Uzticies Tam Kungam - Bībeles lappuses

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

"Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu, visos savos ceļos paklausiet Viņam, un Viņš taisnos jūsu ceļus."

Salamana pamācības 3:5-6

Ievads

Viljams Kerijs ir labi pazīstams piemērs tam, kurš no visas sirds uzticējās Kungam. Būdams baptistu misionārs un evaņģēlists, Kerijs uzticējās Dieva vadībai un norādījumiem un paļāvās uz to, ka Viņš nodrošinās viņa vajadzības, kad viņš kalpoja Indijā.

Viljams Kerijs reiz teica: "Gaidiet lielas lietas no Dieva, mēģiniet lielas lietas Dieva labā." Kerijs ticēja, ka Dievs ir spējīgs uz lielām lietām un ka viņš ir aicināts mēģināt lielas lietas Dieva valstības labā. Kerijs paļāvās uz Dieva spēku un vadību, kad viņš strādāja, lai izplatītu Evaņģēliju, ievadot citus ticībā Kristum.

Carey iedrošināja arī citus iesaistīties kristīgajās misijās un pārvarēt savas bailes. Reiz viņš teica: ""Man ir tikai viena dzīves svece, un es labprātāk to aizdegšu tumsas pilnā zemē, nekā zemē, kas pārpludināta ar gaismu." Carey bija gatavs veltīt savu dzīvi kalpošanai Dievam neatkarīgi no grūtībām vai grūtībām, ar kurām viņš varētu saskarties. Viņš bieži izaicināja citus cilvēkus sekot Dieva aicinājumam.aicinājums, iedrošinot citus ieiet garīgās tumsas vietās, lai dalītos Kristus gaismā.

Kā mēs izmantojam savu laiku un resursus, lai kalpotu Tam Kungam un mainītu pasauli? Vai mēs esam gatavi doties uz sarežģītām vietām, lai kalpotu Dievam, vai arī savā gudrībā mēs racionalizējam savas bailes, lai sasniegtu ērtāku dzīvi.

Ar savu paļāvību uz Dievu un citu iedrošināšanu Kerijs palīdzēja cilvēkiem pārvarēt bailes un iesaistīties Dieva misijā pasaulē. Viņš rādīja ticības un paļaušanās uz Kungu piemēru, un viņa mantojums turpina iedvesmot cilvēkus uzticēties Dievam un uzticīgi Viņam kalpot.

Kāda ir Salamana pamācību 3:5-6 teksta nozīme?

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds

Salamana pamācības 3:5-6 mudina mūs pilnībā uzticēties un paļauties uz To Kungu, ticot, ka Dievs ir suverēns un labs un ka Viņam ir plāns un mērķis mūsu dzīvei. Paļauties uz To Kungu no visas sirds nozīmē paļauties uz Viņa vadību un norādījumiem, nevis paļauties uz savu izpratni vai paļauties tikai uz savām spējām.

Bībelē ir vairāki piemēri par cilvēkiem, kuri no visas sirds uzticējās Tam Kungam.

Abraham

Dievs aicināja Ābrahāmu atstāt savas mājas un doties uz zemi, kuru Viņš viņam parādīs (1. Mozus 12:1). Ābrahāms paklausīja Dieva aicinājumam, lai gan viņš nezināja, kurp dodas un kāda būs nākotne. Viņš paļāvās, ka Dievam ir plāns un mērķis viņa dzīvei, un paļāvās uz Viņa vadību un nodrošinājumu. Ābrahāma ticība Dievam izpaudās viņa gatavībā upurēt savu dēlu Īzāku kā upuri,paļaujoties uz to, ka Dievs nodrošinās veidu, kā piepildīt Savu apsolījumu (1. Mozus 22:1-19).

Deivids

Dāvids savas dzīves laikā saskārās ar daudziem izaicinājumiem un ienaidniekiem, bet viņš vienmēr paļāvās uz Dieva aizsardzību un vadību. Kad ķēniņš Sauls vajāja Dāvidu, viņš paļāvās, ka Dievs viņu izglābs un nodrošinās glābšanas ceļu (1. Samuēla 23:14). Dāvids arī paļāvās uz Dieva suverenitāti un paļāvās uz to, ka Viņš cīnīsies viņa kaujās, kā to pierādīja viņa uzvara pār Goliātu (1. Samuēla 17).

Skatīt arī: Bībeles panti par diakoniem - Bībeles lappuses

Marija, Jēzus māte

Kad eņģelis Gabriēls parādījās Marijai un teica, ka viņai piedzims dēls, viņa atbildēja ar ticību un paļāvību, sacīdama: "Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai man notiek saskaņā ar Tavu vārdu!" (Lk.1:38) Marija uzticējās Dieva plānam un nodomam savai dzīvei, pat ja tas bija grūts un prasīja lielus upurus. Viņa paļāvās uz Viņa spēku un vadību, kad īstenoja Viņa gribu.

Nepaļaujieties uz savu izpratni

Pastāv vairākas briesmas, kas saistītas ar paļaušanos uz savu izpratni, nevis ticību Dievam.

Lepnums

Ja mēs paļaujamies uz savu izpratni, mēs varam kļūt lepni un pašpietiekami, domājot, ka varam tikt galā ar savām spējām un resursiem, nevis paļauties uz Dieva nodrošinājumu. Lepnums var arī likt mums uzskatīt sevi par spējīgākiem vai gudrākiem, nekā mēs patiesībā esam, un tas var novest pie nepareizu lēmumu pieņemšanas.

