Dievu.

Bet, ja šī vieta ir pārāk tālu un Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis, bet tu nevari nest savu desmito daļu (jo vieta, kur Kungs izvēlēsies likt savu Vārdu, ir tik tālu), tad apmaini savu desmito daļu pret sudrabu, ņem sudrabu līdzi un dodies uz vietu, ko Kungs, tavs Dievs, izvēlēsies. Par šo sudrabu pērc, ko vēlies: lopus, aitas, vīnu vai citu raudzētu dzērienu vaiTad tu un tava saime tur ēdiet Tā Kunga, sava Dieva, priekšā un priecājieties.

Skatīt arī: Pilnvarotie liecinieki: Svētā Gara apsolījums Apustuļu darbos 1:8

Neaizmirstiet arī par levītiem, kas dzīvo jūsu pilsētās, jo viņiem nav sava zemes gabala vai mantojuma.

Katru trīs gadu beigās atnesiet visu desmito daļu no tā gada ražas un glabājiet to savās pilsētās, lai levīti (kam nav sava zemes gabala vai mantojuma) un ārzemnieki, bāreņi un atraitnes, kas dzīvo jūsu pilsētās, varētu nākt, ēst un būt sātīgi, un lai Tas Kungs, jūsu Dievs, svētītu jūs visos jūsu roku darbos.

5. Mozus 26:12-13

Kad trešajā, desmitās desmitdaļas gadā, desmitās desmitdaļas gadā, tu būsi beidzis atlicināt desmito daļu no visa sava ražojuma, tad tu to atdosi levītam, cittautietim, bārenim un atraitnei, lai viņi tavās pilsētās ēstu un būtu sātīgi. Tad saki Tam Kungam, savam Dievam: "Es esmu atlicis no sava nama svēto daļu un esmu to devis levītam, cittautietim, bārenim un atraitnei,Es neesmu novērsies no Taviem pavēlējumiem un nevienu no tiem neesmu aizmirsis.

2.Laiku 31:11-12

Tad Hiskija pavēlēja tiem sagatavot telpas Tā Kunga namā, un tie tās sagatavoja. Un tie uzticīgi nesa ziedojumus, desmito tiesu un veltītās lietas.

Nehemijas 10:37-38

Turklāt mēs nesīsim uz mūsu Dieva nama noliktavām priesteriem pirmo no mūsu malto miltu, no mūsu labības upuriem, no visu mūsu koku augļiem, no mūsu jaunā vīna un olīveļļas.

Un mēs atnesīsim desmito daļu no savas ražas levītiem, jo levīti ir tie, kas vāc desmito daļu visās pilsētās, kurās mēs strādājam.

No Ārona cēlies priesteris pavada levītus, kad tie saņem desmito tiesu, un levītiem ir jānes desmitā daļa no desmitās desmitās desmitdaļas uz mūsu Dieva namu, uz dārgumu krātuvēm.

Maleahija 3:8-10

Vai vienkāršs mirstīgais aplaupīs Dievu? Bet tu mani aplaupi.

Bet jūs jautājat: "Kā mēs jūs apkrāpjam?"

Jūs esat zem lāsta - visa jūsu tauta -, jo jūs mani aplaupāt.

"Nesiet visu desmito daļu uz krātuvi, lai manā namā būtu pārtika. Pārbaudiet mani šajā ziņā," saka Kungs Visvarenais, "un redzēsiet, vai Es neatvēršu debesu vārtus un neizliešu tik daudz svētības, ka nebūs vietas, kur to uzglabāt.""

Bībeles panti par desmitajām devām un ziedojumiem Jaunajā Derībā

Mt.ev.23:23

Bēdas jums, rakstu mācītāji un farizeji, liekuļi! Jo jūs desmito tiesu maksājat no piparmētrām, dillēm un ķimenēm, bet bauslības svarīgākās lietas esat atstājuši novārtā: taisnību, žēlsirdību un uzticību. Tās jums vajadzēja darīt, neatstājot novārtā pārējās.

Lūkas evaņģēlijs 20:45-21:4

Un visu ļaužu uzklausīts, Viņš sacīja saviem mācekļiem: "Sargieties no rakstu mācītājiem, kas labprāt staigā garās drēbēs un mīl apsveikumus tirgos un labākās vietas sinagogās, un goda vietas svētkos, kas apēd atraitņu namus un aiz izlikšanās dara garas lūgšanas. Tie saņems lielāku nosodījumu."

Jēzus pacēla acis un redzēja, kā bagātie lika savas dāvanas upuru lādē, un Viņš redzēja, kā kāda nabadzīga atraitne iemeta divas mazas vara monētas. Un Viņš sacīja: "Patiesi, patiesi, Es jums saku, šī nabaga atraitne ir iemetusi vairāk nekā viņi visi. Jo viņi visi iemeta no sava pārpilnības, bet viņa no savas nabadzības iemeta visu, kas viņai bija, lai iztiktu."

Ebrejiem 7:1-10

Jo šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, Visaugstākā Dieva priesteris, satikās ar Ābrahāmu, atgriežoties no ķēniņu kaušanas, un svētīja viņu, un viņam Ābrahāms atvēlēja desmito daļu no visa. Viņš vispirms, pēc vārda tulkojuma, ir taisnības ķēniņš, un tad viņš ir arī Salemas ķēniņš, tas ir, miera ķēniņš. Viņš ir bez tēva, mātes un ģenealoģijas, viņam nav ne dienu sākuma, nedzīves beigas, bet, līdzīgs Dieva Dēlam, viņš paliek priesteris mūžīgi.

Redzi, cik liels bija šis vīrs, kuram patriarhs Ābrahāms deva desmito daļu no laupījuma! Un tiem Leviju pēctečiem, kas saņem priestera amatu, likumā ir bauslības pavēle ņemt desmito daļu no tautas, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan arī tie ir Ābrahāma pēcteči. Bet šis vīrs, kuram nav viņu pēcteču, saņēma desmito daļu no Ābrahāma un svētīja to, kam bijasolījumi.

Nav šaubu, ka zemāko svētī augstākais. Vienā gadījumā desmito tiesu saņem mirstīgi cilvēki, bet otrā gadījumā - tas, par kuru ir liecināts, ka viņš ir dzīvs. Varētu pat teikt, ka pats Levijs, kurš saņem desmito tiesu, maksāja desmito tiesu caur Ābrahāmu, jo viņš vēl bija sava priekšteča klēpī, kad Melhisedeks viņu satika.

Jaunās Derības mācība par dāsnumu

Lūkas ev. 6:30-31

Dodiet ikvienam, kas lūdz no jums, un no tā, kas atņem jūsu mantu, neprasiet to atpakaļ. Un kā jūs gribat, lai citi jums dara, tā dariet arī jūs viņiem.

Lūkas 6:38

Dodiet, un tas jums tiks dots. Labs mērs, saspiests, sakratīts, pārpildīts, tiks ielikts jūsu klēpī. Jo ar to mēru, ko jūs lietojat, jums tiks izmērīts atpakaļ.

Apustuļu darbi 20:35

Visās lietās es jums esmu parādījis, ka, cītīgi strādājot, mums ir jāpalīdz vājajiem un jāatceras Kunga Jēzus vārdi, kā Viņš pats teica: "Svētīgāk ir dot, nekā saņemt."

2. Korintiešiem 9:7

Katram ir jādod tā, kā viņš ir nolēmis savā sirdī, nevis negribīgi vai piespiedu kārtā, jo Dievs mīl priecīgu devēju.

Ebrejiem 13:16

Neaizmirstiet darīt labu un dalīties ar to, kas jums ir, jo šādi upuri ir Dievam patīkami.

1 Jāņa ev. 3:17

Bet ja kādam ir pasaules labumi un viņš redz savu brāli trūkumā, bet aizver savu sirdi pret viņu, kā tad Dieva mīlestība paliek viņā?

Dāsnuma piemēri Bībelē

2. Mozus 36:3-5

Un viņi saņēma no Mozus visus ziedojumus, ko Israēla tauta bija atnesusi svētnīcas darbu veikšanai. Viņi joprojām turpināja katru rītu nest viņam brīvās gribas upurus, tā ka visi amatnieki, kas veica visdažādākos darbus svētnīcā, nāca katrs no sava darba un sacīja Mozum: "Tauta nes daudz vairāk nekā pietiekami, lai veiktu darbu, ko Kungsir pavēlējis mums darīt."