Nepaklausība

Kad mēs paļaujamies uz savu izpratni, mēs varam būt vairāk tendēti rīkoties pretēji Dieva pavēlēm vai neņemt vērā Viņa vadību. Mēs varam domāt, ka zinām labāk vai ka mums ir labāks plāns, bet, kad mēs rīkojamies pretēji Dieva gribai, mēs riskējam saskarties ar sekām un palaist garām Viņa svētības.

Miera trūkums

Paļaušanās uz savu sapratni var novest pie trauksmes un raizēm, jo mēs cenšamies saviem spēkiem pārvarēt dzīves izaicinājumus un neskaidrības. Tomēr, paļaujoties uz Dievu, mēs varam piedzīvot Viņa mieru un atpūtu pat sarežģītos apstākļos (Jesajas 26:3).

Virziena trūkums

Ja mēs paļaujamies uz savu izpratni, mums var pietrūkt virziena un mērķa dzīvē. Mēs varam klejot bez mērķa vai izdarīt nepareizas izvēles, jo mēs nemeklējam un nesekojam Dieva vadībai. Tomēr, ja mēs paļaujamies uz Dievu, Viņš apsola dot mums vadību un virzienu.

Kopumā paļaušanās uz savu izpratni var novest pie lepnības, nepaklausības, miera trūkuma un virzības trūkuma. Ir svarīgi paļauties uz Kungu un meklēt Viņa gudrību un vadību visās lietās.

Bībeles cilvēki, kuri paļāvās uz savu gudrību

Bībelē ir daudz piemēru par cilvēkiem, kuri paļāvās uz savu gudrību, tā vietā, lai sekotu Dieva pavēlēm. Viņu lepnums noveda pie sliktiem rezultātiem. Viņu piemēriem vajadzētu kalpot kā brīdinājumam mums.

Ķēniņš Sauls

Ķēniņš Sauls bija pirmais Israēla ķēniņš, un Dievs viņu bija izvēlējies vadīt tautu. Tomēr, tā vietā, lai meklētu Dieva vadību un sekotu Viņa gribai, Sauls bieži uzticējās savai gudrībai un pieņēma lēmumus, kas bija pretrunā ar Dieva pavēlēm. Piemēram, viņš nepaklausīja Dieva pavēlei pilnībā iznīcināt amalekiešus un viņu īpašumus (1.Sam.15:3), un tā rezultātā viņš zaudēja Dieva labvēlību.un galu galā zaudēja savu karaļvalsti.

Ādams un Ieva

Ēdenes dārzā Ādamam un Ievai tika dota iespēja izvēlēties - uzticēties Dieva gudrībai vai paļauties uz savu gudrību. Viņi izvēlējās paļauties uz savu gudrību un nepaklausīt Dieva pavēlei neēst no laba un ļauna atziņas koka (1. Mozus 3:6). Tā rezultātā viņi atnesa pasaulē grēku un nāvi un zaudēja attiecības ar Dievu.

Jūda Iskariots

Jūda Iskariots bija viens no Jēzus mācekļiem, bet viņš paļāvās uz savu gudrību un pieņēma lēmumu par 30 sudraba gabaliem izdot Jēzu (Mt.ev.26:14-16). Šis lēmums noveda pie Jēzus nāves un paša Jūdas nāves.

Skatīt arī: 20 Bībeles panti par paškontroli

Secinājums

Ja mēs paļaujamies uz savu izpratni, nevis meklējam un sekojam Dieva gribai, mēs riskējam pieņemt lēmumus, kas ir pretrunā ar Dieva gribu. Mēs varam domāt, ka darām to, kas ir mūsu labākajās interesēs, bet šie lēmumi galu galā atnes negatīvas sekas mūsu dzīvē. Ir svarīgi paļauties uz Kungu un meklēt Viņa vadību un gudrību visās lietās. Kad mēs to darām, Dievs apsola sagatavot ceļu.mūsu priekšā, palīdzot mums pārvarēt dzīves izaicinājumus un neskaidrības.

Jautājumi pārdomām

1. Kā tu esi piedzīvojis Tā Kunga mieru un vadību, kad esi uzticējies Viņam no visas sirds un nepaļāvies uz savu saprašanu?

2. Kurās dzīves jomās tev ir grūti uzticēties Tam Kungam un paļauties uz savu saprašanu?

3. Kā jūs varat sākt atzīt Kungu visos savos ceļos un paļauties uz Viņa vadību un virzību jūsu dzīvē?

Dienas lūgšana

Dārgais Kungs,

Es pateicos Tev par Tavu Vārdu un gudrību, ko tas sniedz. Es atgādinu, cik svarīgi ir uzticēties Tev no visas sirds un nepaļauties uz savu saprašanu. Palīdzi man ticēt Tavai suverenitātei un labestībai un paļauties uz Tevi, lai Tu vadītu un virzītu manu dzīvi.

Es atzīstu, ka ir brīži, kad es paļaujos uz savu izpratni un mēģinu pats saviem spēkiem pārvarēt dzīves izaicinājumus. Lūdzu, piedod man par ticības trūkumu. Palīdzi man atzīt Tevi visos savos ceļos. Es vēlos sekot Tavai gribai un padarīt Tevi par savu domu un rīcības centru.

Es lūdzu, lai Tu iztaisno manus ceļus un vadi mani tajā virzienā, kas Tev man ir paredzēts. Es ticu, ka Tu visu darīji man par labu, un lūdzu, lai Tavs miers un spēks mani uztur. Pateicos Tev par Tavu uzticību un mīlestību. Amen.

Turpmākām pārdomām

Bībeles panti par ticību

Bībeles panti par Dieva plānu

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.