Lūkas ev. 7:2-5

Bet kādam simtniekam bija kalps, kas bija slims un tuvu nāvei un ko viņš ļoti cienīja. Uzzinājis par Jēzu, simtnieks sūtīja pie Viņa jūdu vecākos, lūdzot, lai Viņš nāk un dziedina viņa kalpu. Un tie, atnākuši pie Jēzus, dedzīgi Viņu lūdza, sacīdami: "Viņš ir cienīgs, lai Tu viņam to izdarītu, jo Viņš mīl mūsu tautu un Viņš ir tas, kas mums uzcēlis mūsu sinagogu."

Lūkas ev. 10:33-35

Bet kāds samarietis, ceļojuma laikā, atnāca tur, kur viņš atradās, un, ieraudzījis viņu, apžēlojās. Viņš piegāja pie viņa un pārsēja viņam brūces, uzlejot eļļu un vīnu. Tad viņš uzsēdināja viņu uz sava dzīvnieka, aizveda uz viesu namu un aprūpēja viņu. Nākamajā dienā viņš izņēma divus denārijus un deva tos viesmīlim, sacīdams: "Aprūpējies par viņu, un, ko vēl iztērēsi, es tev atmaksāšu, kad atnākšu.atpakaļ."

Apustuļu darbi 2:44-47

Un visi, kas ticēja, bija kopā un viņiem bija viss kopīgs. Un viņi pārdeva savas mantas un īpašumus un izdalīja iegūto naudu visiem, kā kuram bija vajadzība. Un dienu no dienas, kopīgi apmeklējot templi un laužot maizi savās mājās, viņi saņēma ēdienu ar priecīgu un dāsnu sirdi, slavējot Dievu un baudot visu ļaužu labvēlību. Un Kungs pievienoja viņu skaitamdienu pēc dienas tie, kas tika glābti.

2. Korintiešiem 8:1-5

Mēs gribam, brāļi, lai jūs zināt par Dieva žēlastību, kas ir dota Maķedonijas draudzēm, jo smagā pārbaudījumā, kad tās cietušas, viņu prieka pārpilnība un galēja nabadzība ir pārplūdušas dāsnuma bagātībā no viņu puses. Jo viņi deva pēc saviem līdzekļiem, kā es varu apliecināt, un virs saviem līdzekļiem, paši no savas gribas, lūdzot mūs dedzīgi par labvēlību, lai mēs varētu ņemt.piedalījās svēto glābšanā - un tas nebija tā, kā mēs gaidījām, bet viņi vispirms atdeva sevi Kungam un pēc tam pēc Dieva gribas mums.

Kristiešu citāti par desmito tiesu

"Savu investīciju konsultāciju gadu laikā esmu novērojis 100 000 ģimeņu. Es vienmēr esmu redzējis lielāku labklājību un laimi tajās ģimenēs, kuras deva desmito tiesu, nekā tajās, kuras to nedeva." - - Sers Džons Templtons

"Mēs paši savās mājās esam atklājuši, ka Dieva svētība deviņām desmitdaļām, kad mēs dodam desmito daļu, palīdz tām aiziet tālāk nekā desmit desmitdaļām bez Viņa svētības." - Jānis Pētersons: "Mēs esam atklājuši, ka Dieva svētība deviņām desmitdaļām, kad mēs dodam desmito daļu, palīdz tām aiziet tālāk nekā desmit desmit desmitdaļām bez Viņa svētības. Billijs Greiems

"Es nekad nebūtu varējis dot desmito tiesu no pirmā miljona dolāru, ko jebkad nopelnīju, ja nebūtu devis desmito tiesu no savas pirmās algas, kas bija 1,50 dolāri nedēļā." - - Džons D. Rokfellers

"Mans viedoklis par desmito tiesu Amerikā ir tāds, ka tas ir vidusšķiras veids, kā aplaupīt Dievu. Nodot desmito tiesu draudzei un pārējo naudu tērēt savai ģimenei nav kristīgs mērķis. Tā ir novirzīšanās. Patiesais jautājums ir šāds: kā mēs izmantosim Dieva trasta fondu - proti, visu, kas mums ir - Viņa godam? Kādu dzīvesveidu pasaulē, kurā ir tik daudz posta, mums vajadzētu aicināt mūsu cilvēkus dzīvot? Kādu piemēru mēs rādām?" - - Džons Pīpers

"Lai dotu pirmo, vienmēr ir vajadzīga ticība. Tāpēc tik maz kristiešu piedzīvo desmitās naudas svētības. Tas nozīmē dot Dievam, pirms tu redzi, vai tev pietiks." - - "Tas nozīmē dot Dievam, pirms tu redzi, vai tev pietiks. Roberts Moriss

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.